Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایرانVolume 29, Number 3 (2021-9)


Synthesis, identification and determination of the crystal structure of a New Copper (II) Complex Based on Schiff's tetradentate Ligand of Pyridine and 1,6-Diamino-3-Azaxane
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس جدید مس(II) بر پایه لیگاند چهاردندانه باز شیف از پیریدین و 1و6-دی‌آمینو-3-آزاهگزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of structural and optical properties of Dysprosium stannate (Dy2Sn2O7) nanocrystals with pyrochlore phase by hydrothermal method
سنتز نانو بلورهای استانات دیسپرسیوم (Dy2Sn2O7) با فاز پایروکلر به روش گرمابی و مشخصه‌یابی ساختاری و اپتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation effect of vanadium on the structure properties and magnetic of Bismuth garnet particles
اثر جانشانی وانادیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات گارنت بیسموتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of structural, optical, and sensory ethanol properties of tin oxide nanoparticles synthesized by microwave method
ویژگی‌های ساختاری، نوری و حسگری اتانول نانوذرات اکسید قلع سنتز شده با استفاده از موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of clinopyroxene, guidance on thermobarometry and tectonic setting of Gaz Boland basalts, northwest of Shahr-e-Babak
شیمی کانی کلینوپیروکسن، رهنمونی بر دما - فشارسنجی و تعیین خاستگاه زمین‌ساختی بازالت‌های گزبلند، شمال غرب شهربابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization, and fluid inclusions of volcanic units from Bozhan exploration area, northeast of Neishabour
بررسی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و سیال‌های درگیر واحدهای آتشفشانی در منطقه اکتشافی بوژان، شمال‌شرق نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of Baghche-Maryam granitoid and intermediate rocks (south Ghorveh, Kurdistan Province)
سنگشناسی و زمینشیمی سنگهای گرانیتوئیدی و حدواسط باغچه مریم (جنوب قروه، استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An approach to the genesis of Mahoor copper deposit, southwest of Nehbandan, based on mineralogy, fluid inclusions and sulfur isotopes studies
رهیافتی بر شکل‌گیری کانسار مس ماهور، جنوب غرب نهبندان، بر پایه بررسی‌های کانی-شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های گوگرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New and rare sulfosalt minerals occurrence in the Barika Deposit, east of Sardasht
رخداد کانی‌های سولفوسالتی جدید و نادر در کانسار باریکا، شرق سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry of acidic rocks of Dehsard area (southwest of Kerman Province): Constraint on using mineral chemistry of amphibole to determine characteristics of parental magma
زمین دمافشارسنجی سنگ‌های اسیدی منطقه دهسرد (جنوب‌غرب استان کرمان)، با تاکید بر کاربرد شیمی کانی آمفیبول در بررسی ویژگی‌های ماگمای مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temperature condition, source of bismuth and mechanism of Au-scavenging by Bi phases in the Atash-Anbar gold deposit (south Qazvin)
بررسی شرایط دمایی، خاستگاه بیسموت و سازوکار روبش طلا توسط فاز بیسموتی در کانسار طلای آتش انبار (جنوب قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry studies of dunites in the Abgarm region (south of Kerman Province): An approach to tectonomagmatic position.
بررسی شیمی کانی دونیت‌های منطقه آبگرم (جنوب استان کرمان) : رهیافتی بر جایگاه زمین‌ساختی ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineralogical, textural and geochemical properties in Lead-zinc prospect area of Kalatepiale, northeastern Esfarayen
بررسی ویژگی‌های کانی‌شناسی، بافتی و زمین شیمیایی در منطقه اکتشافی سرب-روی کلاته‌پیاله، شمال‌شرق اسفراین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of paleosol in Shurijeh Formation; Example from the Ghorghoreh section in the eastern Kopet- Dagh sedimentary basin
بررسی خاک دیرینه کالکریتی در سازند شوریجه؛ نمونه‌ای از برش قرقره در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of geochemistry and determination of tectonomagmatic setting of igneous rocks in North Oshnavieh, Western Azerbaijan
بررسی زمین شیمی و تعیین خاستگاه زمین‌ساختی ماگمایی سنگ‌های آذرین شمال اشنویه، آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field evidence, petrography and mineral chemistry of the Titanium rich intrusions in NW Urmia Lake
شواهد صحرایی، سنگ‌شناسی و شیمی کانی‌های توده‌های نفوذی غنی از تیتانیم شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2021-6)


Study of structural, optical and electrical properties of ZnO/CuO nanocomposites
ویژگی‌های ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های ZnO/CuO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of doping Graphene Quantum Dots with K, B, N, and Cl on its emitted spectrum
اثر آلایش نقاط کوانتومی گرافن با عناصر K، B، N و Cl بر طیف‌ گسیلی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermobarometry and origin of andesitic lavas in Zoolesk area based on mineral chemistry (northeast of Sarbisheh, east Iran)
دما-فشارسنجی و خاستگاه گدازه‌های آندزیتی منطقه زولسک (شمال شرق سربیشه، شرق ایران) بر پایه شیمی کانی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermobarometry and mineral chemistry of Central Iran Permo-Triassic lamprophyres in Chahrisseh Region, northeast Isfahan
دما فشارسنجی و شیمی کانی لامپروفیرهای پرموتریاس ایران مرکزی در منطقه چاهریسه، شمال شرق اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineral chemistry and causes of tourmaline formation in biotite amphibolits of Gol-e-Gohar mining and industrial area (Sirjan), Kerman province
بررسی شیمی‌کانی و چگونگی تشکیل تورمالین‌ در بیوتیت‌آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گل‌گهر سیرجان-کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and source of Plio-Quaternary volcanic rocks in southwest of Nir, South of Yazd
سنگ‌شناسی و خاستگاه سنگ‌های آتشفشانی پلیوکواترنر جنوب شرق نیر، جنوب استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Hajiabad manganese deposit, Hormozgan province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی ذخیره منگنز حاجی آباد، استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and the lanthanide elements geochemistry of the Baharieh kaolin deposit, east Kashmar, NE Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر لانتانید ذخیره کائولن بهاریه، شرق کاشمر، شمال‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and genesis of Qara Sabalan manganese deposit, north of Meshginshahr (Ardabil Province)
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه ذخیره منگنز قره‌سبلان، شمال مشگین‌شهر (استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the role of fractional crystallization, crustal assimilation and magma mixing in turquoise hosted sub-volcanic intrusion rocks in south of Damghan mine, Iran.
بررسی نقش جدایش‎بلوری، آلایش‎پوسته‎ای و آمیزش ماگمایی در تشکیل توده‎های نفوذی میزبان فیروزه در معدن فیروزه-‌ طلای دامغان، جنوب دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of calcite crystal optical properties in the identification of calcareous nannofossils and Didemnid Ascidian Spicules in three stratigraphic sections in the Lut block
کاربرد ویژگی‌های نوری بلور کلسیت در شناسایی نانوفسیل‌های آهکی و اسپیکول‌های دیدمنیدها در سه برش چینه‌شناسی در بلوک لوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral composition and geothermobarometry of Mata basaltic rocks (SouthKerman): An indicator of magma type and tectonic setting
شیمی کانی‌ها و زمین دما-فشارسنجی سنگ‌های بازالتی متاع (جنوب کرمان): شاخص نوع ماگما و جایگاه زمین‌ساختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and comparison of tourmaline chemistry in quartz-tourmaline veins with granitoid host and metapelitic rocks in the Shah-Kuh district (E Iran): An approach to Tin mineralization potential
کانی‌شناسی و مقایسه شیمی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین با میزبان گرانیتوئید و متاپلیت در منطقه شاهکوه (شرق ایران): رهیافتی برای بررسی امکان کانه‌زایی قلع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of amphibolites from northwest of Salmas, NW Iran
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی آمفیبولیت‌های شمال غرب سلماس، شمال ‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and origin of Hesaruiyeh Granitoid, east of Zahedan, southweast Iran
سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه توده‌ی گرانیتوئیدی حصاروئیه، غرب زاهدان، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of East Salmas metamorphic complex, northwestern Iran
شیمی کانی و دما-فشارسنجی متابازیت‌های مجموعه دگرگونی شرق سلماس، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position relative to mineralization surface based on supra and sub-ore elemental halos in the Gowdal copper skarn, north of Ahar, NW Iran
همبرزایی عنصری و تعیین جایگاه سطح فرسایش نسبت به سطح کانی سازی بر اساس هاله های رو و زیر کانساری در اسکارن مس گودال، شمال اهر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and fluid inclusion investigations in the Agh-Darreh copper deposit, Tarom area, NW Iran
بررسی‌های کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال در کانسار مس آق‌دره، منطقه طارم، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2021-3)


Investigation of the effect of amino-alcohol stabilizers on crystal structure, band gap and blue luminescence of Cu-doped ZnO nanoparticles prepared by sol-gel method
بررسی اثر پایدارسازهای آمینوالکلی بر ساختار بلوری، گاف نواری و درخشندگی آبی نانوذرات اکسید روی آلاییده با مس تهیه شده به روش سل-ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the effect of L-Alanine concentration as capping agent on size, structural quality and morphology of KTiOPO4 nanoparticles synthesized by Co-precipitation method
بررسی اثر غلظت ال – آلانین به عنوان عامل پوششی بر اندازه، کیفیت ساختاری و ریختارشناسی نانو ذرات KTiOPO4 سنتزشده به روش هم رسوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and origion of Garagheh Granite, North west of Zahadan
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های گرانیتوئیدی کوه گراغه، شمال غرب زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of ore mineralization of polymetallic veins of the Qarah Changal area, northwest of Qazvin
بررسی کانه‌زایی رگه‌های چند فلزی منطقه قره‌چنگل، شمال غرب قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intermediate sulfidation epithermal Cu±Au deposit of Rasht‌‌Abad (North of Zanjan): evidence of mineralization, fluid inclusions and C-O stable isotope
کانسار اپی ترمال سولفیداسیون حدواسط مس±طلا رشت آباد (شمال زنجان): شواهد کانه‌زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار C-O
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size and shape distributions plagioclase and determining of crystal residence time in the Chah-Musa intrusion (South Shahrood)
تعیین پراکندگی اندازه و شکل بلورهای پلاژیوکلاز و مدت اقامت آنها در توده آذرین‌ چاه موسی (جنوب شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, alteration, geochemistry, and fluid inclusion studies of the Balazard Cu-Au prospect, southwest of Nehbandan
کانی شناسی، دگرسانی، زمین شیمی و بررسی میانبارهای سیال منطقه اکتشافی مس - طلا بالازرد، جنوب غرب نهبندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of mineralogy and geochemistry of altered felsic rocks in Yazd province
بررسی تطبیقی ‌کانی‌شناسی و زمین شیمی سنگ‌های فلسیک دگرسان شده در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and mineral chemistry in the Calc-silicates of the Deh-salm metamorphic complex, East of Lut block: evidence of progressive metamorphism to the granulite facies
سنگ‌شناسی و شیمی کانی‌ها در ‌سیلیکات‌های آهکی مجموعه دگرگونی ده‌سلم، شرق قطعه لوت: شاهدی بر رخداد دگرگونی پیشرونده تا آستانه رخساره گرانولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical, alteration and fluid inclusion studies of the mineralization index at Yeylaghe Gharachi, northwest of Ahar, NW Iran
بررسی‌های کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبارهای سیال رخداد کانه‌زایی ییلاق قره‌چی، شمال غرب اهر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, whole-rock geochemistry and mineral chemistry of clinopyroxene and amphibole in basic alkaline igneous rocks of Shemshak Formation, S Azadshahr, Eastern Alborz
سنگ‌نگاری، زمین شیمی سنگ‌کل و شیمی کانی کلینوپیروکسن و آمفیبول در سنگ‌های قلیایی بازیک قاعده سازند شمشک، جنوب آزادشهر، البرز شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigations of gold-sulfide mineralization and microthermometry within quartz veins/veinlets in the Gharehchay area, south of Tikmehdash, East-Azarbaidjan province, NW Iran
کانه‌زایی طلا- سولفید و ریزدماسنجی در رگه- رگچه‌های کوارتز منطقه قره‌چای، جنوب تیکمه‌داش، استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

whole rock and study of formation of eastern gneisses of Salmas (west of Urumia Lake), NW Iran
بررسی شیمی سنگ کل و محیط تکتونیکی گنیس‌های شرق سلماس (غرب دریاچه ارومیه)، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and geological setting of turquoise hosted intrusive bodies in Damghan (Baghou) turquoise-gold mine, Torud- Chah Shirin volcano-plutonic segment.
بررسی زمین شیمی و جایگاه زمین‌ساختی ماگمایی توده‌های نفوذی میزبان فیروزه در معدن فیروزه-‌ طلای دامغان (باغو)، کمان آتشفشانی-نفوذی ترود-چاه شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mineral chemistry and origin of chromium in uvarovite bearing garnets from Baba-Nazar( NE Takab)
شیمی کانی و خاستگاه کروم در گارنت‌های یووارویت‌دار بابانظر ( شمال شرق تکاب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineralization, alteration, and fluid inclusions of the Takht-e-Gonbad copper deposit (northeast of Sirjan, SE Iran)
بررسی کانی‌سازی، دگرسانی و میانبارهای سیال ذخیره مس تخت‌گنبد (شمال‌شرق سیرجان، جنوب‌شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of vein-type Cu±Au mineralization in Sangan mineral occurrence (southeastern Torbat-e-Heydarieh), Based on mineralogy, geochemistry and fluid inclusion
بررسی کانی‌سازی مس±طلا نوع رگه‌ای رخداد معدنی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه)، براساس ویژگی‌های کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و سیال‌های درگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and geothermometry of chlorite in Zavarijan area (NE Broujerd-Iran)
شیمی‌کانی و زمین دماسنجی کلریت در منطقه زواری‌جان (شمال‌شرق بروجرد-ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2020-12)


Synthesis and study of structural and morphological properties of MoS2/Ag2S nanocomposites and investigating its photocatalytic properties
سنتز و بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی و فوتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت MoS2/Ag2S
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of structural and optical properties of CH3NH3SnI3 Perovskite layers synthesized by one-step thermal evaporation technique
بررسی ویژگی‌های ساختاری و نوری لایه‌‌های پروسکایتی CH3NH3SnI3 سنتز شده به روش تبخیر گرمایی تک مرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and crystal structure determination of new coordination polymer of zinc(II) containing N-(4-pyridyl)isonocotinamide ligand
تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید از فلز روی دارای لیگاند N-(4-پیریدیل)ایزونیکوتین‌آمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the use of major and trace elements composition of pyroxene and amphibole in the genesis of Boroujerd quartz-diorite
سنگ‌زایی کوارتز دیوریت بروجرد بر پایه زمین‌شیمی عناصر اصلی و کمیاب کانی‌های پیروکسن و آمفیبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and minearal chemistry of volcanic rocks in the north of Kaboudarahang (Hamedan)
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و شیمی‌کانی سنگ‌های آتشفشانی شمال کبودرآهنگ (همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical study of trace and rare elements and condittion of formation of barite and galena in Afsoo Area (south west Torbat-e-Jam, NE Iran)
بررسی زمین‌شیمی عناصر جزئی و کمیاب و شرایط تشکیل کانی های باریت و گالن در منطقه افسو (جنوب غرب تربت جام- شمال شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrological and geochemical study of trace and rare earth elements in the Miardan Gold mineralization, Bostanabad, East Azarbaidjan Province
بررسی سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر فرعی و کمیاب (خاکی نادر) در کانه‌سازی طلای میاردان، بستان آباد، استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mineral chemistry and geothermobarometry of gabbroic rocks crystallization of Dehsard area (Southeast of Iran)
شیمی کانی و زمین دما فشار سنجی تبلور سنگ‌های گابرویی منطقه ده‌سرد (جنوب‌شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and trace elements geochemistry of argillic alteration zone: the Zamin Hossein district, Kerman Province, SE Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر جزئی پهنه دگرسانی آرژیلیک: منطقه زمین‌حسین، استان کرمان، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of Kurdistan ophiolitic peridotites, Zagros, western Iran
ترکیب شیمیایی کانی‌ها و دما-فشارسنجی پریدوتیت‌های افیولیت‌های کردستان، زاگرس، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidences of epithermal mineralization at Bidook gold vein deposit (east of Iran), based on geology, alteration, mineralization, geochemistry and thermometery data.
شواهد کانی‌زایی اپی‌ترمال درکانسار طلای رگه‌ای بیدوک (شرق ایران) بر اساس یافته‌های زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی، زمین شیمی و دماسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrological studies of felsic and mafic igneous rocks of Tarazoj-Soushab tectonic window (NE Hashjin-NW Iran)
بررسی‌های سنگ‌شناسی سنگ‌های آذرین مافیک و فلسیک پنجره زمین‌ساختی ترازوج – سوسهاب (شمال‌شرق هشجین – شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralization, geochemistry and fluid inclusion studies of Mashkan copper prospect area, northeastern Sabzevar
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، زمین شیمی و بررسی سیال های درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال‌شرق سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sb-As vein mineralization of Kuh-e-Shuru area, southern Ferdows: Evidence of alteration, mineralogy, geochemistry and fluid inclusion study
کانه‌زایی رگه‌ای آنتیموان-آرسنیک منطقه کوه شورو، جنوب فردوس: شواهدی از دگرسانی، کانه‌نگاری، زمین شیمی و بررسی سیال‌های درگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of amphibole mineral fertilization in determining the conditions for the formation of granitoid masses in northern Sarduieh Dasht Shaghin )and Dasht Sartashtak)
بررسی شیمی کانی آمفیبول درتعیین شرایط تشکیل توده گرانیتوئیدی شمال ساردوئیه (دشت شقین و دشت سرتشتک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical compositions and optical characters of sodic–calcic and calcic amphiboles in basic schists of Shahneshin area, southwest of Zanjan
ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های نوری آمفیبول‌های سدیمی- کلسیمی و کلسیمی شیست‌های بازیک منطقه شاه‌نشین، جنوب غرب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and the lanthanide elements geochemistry of the Shotorkhosb kaolin deposit, southeast of Torbat-e-Heydarieh , NE Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر لانتانید ذخیره کائولن شترخسب، جنوب شرق تربت‌حیدریه، شمال‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and petrogenesis of the Amphibolites of Geysour metamorphic complex, east of Gonabad
شیمی کانی و شرایط تشکیل آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2020-10)


Synthesis of BiVO4 nanoparticles by the co-precipitation method and study the crystal structure, optical and photocatalytic properties of them
ساخت نانوذرات BiVO4 به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش هم‌رسوبی و بررسی ویژگی‌های ساختار بلوری، اپتیکی و فوتوکاتالیزوری آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and crystal structure of a new azo-Schiff base "ethyl 2-((E)-(4-((E)-(4-ethylphenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzylidene)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate"
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری ترکیب آزو- بازشیف"اتیل‌2-((E)-4-((E)-((4-اتیل فنیل)‌دی‌آزنیل)-2-هیدروکسی‌بنزیلدین)آمینو)-7،6،5،4-تتراهیدروبنزو[b]تیوفن-3-کربوکسیلات"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of feldspar crystals zoning in interpreting the magmatic evolution of the Goushe granitoid Pluton (SE of Boroujerd)
نقش منطقه‌بندی بلورهای فلدسپار در تفسیر دگرگونی ماگمایی توده گرانیتوئیدی گوشه (جنوب شرق بروجرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of increasing corundum on mechanical properties of silicon carbide refractories
بررسی اثر افزودن کرندوم بر ویژگی‌های مکانیکی دیرگدازهای سیلیکون کاربیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrology of gabbrodiorites from Palang Dar Area (Northeast Damghan)
زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی گابرودیوریت‌های منطقه پلنگ‌در (شمال‌‌شرق دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of melt distribution reactions, thermobarometry and minerals chemistry of amphibols and plagioclase leucosome, melanosome and mesosome in Takab Hornblend bearing migmatites, northwestern Iran
بررسی واکنش‌های توزیع مذاب، دما- فشارسنجی و شیمی کانی‌های آمفیبول و پلاژیوکلاز روشن، تیره و تیره-روشن در میگماتیت‌های هورنبلند‌دار تکاب (شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry and petrogenesis of Chahar Dahane peridotites, West margin of Makran zone, Hormozgan province, Iran
زمین دما – فشارسنجی و سنگ‌زایی پریدوتیت‌های منطقه چهار دهنه، کرانه غربی پهنه مکران، استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence of hydrothermal barite in Mashkan area, northeastern Sabzevar: mineralogy, geochemistry, and fluid inclusion
شواهد باریت گرمابی در منطقه مشکان، شمال‌شرق سبزوار: کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و سیال‌های درگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of zinc-lead mineralization and associated alteration in the Mehdiabad deposit, Yazd province, using ASTER and Landsat 8-OLI satellite images
بارزسازی کانه‌زایی روی - سرب و دگرسانی‌های همراه در کانسار مهدی‌آباد، استان یزد، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای استر و لندست8 OLI-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of magmatic rocks in north of Kalate Shab area (East of Sarbisheh), Eastern Iran
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی سنگ‌های ماگمایی منطقه شمال کلاته‌شب (شرق سربیشه)، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological weathering of sepiolite clay mineral as affected by the activity of an earthworm species )Eisenia foetida(
هوادیدگی زیستی کانی رسی سپیولیت در اثر فعالیت گونه‌ای از کرم خاکی (ایزینیا فوتیدا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, ore mineralization and geochemistry of Sorkheh sedimentary copper occurrence, northwest of Marand, NW Iran
زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی رخداد مس رسوبی سرخه، شمال غرب مرند، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of tourmalines in Malmir Area (East of Doroud- Iran)
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی تورمالینهای ناحیه مالمیر (شرق دورود- ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Avin kaolin deposit, northeast of Mianeh, East-Azarbaidjan Province, NW Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره کائولن آوین، شمال‌شرق میانه، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minerals chemistry and geothermobarometry of Dourbeh and Nari intusive bodies of W Urumieyeh, NW Iran
شیمی کانی‌ها و شرایط دما-فشارسنجی توده‌های نفوذی دوربه و ناری، غرب ارومیه، شـمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and clinopyroxene mineral chemistry of basalts in the Gasht-Masuleh area, Alborz Mountains
ویژگی‌های زمین شیمیایی و شیمی کانی کلینوپیروکسن سنگ‌های بازالتی منطقه گشت-ماسوله کوه‌های البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and petrogenesis of Malek Siah Kuh igneous complex (north of Zahedan) With a view to the tectonomagmatic position of the region
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی مجموعه آذرین ملک سیاه کوه (شمال زاهدان) با نگرشی بر جایگاه زمین‌ساختی ماگمایی منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of chemistry and the style of formation of calc-silicate minerals in Aghbolagh skarn zone, north of Oshnavieh, West-Azarbaidjan Province, NW Iran
بررسی شیمی و چگونگی تشکیل کانی‌های کالک سیلیکاتی در پهنه اسکارنی آغبلاغ، شمال اشنویه، استان آذربایجان‌غربی، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and geothermobarometry of the metapelites of Geysour metamorphic complex, east of Gonabad
شیمی کانی و زمین دما-فشارسنجی سنگ‌های رسی دگرگون شده مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralogy and geochemistry of Cheshmeh Zagh Cu±Au occurrence, Khorasan Razavi province: probably evidence of volcanic massive sulfide mineralization
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمی در رخداد کانه‌زایی مس± طلای چشمه‌زاغ، استان خراسان رضوی: شواهدی از کانی‌سازی احتمالی نوع سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2020-6)


Synthesis and investigation of structural, optical, and photocatalytic properties of BiFeO3/reduced graphene oxide nanocomposites
ساخت و بررسی ویژگی‌های ساختاری‌، نوری و فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت‌های BiFeO3/ اکسید گرافن کاهش‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of carbonate hosted-rock in the Karavangah and Dehno Pb-Zn mines at the north of Kuhbanan, Kerman
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی سنگ میزبان کربناتی معادن سرب و روی کاروانگاه و دهنو در شمال کوهبنان،کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and tectonic setting of the Gharabolagh intrusive mass in North Hashtrud, East Azarbaijan
سنگ‌نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی منطقه قره بلاغ در شمال هشترود، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Silica (agate-jasper) mineralization in the Chah Andoo plain, SW Damqan by Micro-Raman spectroscopy
بررسی فازهای کانی‌سازی‌ سیلیس (آگات-ژاسپر) در دشت چاه‌اندو (جنوب‌غرب دامغان) به روش طیف سنجی میکرورامان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognation and separation of high purity calcite mineral regions in carbonate units using Aster multispectral data and Sentinel 2 (case study northwest of Shahrekord)
شناسایی و تفکیک منطقه‌های با خلوص بالای کانی کلسیت در واحدهای کربناتی با استفاده از داده‌های چندطیفی استر و سنتینل 2 (بررسی موردی شمال غرب شهرکرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, Mineralogy and Geochemistry of Kuhkamar Shale in the Roum section (South of Qayen): Application for Provenance and Tectonic setting
سنگ‌نگاری، کانی‌شناسی و زمین‌شیمی شیل‌های کوه کمر در برش روم (جنوب قائن) برای تعیین خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, mineralization and alteration of porphyry copper in the Grouh area, Sardouya (Kerman Province) with a view to the lack of supergene zone
زمین شیمی، کانی‌سازی و دگرسانی مس پورفیری در منطقه گروه، ساردوئیه (استان کرمان) با نگرشی به نبود پهنه سوپرژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of the igneous rocks in the west and south‌west of Razan, Hamedan Province
سنگ شناسی سنگ‌های آذرین غرب و جنوب‌غرب شهرستان رزن، استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of clinopyroxenes of basalts from south-west of Khoy, NW Iran: determination of tectonic environment and formation conditions of basaltic rocks
شیمی کانی کلینوپیروکسن‌های موجود در بازالت‌های جنوب غرب خوی، شمال‌غرب ایران: تعیین محیط زمین ساختی و شرایط تشکیل سنگ‌های بازالتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of Rare Earth Element in garnet group minerals in some regional metamorphic complexes - Central Iran Micro-Continent (CIMC)
زمین شیمی عناصر ‌خاکی نادر کانی‌های گروه گارنتِ برخی از مجموعه‌های‌ دگرگونی ناحیه‌ای-خرد قاره ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Petrology and Geochemistry of west Aghda Dikes (Yazd); Using Minerals Chemistry
بررسی سنگ‌شناسی و زمین شیمی دایک‎های غرب عقدا (یزد) با کاربرد شیمی کانی‎ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation on synthesis of merlinoite and gismondine zeolites by lithium alkaline solution under hydrothermal condition
بررسی تجربی تشکیل زئولیت‌های مرلینوییت و ژیسموندین با استفاده از محلول‌های قلیایی لیتیم‌دار در شرایط گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral Chemistry and metamorphic evolution of the Late Neoproterozoic metabasites of Do-Chah metamorphic - igneous complex (SE Shahrood)
شیمی کانی‌ و تحولات دگرگونی‌ها در متاپلیت‌های نئوپروتروزوئیک پسین مجموعه دگرگونی– آذرین جنوب دوچاه (جنوب‌شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Type of mineralization and studies of fluid inclusions of the Bolboli2 copper ore deposit, northeast of Sirjan, SE Iran
نوع کانی‌سازی و بررسی میانبارهای سیال ذخیره مس بلبلی2 در شمال‌شرق سیرجان، جنوب‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of tectono-magmatic alkali gabbros in northern Fathabad, Zarand (NW Kerman): based on the pyroxene mineral chemistry
ویژگی‌های تکتونو-ماگمایی گابروهای قلیایی در شمال فتح‌آباد زرند (شمال غرب کرمان): بر پایه‌ی شیمی کانی پیروکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of whole rock chemistry on the crystal size distribution of garnet in metapelites, comparison of Shahindezh schist with Dorbeh hornfelses
اثر شیمی سنگ کل در الگوی توزیع اندازه بلور گارنت در سنگ‌های رسی دگرگونه- قیاس شیست‌های شاهیندژ با هورنفلس‌های اشنویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and REE geochemistry of argillic alteration zone of the Asbkhan area in northwest of Heris, NW Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی نادر پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه اسبخوان در شمال غرب هریس، شمال‌ غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin and magmatic evolution of the alkaline extrusive rocks of Neogene from Nehbandan-Assagie region, eastern Iran
خاستگاه و دگرگونی‌های ماگمایی سنگ‌های خروجی قلیایی نوزا در منطقه نهبندان-آساگی، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2020-3)


Structural and electrical properties of In-doped vanadium oxide thin films prepared by spray pyrolysis
بررسی ویژگی‌های ساختاری و الکتریکی لایه‌های نازک پنتااکسید وانادیوم آلاییده با ایندیوم تهیه‌شده به روش گرما کافت افشانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralogy, and geochemistry of Mashkan barite deposit, north eastern Sabzevar, Khorasan Razavi province
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و زمین شیمی کانسار باریت مشکان، شمال شرقی سبزوار، استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of the Late Neoproterozoic metabasites from Do-Chah metamorphic-igneous complex (SE Shahrood)
شیمی کانی‌ و دما-فشارسنجی متابازیت‌های نئوپروتروزوئیک پسین مجموعه دگرگونی– آذرین جنوب دو چاه (جنوب ‌شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and fluid inclusion studies of Kalchuyeh Cu-Au epithermal mineralization in the central part of the Urumieh-Dokhtar magmatic arc
بررسی زمین شیمیایی و میانبار سیال مس-طلای فراگرمایی کالچویه در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineralogical and microstructural changes of Chah Zard granites (East of Jandagh) during mylonitization: using anisotropy of magnetic susceptibility method (AMS)
بررسی تغییرات کانی‌شناسی و ریزساختی گرانیت‌های چاه‌زرد (شرق‌جندق) طی میلونیت‌زایی براساس روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineral chemistry and thermobarometry of amphibolites from the Allahyarlu metamorphic complex -Ardebil, NW Iran
سنگ‌نگاری، شیمی کانی‌ و دما- فشارسنجی آمفیبولیت‌های مجموعه‌ی اللهیارلو، استان اردبیل- شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of geological, mineralization and magnetite exploration geophysics in Senjedak-III area, the eastern anomaly of Sangan mine (Khorasan Razavi)
مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین فیزیک اکتشافی مگنتیت در گستره سنجدک III، ناهنجاری شرقی معدن سنگان (خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The occurrence of newly formed minerals in acidic environment and dry-arid climate, case study: low-grade dump of Miduk copper mine
شناسایی کانی‌های تازه تشکیل در شرایط اسیدی و اقلیم گرم و خشک، مطالعه موردی: انباشته کم-عیار معدن مس میدوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan
سنگ‌نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermometry of Dardvay anomaly skarn zones, Sangan mining area
زمین‌دماسنجی پهنه‌های اسکارنی ناهنجاری کانسار دردوی، منطقه معدنی آهن سنگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical characteristics and mineral chemistry of colored fluorites from the mines of Mazandaran Province, and causes of their coloration
ویژگی‌های اُپتیکی و شیمی کانی فلوئوریت‌های رنگین از معادن استان مازندران و علل رنگ‌بندی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of gabbro part of Samsour Ophiolite, South East of Iran
سنگ شناسی و زمین شیمی بخش گابرویی افیولیت دشت سمسور، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and rheological characterization of bentonites in Momen Abad Area, Eastern Iranian bentonite zone, to be Used in Drilling Industry
بررسی کانی‌شناسی و ویژگی‌های رئولوژی بنتونیت‌های منطقه مومن آباد، پهنه بنتونیتی شرق ایران، به منظور کاربرد در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geothermo-barometry of metapelitic schists, amphibolites and garnet amphibolites from Gol-Gohar metamorphic complex, SW Sirjan, Central Iran.
کانی‌شناسی و زمین دما فشارسنجی شیست‌های متاپلیتی، آمفیبولیت و گارنت‌آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گل‌گهر، جنوب غرب سیرجان، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical-textural relations of Apatite-monazite-xenotime in the Lakeh-Siah iron±apatite deposit (northeastern Bafq): evidences for a hydrothermal system development
روابط ‌بافتی- شیمیایی کانی‌های آپاتیت- مونازیت- زنوتیم در کانسار آهن± آپاتیت لکه‌سیاه (شمال‌شرق بافق): شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of petrography and mineral chemistry in aplite-pegmatites from Simin valley (south of Hamedan)
بررسی سنگ نگاری و شیمی کانی‌ها درآپلیت-پگماتیت‌های دره سیمین (جنوب همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and mineral chemistry of Shahrak intrusive body (East of Takab, Northwest of Iran)
سنگ شناسی، زمین‌شیمی و شیمی‌کانی توده‌‌ نفوذی شهرک (شرق‌تکاب، شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of adakitic feature and magmatic origin of mineralized monzonitic stock in the Niza area, northwest Iran
بررسی ویژگی آداکیتی و خاستگاه ماگمایی توده مونزونیتی کانه‌دار در منطقه نیاز، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2019-12)


Investigation of the structural, optical and gas sensing properties of Aluminum doped zinc -oxide nanoparticles synthesized by solvo-thermal method
مطالعه خواص ساختاری، نوری و حسگری گازی نانوذرات اکسید روی آلائیده با آلومینیوم، سنتز شده به روش حلال گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis & structural characterization of Yttrium calcium borate, compound, by one step solid- state reaction method
سنتز ترکیب ایتریم کلسیم بورات به روش واکنش حالت‌جامد تک‌مرحله‌ای و مشخصه‌یابی ساختاری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of intermolecular interactions in the crystal structure of 1-phenyl-1,2-ethanediol
بررسی برهم‌کنش‌های بین مولکولی در ساختار بلوری 1-فنیل-1و2-اتان‌دی‌اُل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of changing Rare Earth and Trace Elements to determine the origin of Borujerd migmatites
بررسی تغییرات عناصر خاکی نادر و کمیاب برای تعیین خاستگاه میگماتیت‌های بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of Zincian-dolomite in Bahramtaj deposit, Yazd, Central Iran
کانی‌شناسی و زمین شیمی زینسین‌دولومیت در کانسار سرب و روی بهرامتاج یزد، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and radiometric dating of igneous rocks of Champeh salt dome, north Bandar-Lengeh
کانی‌شناسی، زمین شیمی و سن‌سنجی پرتوسنجی سنگ‌های آذرین گنبد نمکی چمپه، شمال بندر لنگه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochronology and isotope geology of the Late Neoproterozoic granitic and gneissic rocks of the Neybaz complex (West of Saghand)
سن‌سنجی و زمین‌شناسی ایزوتوپی گنیس‌ها و گرانیت‌های نئوپروتروزوئیک‌پایانی مجموعه نی‌باز (غرب ساغند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The occurrence of zeolites filling in vesicles and fractures of volcanic suite in NW of Saveh, Central Iran
رخداد زئولیت‌های پر کننده حفره‌ها و شکستگی‌ها در مجموعه آتشفشانی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Talkhabvand barite mine, east of Bajestan, Khorasan Razavi Province: Mineralogy, REE geochemistry and fluids inclusion studies
معدن باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی: کانی‌شناسی، زمین شیمی عناصر خاکی نادر و بررسی سیال های درگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis and tectonic setting of the basic volcanic rocks from east of Qazvin, Central Alborz
سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بازیک شرق قزوین، البرز مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and origion of Rigmalak granite, southeast of Zahedan
سنگ شناسی، زمین شیمی و خاستگاه گرانیت ریگ ملک، جنوب شرق زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization, alteration and geochemical characteristics of host rocks in the Rangraz iron oxide-copper mineralization area, north Saveh, central part of Urumieh–Dokhtar magmatic arc
کانی‌شناسی، دگرسانی و ویژگی‌های زمین شیمیایی سنگ میزبان کانی‌سازی‌های اکسید آهن - مس رنگرز، شمال ساوه، شمال غرب بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه – دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using mineral chemistry for determination of crystallization conditions and tectonic setting of diabasic intrusive rocks from Deh-Zahir Area (West of Rafsanjan)
کاربرد شیمی کانی‌ها در تشخیص شرایط تبلور و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های دیابازیک منطقه ده ظهیر )غرب رفسنجان(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and ecological assessment of heavy metals in the surface sediment of Maharlou Lake, Shiraz, Iran
کانی‌شناسی و ارزیابی بوم‌شناسی فلزات سنگین در رسوب‌های سطحی دریاچه مهارلو، شیراز، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, tectonic setting and magmatic origin of the mineralized stock in SahebDivan porphyry copper system, NW Iran
زمین‌شیمی، جایگاه زمین‌ساختی و خاستگاه ماگمایی توده نفوذی کانه‌دار در مجموعه مس پورفیری صاحب‌دیوان، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineralization, REE geochemistry, and fluid inclusions studies of the Shalang vein-type polymetallic ore deposit, southwest of Kerman
بررسی کانی‌سازی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال ذخیره چندفلزی نوع رگه‌ای شلنگ، جنوب غربی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of magnetite and fluid inclusions studies in the Kuh-Baba iron deposit, south of Hashtroud, NW Iran
شیمی کانی مگنتیت و مشخصه‌های میانبارهای سیال در کانسار آهن کوه‌بابا، جنوب هشترود، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2019-10)


The effect of Ga-doping on the structural and optical properties of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis
بررسی اثر ناخالصی گالیم بر ویژگی‌های ساختاری، ریزساختاری و نوری لایه‌های نازک اکسید روی تهیه شده به روش افشانه گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deposition and characterization of SnO2:Sb thin films fabricated by the spray pyrolysis method
لایه ‌نشانی و مشخصه‌یابی لایه‌‌های نازک SnO2:Sb تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of the ore- bearing quartz veins using fluid inclusions, Andarian, NW Iran
ویژگی‌های سیال کانسنگ‌ساز سامانه رگه‌ای طلادار کوارتز، برپایه بررسی میانبارهای سیال، اندریان (شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and determination of temperature and pressure of crystallization of pyroxene and plagioclase minerals in diabasic and lamprophyre dykes of Jupar block (south of Kerman)
بررسی سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و تعیین دما و فشار تبلور کانی‌های پیروکسن و پلاژیوکلاز در دایک‌های دیابازی و لامپروفیری قطعه جوپار در جنوب کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apatite as a main source of REE during crystallization of monazite mineral in Esfordi Fe-Apatite deposit, northeast of Bafq
بررسی رشد بلورهای مونازیت و تامین عناصر خاکی نادر از کانی آپاتیت: مطالعه موردی در کانسار آهن-آپاتیت اسفوردی (شمال شرق بافق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size and shape distribution of plagioclase in the basaltic andesites, North of Gavkhouni
پراکندگی اندازه و شکل بلورهای پلاژیوکلاز در آندزیت‌های ‌بازالتی‌ شمال گاوخونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and physical conditions of crystallization in Filshour and Goft dioritic intrusions, Southwest of Sabzevar
شیمی کانی و شرایط فیزیکی تبلور در توده‌های دیوریتی کرتاسه پسین فیلشور و گفت، جنوب غرب سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, thermobarometry, petrogenesis and tectonic setting of the Nokeh intrusion in the northern Semnan (Central Iran)
شیمی کانی، دما-فشارسنجی، خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی نوکه در شمال سمنان (ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biotite and feldspar chemistry: An approach to the petrogenesis of the Gapdan pluton (NW of Zahedan)
شیمی بیوتیت و فلدسپار: رهیافتی به پتروژنز توده گرانیتوئیدی گپدان (شمال‌غرب زاهدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Damanghor intermediate sulfidation epithermal Au mineralization, Northern Bardaskan: geology, alteration, mineralization, and geochemistry
رخداد کانه‌زایی طلای فراگرمایی سولفیدشدگی متوسط در دامن‌قر، شمال بردسکن: زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of pillow lavas based on mineralogical and geochemical data in the eastern part of Sabzevar ophiolite
سنگ‌زایی گدازه‌های بالشی با تکیه بر داده‌های کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی در بخش شرقی افیولیت سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microstructure and chemical changes of sepiolite and vermiculite clays on the effect of elements adsorption
تغییرات شیمیایی و ریزساختاری رس‌های سپیولایت و ورمی‌کولایت در اثر جذب عناصر نیکل و روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Malayer plutonic complex: field geology, petrography and geochemical interpretation
بررسی چگونگی تشکیل و سیر تحولی مجموعه آذرین نفوذی ملایر با استفاده از شواهد صحرایی، بررسی‌های سنگ‌نگاری و تحلیل‌های زمین شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of amphibolites from the Qotur metamorphic complex (West Azerbaijan Providence, NW Iran)
بررسی شیمی کانی‌ها و دما- فشارسنجی آمفیبولیت‌های مجموعه‌ی دگرگونی قطور (استان آذربایجان غربی- شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of genesis and fluid origin in Noghduz gold bearing quartz veins, East Azarbaijan Province, northwest of Iran
بررسی شکل‌گیری و خاستگاه سیال‌های کانه‌ساز در رگه‌های سیلیسی طلادار نقدوز، استان آذربایجان‌شرقی، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and fluid inclusion investigations in the Zarshuran gold deposit, north of Takab, NW Iran
بررسی‌های کانی شناسی و میانبارهای سیال در کانسار طلای زرشوران، شمال تکاب، شمال‌ غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and conditions of formation of The Band -e- GhichyCopper-Celestite deposit Torud area, South of Shahrood
کانی‌شناسی، زمین شیمی و شرایط تشکیل کانسار مس بند‌قیچی منطقه ترود، جنوب شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and geochemical characteristics of the Siahrudbar bauxite deposit, Golestan Province, north of Iran
ویژگی‌های کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی نهشته بوکسیتی سیاهرودبار، استان گلستان، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2019-7)


Introducing and investigating structural and magnetic properties of ribbons Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x = 0.8, 2) in amorphous and crystalline states
ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نوارهای Co68.5-xFe4WxSi16.5B11 (x= 0.8, 2) در حالت‌های بی شکل و بلورینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An experimental and theoretical study on the physical properties of Al doped ZnO thin films
بررسی تجربی و نظری ویژگی‌های لایه‌های نازک اکسید روی آلاییده شده با آلومینیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication, characterization and investigation of gas sensing properties of MoO3 thin films
ساخت، مشخصه یابی و بررسی ویژگی‌های حسگری گازی لایه‌های نازک MoO3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and investigation of magnetic properties of Manganese Cadmium ferrite nanoparticles by Sol-gel method
ساخت نانوذرات فریت منگنز کادمیم به روش سل-ژل و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure compound Adeninium Bis(pyridine-2,6-dicarboxylate) Chromate(III) pyridine-2,6-dicarboxylic acid tetra hydrate
سنتز و ساختار بلوری ترکیب آدنینیوم بیس (پیریدین-2،6-دی‌کربوکسیلاتو) کرومات (III)، پیریدین-2،6-دی‌کربوکسیلیک اسید تتراهیدرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modification of the properties of EU-1 and mordenite zeolites by dealumination method and investigation and comparison of their performance in xylene isomerization process
اصلاح ویژگی‌های کانی‌های زئولیت EU-1 و موردنیت به روش آلومینیوم‌زدایی و بررسی و مقایسه عملکرد آن‌ها در فرآیند ایزومری شدن زایلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geothermo-barometry of metapelitic schists, amphibolites and garnet amphibolites from Gol-Gohar metamorphic complex, SW Sirjan, Central Iran.
کانی‌شناسی و زمین دمافشارسنجی شیست‌های رسی دگرگونه، آمفیبولیت و گارنت‌آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گل‌گهر، جنوب غرب سیرجان، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and element geochemistry of dolomites of Sibzar Formation, east of Neyshabur
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عنصری دولومیت‌های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manganese mine of Tawakalan in Kurdistan - Iran: A rare Mn mineralization process
کانسار منگنز توکلان در استان کردستان: فرایندی کم نظیراز کانه‌زایی‌ منگنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fractal analysis of quartz grain boundary in the gneissic granite of Abadchi, North of Shahrekord
بررسی فرکتال مرز دانه‌های کوارتز در گرانیت گنیس‌ آبادچی، شمال شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and source determination of tourmalines in Mollataleb Area (North of Aligoudarz- Iran)
بررسی‌شیمی کانی و تعیین خاستگاه تورمالینهای ناحیه ملاطالب (شمال الیگودرز- ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochronology investigation of the Bahlul Daghi volcanic dome, north of Tabriz, by application of 40Ar/39Ar dating on biotite
بررسی زمین زمان‌سنجی گنبد آتشفشانی بهلول داغی، شمال تبریز: برپایه داده‌های سن‌سنجی Ar 39Ar/40 بیوتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using minerals chemistry of plagioclase for the study of magma crystallization process in Ravanj intrusive (NE Delijan)
کاربرد شیمی کانی پلاژیوکلاز در بررسی روند تبلور ماگمای توده‎های نفوذی راونج (شمال‎شرق دلیجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical study of alteration zones around Au-bearing silicic veins at Zailic, East of Ahar, East- Azarbaidjan Province
بررسی زمین‌شیمیایی پهنه‌های دگرسانی پیرامون رگه‌های سیلیسی طلادار زایلیک، شرق اهر، استان آذربایجان‌شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province
دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ‌های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourmaline chemistry in Malayer-Boroujerd-Shazand, (Sanandaj-Sirjan Zone)
شیمی تورمالین در پگماتیت‌های ملایر- بروجرد- نظام‌آباد (شازند)، (پهنه سنندج- سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry using for evaluation of the Esmaeilabad granite generation in the Posht-e-Badam area (Central- East Iranian Microcontinent)
کاربرد شیمی‌کانی‌ها در تعیین شرایط تشکیل گرانیت‌ اسماعیل آباد در منطقه پشت بادام (خرد قاره شرق- ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and REEs geochemistry of the Zaraj-Sou bauxite deposit, southwest of Ramsar, north Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی نادر نهشته بوکسیت زرج‌سو، جنوب غرب رامسر، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of apatite in the Lar igneous complex, North of Zahedan
بررسی شیمی آپاتیت در مجموعه آذرین لار، شمال زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization, fluid inclusion and geochemical studies and interpretation of IP/RS data in Freezi prospect area, northeast Iran
بررسی‌های کانه‌زایی، سیال‌های درگیر، زمین‌شیمی و تفسیر داده‌های زمین‌فیزیکی مقاومت ویژه الکتریکی/قطبش القایی منطقه فریزی، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2019-4)


Threshold of the twin boundaries in micro-nanoparticles of YBa2Cu3O7-x superconductor
آستانه‌ی ابعادی تشکیل نواحی دوقلویی در میکرونانو ذرات نمونه ابررسانای YBa2Cu3O7-x
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of doping of Mn on structural and magnetic properties of the strontium hexaferritenanoparticels
تاثیر آلایش Mn بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت شش‌گوشی استرانسیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of solar cell stability using Br-doped CH3NH3PbI3 perovskite absorber layers
افزایش پایداری سلول‌های خورشیدی با استفاده از لایه‌های جاذب پروسکایتی CH3NH3PbI3 آلاییده با برم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of structural and optical properties of Cr doped TiO2 synthesized at different annealing temperature by analyzing the XRD patterns and DRS spectroscopy
بررسی ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلاییده با کروم تهیه شده به روش سل ژل در دماهای بازپخت متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mineralogy, geochemistry and elemental behavior in the process of bentonites formation in Sarbisheh area (South Khorasan, east of Iran)
بررسی کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و رفتار عناصر در فرایند تشکیل بنتونیت‌های منطقه سربیشه (خراسان جنوبی، شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and dating of the Late Neoproterozoic metabasites of the Majerad metamorphic complex (SE Shahrood): One step to understanding of the geodynamic evolutions of Iranian Gondawanan terranes
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و سن‌سنجی متابازیت‌های نئوپروتروزوئیک‌پایانی مجموعه دگرگونی ماجراد (جنوب‌شرق شاهرود): گامی به سوی شناخت زمین‌دینامیک سرزمین‌های گندوانایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographical study of paragneisses in Northeast of Golpayegan: migmatization and evidences of retrograde metamorphism
بررسی سنگ‌نگاری پاراگنیس‌های شمال شرق گلپایگان: میگماتیتی شدن و شواهد دگرگونی پسرونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The different composition of trace elements in clinopyroxenes of alkaline and calc- alkaline magmas: a case study of Piranshahr pluton, NW of Iran
تفاوت ترکیب کلینوپیروکسن در ماگماهای قلیایی و آهکی-قلیایی: بررسی موردی از توده پیرانشهر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and thermobarometric investigations of metamorphic rocks in the north of Asadabad (Sanandaj-Sirjan zone)
بررسی شواهد ساختاری و دمافشارسنجی سنگ‌های دگرگونی شمال اسدآباد (پهنه سنندج-سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, pressure-temperature determination and fluids activities in Boroujerd migmatites using cordierite mineral
شیمی کانی و تعیین دما، فشار و فعالیت سیال‌ها در میگماتیت های بروجرد با استفاده از کانی کردیریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermobarometry of Mamzar granitoid body, and its tectonomagmatic implication
دما و فشارسنجی توده گرانیتوئیدی ممزار و مفهوم زمین‌ساختی‌ماگمایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of platinum-group elements (PGE) in chromitites of Sabzevar, NE of Iran
توزیع عناصر گروه پلاتین (PGE) در کرومیتیت‌های سبزوار، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical evolution in Nodusahn Zn-Pb hydrothermal deposit with an emphasis on ore mineralography and sulfide analysis
تکوین زمین‌شیمیایی سیال گرمابی کانسار روی-سرب ندوشن با تأکید بر کانه‌نگاری و تجزیه کانی‌های سولفیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of major, trace and rare earth elements variations in Esfezar bentonite deposit, east of Birjand, South Khorasan Province
بررسی تغییرات عناصر اصلی، جزئی و نادرخاکی در کانسار بنتونیت اسفزار شرق بیرجند، استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemistry and formation conditions of garnet and clinopyroxene of the Seranjic skarn deposit, Ghorveh, Kurdistan province
شیمی کانی‌های گارنت و کلینوپیروکسن در اسکارن سرانجیک و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل آن‌ها در قروه، استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size distribution studies on the leucite, pyroxene and olivine at the eastern Urmia Lake volcanic rocks- magma mixing possibility and residence time at the chamber
توزیع اندازه‌ی درشت بلور‌های لوئیسیت، پیروکسن و اولیوین در خروجی‌های حاشیه‌ی شرقی دریاچه‌ی ارومیه- بررسی احتمال هم‌آمیزی و زمان اقامت در اتاقک ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and characterization of agate in the Torbate-Heidariya Bayag mine, NE Iran
کانی‌شناسی و ویژگی‌های آگات معدن بایگ در تربت حیدریه، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of continuous and discontinuous zoning of garnet mineral in the migmatites of the Hamedan region and its petrogenetic applications
بررسی منطقه‌بندی پیوسته و ناپیوسته گارنت در میگماتیت‌های منطقه همدان و کاربردهای سنگ‌زایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and petrogenesis of protolith of amphibolites from the North east of Yan-Cheshmeh, South east of Zayandeh-rud lake
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی آمفیبولیت‌های شمال‌شرق یان‌چشمه، جنوب‌شرق دریاچه زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry, and fluid inclusion studies in Zaveh copper mineralization occurrence, southeast of Torbat-e-Hydarieh
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و بررسی سیال‌های درگیر در رخداد کانه‌زایی مس زاوه، جنوب شرق تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2019-1)


A Study of structural and magnetic properties of fibers YBa2Cu3O7-δ superconductor made by electrospinning metاod
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی الیاف ابررسانای YBa2Cu3O7- ساخته شده به‌روش الکتروریسندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of structural properties of Yttrium Iron Garnet substituted by Antimony fabricated via sol-gel method
اثر جانشانی آنتیموان بر ویژگی ساختاری و مغناطیسی گارنت ایتریوم آهن تهیه‌شده به روش سل ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of temperature and concentration of bismuth nitrate mole on structural, magnetic and photocatalytic properties of bismuth ferrite
تاثیر دما و مقدار نیترات بیسموت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و فوتوکاتالیزوری فریت بیسموت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and crystal structure determination of new coordination polymers of cadmium (II) based on pyridine hydrazide ligands
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری پلیمر کوئوردیناسیونی جدید از کادمیم (II) بر پایه‌ی لیگاندهای پیریدین هیدرازید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magma genesis in the supra-subduction zone of the Piranshahr ophiolite complex based on the mineral chemistry of clinopyroxene in the North West basalts of Iran
خاستگاه ماگما در پهنه ابرفرورانشی مجموعه افیولیتی پیرانشهر بر اساس شیمی کانی کلینوپیروکسن موجود در بازالت‌های شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of tourmaline in Lale Zar granite mass (kerman province)
بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله‌زار (استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the geochemical behavior of silver element in the gap statistics method and multivariate analysis in Cu-Mo porphyry in Hararan area, Kerman province
استفاده از روش‌های آمار انفصال و تحلیل‌های عاملی و خوشه‌ای برای بررسی رفتار زمین-شیمیایی نقره در کانی‌زایی مس-مولیبدن پورفیری حراران، استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and genesis of the Halalan Mn deposit, south of Damghan
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانسار منگنز هلالان، جنوب دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation internal structure, mineral chemistry and origin of Fe-Ti oxide in Ghazan-Khanik mafic-ultramafic layered intrusion, NW Urmia
بررسی ساختار درونی، شیمی کانی‌ها و خاستگاه اکسید Fe-Ti در توده نفوذی مافیک – فرامافیک لایه‌ای غازان – خانیک، شمال غرب ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and Thermobarometry of Middle Jurassic diabasic dikes Cutting metamorphic - igneous Shotor-Kuh complex (SE Shahrood)
شیمی کانی و دما- فشارسنجی دایک‌های دیابازی ژوراسیک میانی قطع کننده مجموعه دگرگونی- آذرین شترکوه (جنوب شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydrothermal alteration processes on the chemical composition of the extrusive section of the Marivan-Palangan ophiolite complex, Zagros, West of Iran
تأثیر فرآیندهای دگرسانی گرمابی بر ترکیب شیمیایی بخش خروجی مجموعه افیولیتی مریوان-پالنگان، زاگرس، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of apatite and iron geochemistry and mineralization for identification of the rare earth elements deposit, Gazestan in Bafgh region (Yazd Province)
بررسی زمین‌شیمی و کانه‌زایی آهن و آپاتیت برای شناخت عناصر خاکی نادر در کانسار گزستان منطقه بافق (استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral chemistry of silicate mineral of Dardvay Fe skarn ore deposit (Sangan mining area, NE Iran)
کانی‌شناسی و شیمی کانی‌های سیلیکاته در کانسار اسکارن آهن دردوی (ناحیه معدنی آهن سنگان، شمال شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, ore chemistry, and fluid inclusion studies in Gushfil Pb-Zn deposit, Irankuh mining district, SW Isfahan
کانی‌شناسی، شیمی کانه‌ها و بررسی سیال‌های درگیر در کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry and pryrogenesise of Jaghin Gabbro in southeast of Rudan city, Hormozgan Province
‌زمین دما- فشارسنجی و خاستگاه گابروهای منطقه جغین جنوب شرقی شهرستان رودان، استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, geochemistry and isotope geochronology of kalateh region (NW of Khur): implication for Late Triassic magmatism of central Iran zone
شیمی کانی، زمین‌شیمی و سن‌ پرتوسنجی سنگ‌های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Bozjani copper deposit, west of Fariman, NE Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کانسار مس بزجانی، غرب فریمان، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermometry of chlorites in mineralization zones and metamorphic rocks from Golgohar iron ore deposit (No. 1), Sirjan, Kerman
‌شیمی و دماسنجی کلریت در پهنه‌های کانی‌سازی و سنگ‌های دگرگونی معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2018-10)


The Effect of Phase of Alumina on Crystallinity of Perovskite Layer in Perovskite Solar Cells
بررسی اثر فازی آلومینا بر بلورینگی لایه پروسکایت در سلول‌های خورشید پروسکایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical study of the Ghoznavi coal mine, eastern Alborz
مطالعه کانی‌شناسی زغال‌سنگ معدن غزنوی، البرز شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequential syndeformational porphyroblast growth during low-pressure/high temperature contact regional metamorphism in the Ghandab region, NE Iran
رشد دنباله‌ای همزمان با دگرشکلی طی دگرگونی مجاورتی ناحیه‌ای فشار کم – دمای بالای منطقه قنداب، فریمان، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of amphibole and plagioclase mineral chemistry for studying of Jebal-E-Barez granitoid genesis and geothermobarometry (Kerman province, Bam)
کاربرد شیمی کانی‌های آمفیبول و پلاژیوکلاز در بررسی خاستگاه و زمین‌دما- فشارسنجی گرانیتوئید جبال‌بارز (بم، استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and tectonic setting of amphibolites from Mahmoudabad metamorphic complex (SE Shahindezh)
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب‌شرق شاهین‌دژ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of Cretaceous hydromagmatic lava flows in Separdeh district, NE Qazvin, central Alborz
زمین‌شیمی روانه گدازه‌های هیدروماگمایی کرتاسه در منطقه سپارده، شمال شرق قزوین، البرز مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical mineral and petrogenesis Sorkh band Ultramafics of Kahnuj-Roudan Ophiolite belt (Nazdasht area), example of refectory residual alpine peridotite
شیمی کانی‌ها و خاستگاه فرامافیک‌های سرخ‌بند نوار افیولیتی کهنوج-رودان (ناحیه نازدشت)، نمونه‌ای از تفاله‌های دیرگداز پریدوتیت‌های آلپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mineral chemistry and Geothermometry of Sphalerite and Galena in Changoreh epithermal deposit, NW of Takestan: implication to type of mineralization
شیمی‌کانی و زمین دماسنجی اسفالریت و گالن در ذخیره فراگرمایی چنگوره، شمال غرب تاکستان-رهیافتی بر نوع کانی سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Type of mineralization, geochemistry of alteretion and relation of gold and associated elements in the Hizeh-jan area (NW Iran)
بررسی نوع کانه‌ز‌ایی، زمین شیمی دگرسانی و ارتباط طلا و عناصر همراه در منطقه هیزه جان (شمال غرب ایران )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of illite chemistry with middle infrared light (MW-IR) and ICP-AES (Case study on the clay deposit Stoob, East-Austria)
بررسی شیمی ایلیت با نور فروسرخ میانی MW-IR)) و روش ICP-AES (مطالعه موردی: خاک رسی Stoob، شرق اطریش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of The Hormuz Formation diabase rocks, Hormozgan province (south Iran)
زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های دیابازی سازند هرمز، واقع در استان هرمزگان (جنوب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of isotropic gabbros from the Kermanshah ophiolite: Evidence for it's tectonic setting
شیمی کانی گابروهای همسانگرد افیولیت کرمانشاه، شواهدی بر خاستگاه زمین‌ساختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and exploration of geochemical anomalies associated with Cu minerals in Natanz rectangle at 1:100000 scale (north Isfahan), Iran
شناسایی و پی‌جویی ناهنجاری‌های زمین‌شیمیایی همراه با کانی‌سازی مس در چهارگوش 1:100000 نطنز (شمال اصفهان)، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and fluid inclusion studies in the northern part of the Kuh Zar Au-Cu deposit, Damghan (Firuzeh-Gheychi area)
کانی‌سازی و بررسی سیال‌های درگیر در بخش شمالی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان (منطقه فیروزه-قیچی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zeolites filling cavities and amigdales of basic volcanic rocks in NW of Davazdah-Emam mountain, north Central Iran
زئولیت‌های پُر‌کننده‌ی حفره‌ها و بادامک‌ها در سنگ‌های آتشفشانی شمال‌غرب کوه دوازده امام، شمال ایران‌مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Cr-spinel mineral chemistry in petrogenetic evolution and tectonic setting of NE Kamyaran ophiolitic complex
کاربرد شیمی کروم‌اسپینل در مطالعه سنگ‌زایی و محیط زمین‌ساختی پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی شمال‌ شرق کامیاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenetic implications of mineral chemistry of the mantle diopsidites in the eastern part of the Sabzevar ophiolite (northeastern of Central Iran)
کاربردهای سنگ‌زایی شیمی کانی‌ دیوپسیدیت‌های گوشته در بخش شرقی افیولیت سبزوار (شمال شرقی ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the geochemical characteristics of metapelites in the Gol-Gohar area within the Gol-Gohar iron deposit district, SW Sirjan
بررسی ویژگی‌های زمین‌شیمیایی متاپلیت‌های منطقه گل‌گهر در گستره کانسار آهن گل‌گهر، جنوب‌غرب سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, Alteration, geochemistry, and fluid inclusion studies of Fe oxide-copper mineralization of Namegh area, NE Kashmar
کانی‌شناسی، دگرسانی، زمین‌شیمی و بررسی سیال‌های درگیرکانی‌سازی اکسیدآهن- مس منطقه نامق، شمال شرقی کاشمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of tectonic setting and thermobarometry of the Kangareh area gabbro body (southwest of Kurdistan) using pyroxenes mineral composition
بررسی جایگاه زمین‌ساختی و دما-فشارسنجی توده گابرویی منطقه کنگره (جنوب غرب کردستان) با استفاده از ترکیب کانی پیروکسن آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2018-7)


The growth of alkali halide cesium iodide single crystal in five zone furnace by Bridgman method
رشد تک بلور هالید قلیایی یدید سزیم در کوره پنج منطقه‌ای با روش بریجمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of copper nano-cluster as sublayer on optical and crystalline properties of titanium dioxide layers
اثر حضور نانوخوشه‌های مس به عنوان زیرلایه بر خواص بلوری و نوری لایه دی‌اکسیدتیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fe3+ cations substitution on structural and magnetic properties of particles Prepared by Sol-Gel Method
اثر جانشانی کاتیون‌‌های Fe3+ بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی ذرات Bi0.5Y2.5-xFe5+xO12 تهیه شده به روش سل-ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of magnetic hydroxyapatite nanocomposites and investigation of its structural and magnetic properties
ساخت نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, crystal-molecular structure and spectral investigation of mixed-ligand Cu(II) new complex with 1,10-phenanthroline bidentate ligand by Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone
ساخت و بررسی ساختار بلوری-مولکولی و طیفی یک کمپلکس لیگاند-مخلوط جدید از مس(II) با لیگاند دو دندانه 1 و 10-فنانترولین به همراه سالیسیل آلدهید S-بنزیل ایزوتیوسمی‌کربازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

U-Pb age dating on zircon crystals, Sr-Nd isotope ratios and geochemistry of Neogene adakitic domes of Quchan-Esfarayen magmatic belt,NE Iran
سن‌سنجی U-Pb بر بلورهای زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و زمین شیمی گنبدهای آداکیتی نئوژن کمان ماگمایی قوچان- اسفراین، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and mineral chemistry of metasomatized gabbros from the Anarak Ophiolite
سنگ‌نگاری و شیمی کانی گابروهای دگرنهاد شده افیولیت انارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the genesis and distribution of palygorskite in Tertiary parent materials and soils of Darab, Fars Province
عوامل موثر بر تشکیل و توزیع پالیگورسکایت در رسوبات ترشیاری اطراف شهرستان داراب استان فارس و خاک‌های شکل گرفته از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralization, geochemistry, and petrology of monzodioritc dikes in Hatamabad copper occurrence, northeast of Qaen
زمین‌شناسی، کانه‌زائی، زمین‌شیمی و سنگ‌نگاری دایک‌های مونزودیوریتی در رخداد کانی‌سازی مس حاتم‌آباد، شمال‌شرق قائن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dacitic dome in the Southern Sanandaj-Sirjan Zone- An example of chloritization in biotite minerals
کلریت‌زایی بیوتیت در گنبدهای داسیتی باغات (جنوب سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and microstructures of serpentine polymorphs in the mantle sequence of Sahneh ophiolitic complex (East Kermanshah)
کانی‌شناسی و ریزساختار چندریخت‌های سرپانتین در توالی گوشته‌ای مجموعه افیولیتی صحنه (شرق کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and tectonic setting of volcanic rocks in the Shah Soltan Ali area (Southwest of Birjand)
سنگ‌‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی واحدهای آتشفشانی منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, paragenesis and geochronological studies of the Hormuz Formation diabase rocks in the salt domes of sothern Iran, Hormozgan Province
بررسی شیمی کانی، همبرزایی و سن‌سنجی سنگ‌های دیابازی گنبدهای نمکی سازند هرمز، جنوب ایران (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of clinopyroxene in the Eocene basaltic rocks of the Gardaneh Ahovan area, NE Semnan
شیمی کانی کلینوپیروکسن در سنگ‌های بازالتی ائوسن گردنه آهوان، شمال‌شرق سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometery of garnet staurolite schists from the Hamedan area
شیمی کانی‌ها و دما فشارسنجی گارنت استارولیت شیست‌های منطقه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The first report of the presence of High pressure metamorphic minerals in Kermanshah Ophiolite Complex
نخستین گزارش از وجود کانی‌های فشار بالا در مجموعه افیولیتی کرمانشاه تأییدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tectonomagmatic characteristics of ophiolitic gabbroids from south Orzuieh (south of Baft, Kerman) ophiolite complex: insights from clinopyroxene chemistry.
ویژگی‌های زمین‌ساختی ماگمایی گابروئیدهای افیولیتی جنوب ارزوئیه (جنوب بافت، استان کرمان) بر پایه شیمی کانی کلینوپیروکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of trace and rare earth elements among metamorphic phases and relict clinopyroxenes in epidote- amphibolites from the North of Urmia, NW Iran
توزیع عناصر کمیاب و خاکی نادر در میان فازهای دگرگونی و کلینوپیروکسن‌های باقیمانده در اپیدوت- آمفیبولیت‌های شمال ارومیه- شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of PGE concentration in the chromitites of Khoy Ophiolite: Its implication for the presence of two types of chromitites with two different origins
مقایسه تراکم عناصر گروه پلاتین در کرومیتیت‌های افیولیت خوی: نشانه‌ای از حضور دو نوع کرومیتیت با دو خاستگاه متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and morphology of the dust storms particles in the city of Gonabad
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده‌ی پدیده‌ی گرد و غبار در شهرستان گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2018-4)


Effect of drying temperature on structural, dielectric, optical and magnetic properties of sol-gel derived BiFeO3 nanoparticles
بررسی اثر دمای خشک کردن بر ویژگی‌های ساختاری، دی‌الکتریکی، اپتیکی و مغناطیسی نانوذرات BiFeO3 سنتز شده به روش سل‌-ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Structure of N'-(2-hydroxy-3-methoxy benzylidene)-4-nitro benzenesulfonylhydrazide and 1,2-bis(2-hydroxy-3-methoxy-benzylidenehydrazine) as a co-crystalline compound
سنتز ساختار بلوری هم بلور N'-(2- هیدروکسی-3متوکسی بنزیلیدن)-4- نیترو بنزوسولفونیل هیدرازید) و 1، 2- بیس(2- هیدروکسی-3متوکسی- بنزیلیدن هیدرازید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mazraeh Skarn mineralization, North of Ahar, with an emphasis on fluid inclusion studies
بررسی کانی سازی اسکارن مزرعه، شمال اهر، با تاکید بر مطالعه میانبارهای شاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sepiolite occurrence in ultramafics of the North Nain
رخداد سپیولیت در فرامافیک‌های شمال نائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and fluid evolution during mineralization of Sefidkouh Fluorite deposit, north west of Torbate Jam
کانی سازی و ارزیابی سیالات مادر در تشکیل کانسار فلوریت کوه سفید، شمال غربی تربت جام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and tectonic setting of granite-gneisses from Abadchi, north of Shahrekord
زمین‌شیمی و محیط زمین‌ساختی گرانیت گنایس‌های آبادچی، شمال شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, petrogenesis of metapelitic rocks of metamorphic - igneous Shotor-Kuh complex (SE Shahrood)
شیمی کانی و سنگ‌زایی متاپلیت‌های مجموعه دگرگونی - آذرین شترکوه (جنوب‌شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of textural and mineralogical evidence for determination of melt-rock reaction, partial melting and origin of Kermanshah peridotites
بررسی واکنش گدازه/سنگ، ذوب‌بخشی و خاستگاه پریدوتیت‌های کرمانشاه به کمک شواهد بافتی و شیمی کانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and Geochemistry of intrusive rocks south of Moein Abad (East Iran, Zirkouh Qaen)
مطالعات سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی توده‌های نفوذی جنوب معین آّباد (شرق ایران، زیرکوه قاین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and geothermobarometry of Spid pluton (West Qom)
شیمی کانی‌ها و زمین دما – فشارسنجی توده نفوذی اسپید (غرب قم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and tectonic setting of the Hamyerd iron deposit, northeast of Semnan
سنگ‌شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی توده نفوذی کانسار آهن همیرد، شمال شرق سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The emersion and crystallography of erythrite (Co3(AsO4)28H2O), discovered in Tarikdarreh area, NE Iran
معرفی، بلورشناسی و پیدایش کانی اریثرایت (Co3(AsO4)28H2O) در نشانه ‌معدنی تاریک‌دره، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and SEM micrographs study of Clinker and Portland cement of Orumiyeh cement factory, West Azerbaijan, NW Iran.
بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و تصاویر SEM کلینکر و سیمان پرتلند تولید شده در کارخانه سیمان ارومیه، استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and tectonic setting of volcanic rocks in volcano-sedimentary sequence of south Zanjan
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی در توالی آتشفشانی-رسوبی جنوب زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of petrology and tectonic setting of Volcanichost rocks of Abri copper deposit (NW Bardeskan)
بررسی سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی دربرگیرنده‌ی کانسار مس ابری (شمال‌غرب بردسکن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size distribution analysis of plagioclase and pyroxene in basaltic and andesitic rocks of Abbasabad Area, east of Shahrood
نرخ هسته‌بندی و رشد بلورهای پلاژیوکلاز و پیروکسن در سنگ‌های آندزیتی و بازالتی منطقه عباس آباد، شرق شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and physico-chemical conditions of formation of Varcheh Gabbroic Pluton (Markazie Province)
ژئوشیمی و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل توده گابرویی ورچه (استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Au±Cu mineralization of Jalambadan area (NW Sabzavar) based on mineralogy of alteration and mineralization zones, and geochemistry
بررسی کانی‌سازی طلا ± مس منطقه جلمبادان (شمال غربی سبزوار) برپایه شواهد کانی‌شناختی پهنه‌های دگرسانی و کانی‌سازی و زمین‌شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mineralogical properties of sugarcane fields in comparison with uncultivated lands and fields under rotation cultivation in south of Khuzestan Province
بررسی ویژگی‌های کانی شناسی زمین‌های زیر کشت نیشکر در مقایسه با کشت تناوبی و زمین‌های بکر جنوب خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineral chemistry and thermobarometry of kyanite-bearing rocks in metamorphic complex of Hamedan area
مطالعه شیمی کانی‌ها و دما- فشارسنجی سنگ‌‌های کیانیت‌‌دار در مجموعه دگرگونی منطقه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2018-1)


The effects of citric acid molar ratio on structural, magnetic and dielectric properties of Y- type strontium hexaferrite nanostructure
تأثیر نسبت مولی اسید سیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوساختار هگزا فریت ‌استرانسیوم نوع - Y (Sr2Co2Fe12O22)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of precursor solution concentration effect on morphology and optical properties of zinc oxide nanorods for polymer solar cells application
بررسی اثر پیش ماده و ضخامت لایه‌ی بذر بر ریخت و ویژگی اپتیکی نانو‌میله‌های اکسید روی برای کاربرد در سلول‌های خورشیدی پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of samarium substitution on the structural and magnetic properties of Yttrium Iron Garnet Nanoparticles prepared by Sol-gel Method
اثر جانشانی ساماریوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن تهیه شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran
فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال‎شرق ایران: با کاربرد داده‌های سن‌سنجی U-Pb زیرکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of Rahmatabad Kaolin deposit, ghaut of Mollaahmad Nain, Isfahan Province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره کائولن رحمت‌آباد، گردنه ملا احمد نایین، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourmalinization in Roudgaz granitoid body, south of Bajestan, Khorasan-Razavi
تورمالین‌زایی در توده گرانیتوئیدی رودگز، جنوب بجستان، خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineralogy, geochemistry and fluid inclusions in quartz veins at the Mazreh Shadi gold deposit, northeastern Tabriz
بررسی کانی‌سازی، زمین‌شیمی و میانبا‌رهای سیال در رگه‌های کوارتز در ذخیره طلای مزرعه شادی (شمال‌شرق تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral chemistry of andesites in comparison with their magmatic enclaves from the Ghikhlar area (East Azarbaidjan)
بررسی کانی شناسی و شیمی کانی‌ها در سنگ‌های آندزیتی و مقایسه آن با میانبارهای ماگمایی درون آنها در منطقه قخلار (آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of crystallization temperature of automorph quartz crystals from the Qohrud area, Kashan, using TitaniQ thermometer
برآورد دمای تبلور بلورهای کوارتز خود شکل منطقه قهرود کاشان با استفاده از دماسنجTitaniQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of trace and rare earth elements of the Borhan ferrite ores, southeast of Mahabad, NW Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر جزئی و خاکی نادر کانسنگ‌های فریتی برهان، جنوب شرق مهاباد، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and application of mineral chemistry in thermodynamic studies of metamorphic rocks, Zarineh region, S- Qorveh, Kurdistan
سنگ‌نگاری و کاربرد شیمی بلور در بررسی‌های ترمودینامیکی سنگ‌های دگرگونی، منطقه زرینه، جنوب قروه- کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralchemistry and thermobarometry of Jurassic diabase dikes swarm from West Reza-Abad (South West of Biarjomand)
شیمی کانی‌ها و زمین دما- فشارسنجی دسته دایک‌های دیابازی ژوراسیک، غرب رضاآباد (جنوب‌غربی بیارجمند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, P-T and tectonometamorphic evolutions of garnet amphibolites from the Takht-e-Soleyman, NW Takab
بررسی شیمی کانی، دما- فشار و دگرگونی زمین‌ساختی گارنت آمفیبولیت‌های تخت سلیمان، شمال غرب تکاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of trace elements composition and role in the Magnetite-ore genesis of Namen pluton, West of Sabzevar by LA-ICP-MS
بررسی ترکیب و نقش عناصر کمیاب در شکل‌گیری کانسنگ مگنتیتی توده نفوذی نامن، غرب سبزوار به روش LA-ICP-MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of ignimbrite-related bentonitic clay in Tashtab, southwest of Khur and Biabanak, Isfehan Province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی رس بنتونیتی وابسته به ایگنیمبریت در تشتاب، جنوب خاور خور و بیابانک، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Whole rock geochemistry and Sr-Nd isotopes of mafic to intermediate subvolcanics bodies of Kashmar, evidence for subduction of Sabzevar back arc basin beneath Lut block
شیمی سنگ و ایزوتوپ‌های Sr-Nd توده‌های نیمه‌عمیق مافیک- حدواسط کاشمر، شاهدی بر فرورانش حوضه پشت کمان سبزوار به زیر بلوک لوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin of tourmaline and garnet in west Qushchi mylonite granite (NW Iran); constrains on petrogenesis of parental rock
بررسی خاستگاه تورمالین و گارنت در میلونیت‌گرانیت‌های غرب قوشچی- شمال‌غرب ایران؛ تعیین سنگ‌زایی سنگ اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran)
سنگ‌نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت‌ها و زینولیت‌های هورنبلندیتی گدازه‌های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2017-9)


Synthesis and Crystal Structure of bis(3,3,5,5-tetramethyl benzidinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) monohydrate
تهیه و بررسی ساختار بلوری ترکیب بیس (3،'5،3،'5 –تترامتیل ‌بنزیدینیوم) بیس (پیریدین-6،2-دی‌کربوکسیلاتو) نیکلات (II) مونوهیدرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phase transition of pyridine-2-6-dicarboxylateo nickel (II), rehydrate at different temperatures
تغییر فاز بلوری کمپلکس نیکل (II) پیریدین-2 و 6-دی‌کربوکسیلات تری هیدرات در دماهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of annealing temperature on structural, magnetic and dielectric properties of PbFe11Co1O19 nanopartices
تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11Co1O19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of gelatin on structural properties of lead-free piezoelectric (K0.5Na0.5) NbO3 nanopowders synthesized by a modified sol-gel route in gelatin media
بررسی تاثیر مقدار ژلاتین بر ویژگی ساختاری نانوپودر پیزوالکتریک بدون سرب (K0.5Na0.5)NbO3 تهیه شده به روش سل ژل اصلاح شده در محیط ژلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Structural and Optical Properties of Cu2ZnSnS4 Thin films Synthesized by Spin Sol-Gel
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک 4ZnSnS2Cu تهیه شده به روش سل- ژل چرخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural, Morphological and Magnetic Properties of Co-Zn Ferrite Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis
ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی و مغناطیسی لایه نازک فریت Co-Zn تهیه شده به روش اسپری پایرولیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, technological properties, and industrial application of kaolin deposits at Nivasht and Kabudkamar areas, northwest of Saveh, Central Province
کانی‌شناسی، خواص تکنولوژیکی و کاربردهای صنعتی ذخایر کائولن در مناطق نیوشت و کبودکمر، شمال باختر ساوه، استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and Tectonic setting of diabasic dykes of Kamyaran ophiolite complex, Western Iran
شیمی کانیایی و جایگاه زمین‌ساختی دایک‌های دیابازی مجموعه افیولیتی کامیاران، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative investigation on firing products in oxidation atmosphere according to XRD analysis data in clay – base ceramics
بررسی کمّی فراورده‌های فرایند پخت در محیط اکسایش براساس نتایج پراش پرتو X در سرامیک‌های رسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical conditions and magmatic processes by crystal size distributions in the granitoids from the Byarjomand Batholith, north-central Iran
بررسی شرایط فیزیکی و شکل‌گیری‌های تبلور ماگما با استفاده از توزیع اندازه بلور در گرانیتوئیدهای باتولیت بیارجمند، شمال ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineral chemistry and genesis of peridotite in the Ratouk ophiolitic melange (East of Iran)
سنگ‌نگاری، شیمی‌کانی‌ها و شکل‌گیری بخش پریدوتیتی در آمیزه افیولیتی راتوک (شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualification of montmorillonite purification process for nanoclay production
مشخصه‌‌یابی مونت موریلونیت در فرآیند خالص‌سازی برای تولید نانورس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of magnetite- specularite mineralization in Dehzaman iron deposit, Khorasan Razavi province: mineralogy, texture and structure, and alteration
تعیین مدل کانه‌زایی مگنتیت- اسپکیولاریت در کانسار آهن ده‌زمان، استان خراسان رضوی: کانی‌شناسی، ساخت و بافت و دگرسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of normative mineralogy and rare earth elements geochemistry of the Gazanjeh bauxite deposit, southeast of Mahabad, NW Iran
مطالعات کانی‌شناسی نرماتیو و زمین‌شیمی عناصر خاکی نادر نهشته بوکسیت قارانجه، جنوب شرق مهاباد، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry of Quartz Crystals in the Intrusive bodies of Almogholagh Batholith, (Hamedan)
زمین- دما فشارسنجی کانی‌ کوارتز در توده‌‌های نفوذی باتولیت آلموقلاغ (همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of fractional crystallization in the evolution of magma of the Upper Cretaceous volcanic and subvolcanic rocks from the Nageleh Sar Syncline, south Mahmood Abad, North Iran
نقش جدایش بلورین در شکل‌گیری ماگمای سنگ‌های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی کرتاسه‌ی بالائی ناودیس ناگله‌سر، جنوب محمود آباد، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology and geochemistry of manganese-bearing veins of Beshgaz inNE of Birjand, Southern Khorasan
بررسی زمین‌شناسی و ژئوشیمی رگه‌های منگنزدار بشگز شمال‌شرق بیرجند، خراسان‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical features of amphibole in the Mashhad amphibole-peridotites
ویژگی‌های کانی‌شناسی آمفیبول در آمفیبول- پریدوتیت‌های مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2017-7)


A study of structural, electrical and magnetic properties of zinc ferrite nanoparticles doped with chromium
بررسی‌ خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانو ذرات فریت روی آلاییده با کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural investigation of undoped and Mn doped ceria-ziconia: synthesized by co-precipitation route
بررسی خواص ساختاری نانوذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم‌رسوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of KTiOPO4 nanoparticles by hydrothermal and coprecipitation methods and studies on their properties
همنهشت نانوذرات KTiOPO4 به روش‌های گرمابی و هم رسوبی و بررسی خواص آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on structural and magnetic properties of praseodymium substituted yttrium iron garnet nanoparticles
بررسی ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن جانشانی شده با پراسیودیمیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of PbO nanoparticles on structural and microstructure of Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy superconductor composition
تأثیر نانوذرات PbO بر خواص ساختاری و ریزساختاری ترکیب ابررسانای Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estaj manganese mineralization, an example of volcano - sedimentary type manganese mineralization in the south of West Sabzevar
کانی‌سازی منگنز استاج، نمونه‌ای از کانه‌زایی نوع آتشفشانی – رسوبی در جنوب غرب سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineralogy and mineral chemistry of Bazman intrusive rocks, SE Iran
سنگ‌نگاری، کانی‌شناسی و شیمی کانی سنگ‌های نفوذی بزمان، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological changes in garnet crystals from staurolite schists of Aliabad-Damagh area, South of Hamedan, Iran
تغییرات ریخت‌شناسی بلورهای گارنت در استارولیت شیست‌های منطقه‌ی علی‌آباد دمق، جنوب همدان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and textural characteristics of plagioclase as evidence for open-system processes: Case study from Bazman volcano (SE Iran)
ویژگی‌های ژئوشیمیایی و بافتی پلاژیوکلاز، شواهدی از فرایندهای وابسته به سیستم‌های باز: بررسی موردی آتشفشان بزمان (جنوب شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mineralogical and geochemical control on the distribution and mobilization of trace and rare earth elements during development of argillic alteration zone: A case study from northeast of Kharvana, NW Iran
کنترل کانیایی و زمین‌شیمیایی بر توزیع و تحرک عناصر جزئی و خاکی نادر در طی گسترش پهنه‌ی دگرسانی آرژیلیک: بررسی موردی از شمال خاور خاروانا، شمال باختر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of palygorskite and soluble salts on engineering characteristics of arid region soils
اثر رس‌های فیبری و املاح بر سرشتی‌های مهندسی خاک‌های نواحی خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization, alteration and fluid inclusion studies of Kaviro laed prospect area, northwest of Boshruyeh, South Khorasan Province
بررسی‌های کانه‌زایی، دگرسانی و شاره‌های درگیر گستره‌ی پی‌جویی سرب کویرو، شمال‌غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the physical crystallization condition of Lakhshak granodiorite pluton and its dykes
تعیین شرایط فیزیکی تبلور در توده گرانودیوریتی لخشک و دایک‌های درون آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineral chemistry and estimation of metamorphic temperature and pressure of the garnet amphibolites from the Hamedan area
بررسی شیمی کانی ها و براورد دما و فشار دگرگونی گارنت آمفیبولیت‌های منطقه‌ی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of surface soil geochemistry and mineralogical role in the heavy metal bioavailability of Sabzevar area
بررسی زمین شیمی خاک‌های سطحی و نقش کانی‌شناسی در میزان دسترسی زیستی فلزات سنگین در منطقه‌ی سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone)
بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ‌های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ‌های‌آتشفشانی و دایک‌های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه ـ دختر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The U-Pb dating of Jebale Barez plutonic complex: Evidence for the Old Iranian basement in the SE of Urumieh-Dokhtar magmatic zone.
سال‌سنجی زیرکن به روش U-Pb و بررسی شواهد وجود پی‌سنگ قدیمی (پیش از کامبرین پیشین و میانی) در ایران بر پایه‌ی زیرکن‌ موروثی، بررسی موردی: مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and alteration evolutions of peridotite clasts in conglomerate from the Cretaceous Piranshahr basin, NW Iran
بررسی شیمی کانی‌ها و رخدادهای دگرسانی قطعات پریدوتیتی درون کنگلومرای حوضه کرتاسه پیرانشهر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2017-4)


Fabrication and investigation of structural and Optical Properties of Bismuth Titanate (Bi4Ti3O12) Thin Films by sol-gel method
ساخت لایه‌ی نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش سل ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and magnetic properties of Yttrium Iron Garnet substituted by Europium Particles Synthesis by Sol-Gel Method
خواص ساختاری و مغناطیسی ذرات گارنت ایتریوم آهن با جانشانی یوروپیوم سنتز شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and crystal structure of a co-crystal compound including 4,4'-bipyridine, 3-nithrophthalic acid
تهیه، شناسایی و چگونگی ساختار بلوری ترکیب هم بلور 4،'4-بی‌پیریدین 3-نیتروفتالیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of acidic salt [4-methyl phenyl ammonium][(O-phenyl)(hydroxyl)phosphate], [4-CH3-C6H4NH3][(C6H5O)P(O)(O)(OH)]
همنهشت، ساختار بلوری و آنالیز سطح هیرشفلد نمک اسیدی [4-متیل فنیل آمونیوم] [(O-فنیل)(هیدروکسیل)فسفات]، [4-CH3-C6H4NH3][(C6H5O)P(O)(O)(OH)]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and petrogenesis of chromian – spinel in Rudan ultramafic body, Hormozgan Province
کانی شناسی و سنگ‌زائی کروم‌اسپینل‌های توده‌ی فراقلیایی رودان، استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrgraphy, mineral chemistry, geochemistry and tectonic setting of Tertiary volcanic rocks in Shoushk area (east of Sarbisheh), Southern Khorasan
سنگ‌نگاری، شیمی کانی‌ها، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری منطقه‌ی‌ شوشک (شرق سربیشه)، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source and geothermobarometry of the gabbrodioritic intrusive body, (S- Qorveh –Kurdistan); with emphasis on minerals chemistry
بررسی خاستگاه و زمین دما- فشارسنجی توده‌ی دیوریت گابرویی (جنوب قروه-کردستان)؛ با تکیه بر شیمی کانی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and distinguishing protolith of gneisses from northern part of Zayandeh-Rud dam lake in North Shahrekord (Sanandaj-Sirjan zone)
کانی‌شناسی و شناخت پروتولیت گنایس‌های شمال دریاچه‌ی سد زاینده‌رود، شمال شهرکرد (پهنه‌ی سنندج – سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral chemistry of quartz-dioritic dykes of Sungun Mo- Cu porphyry deposit (NW Iran)
کانی‌شناسی و شیمی‌کانی دایک‌های کوارتزدیوریتی کانسار مولیبدن- مس پورفیری سونگون (شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dating of Lakhshak intrusive assemblage through the U-Pb method on zircon and titanite, East Iran
تعیین سن مجموعه‌ی نفوذی لخشک به روش اورانیوم-سرب روی کانی‌های زیرکن و تیتانیت، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, Geohemistry and mineral chemistry of the amphibolites in the northeast of Dorud (Lorestan province)
شیمی کانی‌ها و زمین شیمی آمفیبولیت‌های شمال شرق دورود (استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using chemical compositions of minerals in recognition of tectonometamorphic evolutions of Gole-Gohar and Rutchun metamorphic complexes (South of Baft, Kerman province)
استفاده از ترکیب شیمیایی کانی‌ها در تشخیص تحولات تکتونومتامورفیکی مجموعه‌های دگرگونی گل گهر و روتشون (جنوب بافت، استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The enigma of inherited Zircon crystals in Qalaylan plutone, Clues from the Gondwana crust in the rocks with primitive isotopic signatures
معمای وجود بلورهای زیرکن‌های بازماندی در توده قلای‌لان؛ نشانه‌هایی از پوسته گندوانایی در سنگ‌هایی با ویژگی‌های ایزوتوپی گوشته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and mass changes at the Mombi Bauxite Deposit, SW Iran
زمین شیمی و تبادل جرم واحدهای بوکسیتی مختلف در کانسار بوکسیت مومبی (جنوب غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of skarn formation using petrographic, mineral chemistry and fluid inclusion data, south west of Khaf, (southeast of Razavi Khorasan Province)
بررسی چگونگی تشکیل اسکارن شمال غربی کیبرکوه با استفاده از داده‌های سنگ‌نگاری، شیمی کانی‌ها و شاره‌های درگیر جنوب غرب خواف (جنوب شرق خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral identification by spectrometry in the middle Infrared (MW-IR) (Case study: kaolinite and carbonates)
شناسائی کانی‌ها به روش طیف‌سنجی در ناحیه‌ی پرتوهای فروسرخ میانی ) (بررسی موردی: کائولینیت و کربنات‌ها)(MW-IR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the mineral chemistry and the role of biotite total aluminum in detecting the type of mineralization in the intrusive bodies of Karaj-Taleghan axis
شیمی کانی و بررسی نقش آلومینیوم کل بیوتیت برای تشخیص نوع کانی‌زایی در توده‌های نفوذی محور کرج-طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variety of authomorph quartz crystals from the Qohrud, south Kashan, instance for diverse crystallization conditions of magmatic and hydrothermal liquids
تنوع بلورهای خود شکل کوارتز در منطقه قهرود (جنوب کاشان) شاهدی بر شرایط متنوع تبلور از محلول‌های ماگمایی و گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2017-1)


Geochemistry and genesis of Robat-Paein barite deposit, Khomein, Markazi province
زمین‌شیمی و زایش کانسار باریت رباط پائین، خمین، استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biotite chemistry and thermobarometry of barren and productive intrusive bodies in Dehaj-Meiduk area (North Shahrbabak)
دما و فشارسنجی و ژئوشیمی توده‌های باردار و عقیم در محور دهج-میدوک با استفاده از شیمی بیوتیت (شمال شهربابک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of structural and electrical properties of Al2O3/PVP nano hybrid composite (as OFET dielectric gate)
بررسی ویژگی‌های ساختاری و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های دورگه‌ی Al2O3/PVP (به عنوان درگاه دی الکتریک ترانزیستورهای اثر میدانی آلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of calcination temperature on the structure properties of ZrO2 nanoparticles synthesized by modified sol gel ingelatin media
اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری نانوذرات ZrO2 تهیه شده به روش سل ژل اصلاح شده در محیط ژلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and single crystal X-ray diffraction of hybrid inorganic-organic based on Praseodymium-dipicolinic acid and nano-structured silicotungstate
سنتز و پراش پرتو X تک بلور دورگه‌ی معدنی-آلی بر‌پایه‌ی پرازودیمیم-دی‌پیکولینیک اسید و نانو ساختارهای سیلیکوتنگستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of milling time on the structure, particle size, and morphology of montmorillonite
اثر زمان آسیاکاری بر ساختار، اندازه‌ی ذرات و ریخت شناسی مونت‌موریلونیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and origin of Baft northeast volcanic rocks (south Kerman): Evidence for volcanic arc magmatism in Uromieh-Dokhtar magmatic belt
کانی شناسی، ژئوشیمی و منشأ سنگ‌های آتشفشانی شمال شرق شهرستان بافت (جنوب کرمان): شاهدی بر ماگماتیسم کمانی در جنوب کمربند ماگمایی ارومیه - دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographic and geochemical evidences of restites (residual source material minerals) in the Gole- zard and Darreh-bagh granitoidic plutons (Aligoodarz, Lorestan Province)
شواهد سنگ‌نگاری و ژئوشیمیایی رستیت (کانی‌های باقی‌مانده از خاستگاه) در توده‌های گرانیتوئیدی گل زرد و دره باغ (الیگودرز، استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometery of high temperature xenoliths in the contact of rhyodacitic rocks, Astaneh area (Southwest Arak)
شیمی کانی و دما-فشارسنجی زینولیت‌های دمای بالا در حاشیه توده ریوداسیتی منطقه‌ی آستانه (جنوب غرب اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of REEs in Anbagh alterd sketch, east of Ahar, NW Iran
کانی شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی نادر پهنه‌ی دگرسانی انباق، خاور اهر، شمال باختر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of particle size effect on structural and magnetic properties of La0.6 Sr0.4 MnO3 manganite
بررسی اثر اندازه‌ی ذرات بر خواص ساختاری و مغناطیسی منگنایت La0.6 Sr0.4MnO3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and geochemistry of Dehzaman iron deposit (southwest of Bardaskan) and comparison with banded iron formation deposits
بررسی کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار آهن ده‌زمان، (جنوب غرب بردسکن) و مقایسه‌ی آن با کانسارهای آهن نواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mineralogy and geothermometry of quartz and tourmaline veins at the Baghu area, southeast of Damghan
بررسی کانی‌شناسی و زمین دماسنجی رگه‌‌های کوارتز- تورمالین منطقه باغو، جنوب شرق دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Hizeh-Jan kaolin deposit, northwest of Varzaghan, East-Azarbaidjan Province, NW Iran
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره‌ی کائولن هیزه‌جان، شمال باختری ورزقان، استان آذربایجان شرقی، شمال باختر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and Cu-Au-Bi ore paragenesis of Kuh-e Dom prospecting area (northeastern Ardestan), Anarak metallogenic province
کانی‌شناسی و پاراژنز کانسنگCu-Au-Bi منطقه‌ی پی‌جویی کوه‌دم (شمال شرق اردستان)، مجموعه‌ی فلززایی انارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of mineral chemistry in the study of origin and evolution of dunitic rocks from Ab-Bid ultramafic complex (East Haji Abad, Hormozgan Province)
کاربرد شیمی کانی‌ها در بررسی خاستگاه شکل‌گیری سنگ‌های دونیتی مجموعه اولترامافیک آب بید (شرق حاجی آباد، استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2016-10)


Using amphibole geochemistry in tectono-metamorphic evolution of the Deh-Salm metamorphic complex, east of Iran
بکارگیری ژئوشیمی آمفیبول‌ها در بررسی شکل گیری تکتونو- متامورفیک همبافت دگرگونی ده‌سلم، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the hydrate sulfate minerals in relation to the black shales, Qroqchy, Mymeh, Isfahan
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کانی‌های آبدار سولفاتی وابسته به شیل‌های سیاه منطقه قروقچی، میمه، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of magnetic anisotropy in Co-based microwires
بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی در میکروسیم‌های کبالت پایه‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of crystal structure of 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl) phenol prepared by hydrothermal method
بررسی ساختار بلوری 4- (4H-1،2،4-تری آزول-4- ایل) فنل تهیه شده به روش گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization, and crystal structure of tetranuclear tin complex prepared from dimethyltin dichloride
سنتز و شناسایی ساختار بلوری کمپلکس چهار هسته‌ای قلع تهیه‌ شده از دی کلرید دی متیل قلع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of structural and magnetic properties of BiFeO3 nanoparticles co-doped with Ba and La
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت با جانشانی دوگانه لانتانیوم و باریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of the new pseudopolymorph Cu(hpydc)(DMP)].5H2O with crystal structure containing hydrophilic channels
تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت جدید [Cu(hpydc)(DMP)].5H2O با کانال‌های آب دوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology and geochemistry of sub-volcanic and plutonic bodies of Kashmar (North of Lut Block)
زمین‌شناسی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی و نیمه‌عمیق کاشمر، (شمال بلوک لوت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aluminum substitution on structural and magnetic properties of yttrium iron garnet nanoparticles prepared by sol-gel method
اثر جانشانی آلومینیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن تهیه شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and origin of Chaharfarsakh intrusive and extrusive rocks, Lut block
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه سنگ‌های نفوذی‌‌ و خروجی‌‌ چهارفرسخ، خاور پهنه‌ی لوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textural and Sr-Nd isotopic evidence of assimilation of pelitic rocks in the Alvand plutonic complex (western Iran)
شواهد بافتی و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم حاصل از هضم سنگ‏های رسی در مجموعه‌ی پلوتونیک الوند (غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of annealing temperature on lattice micro strains of SnO2 nano particles prepared by sol-gel method
بررسی اثر دمای بازپخت بر میکروکرنش‌های شبکه‌ی نانو ذرات اکسید قلع تهیه شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and mineralogy of Lava flows from West of Hezar complex (Rayen - Kerman province)
بررسی ‌کانی‌‌شناختی ‌و ‌ژئوشیمی ‌گدازه‌‌های‌ غرب‌ همبافت هزار )راین -استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure of N'-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-4-methylbenzenesulfonohydrazide
تهیه و ساختار بلوری N' – (2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزیلیدین)-4-متیل بنزن سولفوهیدرازید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineralogy and petrology of volcanic rocks in Golcheshmeh area, south of Neyshabur, north east of Iran
کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، سنگ‌های آتشفشانی گستره‌ی گل چشمه، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and petrogenesis of Chalu iron skarn deposit (SE Damghan)
کانی‌شناسی و سنگ‌زایی اسکارن آهن چالو (جنوب شرق دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and temperature condition investigations of the Sarvian Iron ore deposit (Markazi province, Delijan city).
بررسی شیمی کانی و دماسنجی در اسکارن سرویان (استان مرکزی، شهرستان دلیجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cheshmeh Gaz (Nasim) copper deposit, NW Bardaskan: mineralogy, alteration, geochemistry, and determination of model
کانسار مس چشمه گز (نسیم)، شمال غرب بردسکن: کانی‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و تعیین مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2016-7)


Study of clinopyroxenes in the intrusions of Karaj-Taleghan Axis
بررسی کلینوپیروکسن‌های موجود در توده‌های نفوذی محور کرج-طالقان (البرز مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical study of Quaternary loess deposits from Golestan Province, IRAN
بررسی کانی‌شناسی نهشته‌های لُسی کواترنری در استان گلستان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and petrogenesis of analcime crystals in igneous rocks from northeast of Meshkinshahr, NW Iran
شیمی کانی و شکل‌گیری بلورهای آنالسیم در سنگ‌های آذرین شمال شرق مشکین شهر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and petrogenesis of the dacitic volcanic rocks from the Arvaneh cone, SW Bostanabad-East of Sahand Volcano
بررسی شیمی کانی‌ها و سنگ‌زایی گدازه‌های داسیتی مخروط آتشفشانی آروانه در جنوب غرب شهرستان بستان آباد-شرق آتشفشان سهند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermobarometry and tectonic setting of metamorphic rocks from the ophiolitic complex of north Torbat-E-Heidarieh
دما- فشارسنجی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های دگرگونی مجموعه‌ی افیولیتی شمال تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralization, mineralogy of Skarn zone and orebody, and Geochemistary of SenjedakII and III prospect areas, Eastern Sanganiran mine, Khaf
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، کانی‌شناسی منطقه‌های اسکارن و ماده‌‌ی معدنی و ژئوشیمی مناطق پی‌جویی سنجدکII و III، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermometry corresponding from deformation twining of calcite in limestones and chlorites geothermometry in Sarkobeh gabbroic body.
همخوانی دماسنجی ماکل دگرشکل کلسیت در سنگ‌های آهکی و زمین-دماسنجی کلریت‌های توده‌ی گابرویی سرکوبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and tectonic setting of Kuhmish granitoids (south of Sabzevar)
سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گرانیتوئیدهای کوه‌میش (جنوب سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and study of structural, optical and magnetic properties of Zn1-xNixO nanoparticles
ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذراتZn1-xNixO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of annealing temperature on structural, optical and catalytic properties of Cu-Zn ferrite nanoparticles
اثر دمای بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، اپتیکی و کاتالیستی نانوذرات فریت مس- روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron oxide-copper-gold (IOCG) mineralization at Jalal-Abad deposit, northwest of Zarand
کانی‌سازی اکسید آهن-مس-طلا(IOCG) در کانسار جلال‌آباد، شمال غرب زرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of wetting and drying cycles on release of some elements from bentonite in presence of organic acids
تاثیر تناوب‌های خشک و مرطوب بر رهاسازی برخی عناصر از کانی بنتونیت در حضور اسیدهای آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry, petrogenesis and tectonic setting of Band-e-Hezarchahgranitoids (SE Shahrood)
شیمی‌کانی، جایگاه زمین‌ساختی و سنگ‌زایی توده‌ی گرانیتوئیدی بندهزارچاه (جنوب شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and tectonic setting of metabasites from Gasht metamorphic complex (west Rasht)
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی متابازیت‌های مجموعه‌ی دگرگونی گشت (غرب رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical,textural, structural and geochemical aspects of the of ChahSorb Lead mine, Tabas
بررسی سرشتی‌های کانی‌شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی معدن چاه سرب، طبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method
بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2016-4)


Synthesis, Characterization and Crystal Structure Study of Bis(2-Amino-4-methylpyridinium) 2,5-dicarboxybenzene-1,4-dicarboxylate proton transfer compound
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری ترکیب انتقال پروتون بیس(2-آمینو-4-متیل پیریدینیوم) 5،2-دی کربوکسی بنزن -4،1- دی کربوکسیلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and crystal structure of 9-aminoacridinum acridine-9-carboxylate proton transfer ion pair
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری جفت یون انتقال پروتون 9-آمینوآکریدینیم آکریدین-9-کربوکسیلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineral chemistry of tourmaline, geochemistry and tectonic setting of Tertiary igneous rocks in Shurab area(west of Khusf), Southern Khorasan
سنگ‌نگاری، شیمی کانی تورمالین، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آذرین ترشیری منطقه‌ی شوراب (غرب خوسف)، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical studies on evaporitic minerals, with the emphasis on sodium sulfate, in Tutak craters of Rayen Town (Kerman Province)
بررسی ژئوشیمی کانی‌های تبخیری با تأکید بر سولفات‌سدیم در کراترهای توتک راین در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of asbestos from the metamorphic complex from north easternTakab-NW Iran
بررسی کانی‌شناسی آزبست در مجموعه دگرگونی تخت سلیمان در شمال شرق تکاب-NW ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, thermal characteristics and origin of clay minerals in Shahr-e-Babak playa
بررسی کانی‌شناسی، ویژگی‌های گرمایی و خاستگاه کانی‌های رسی پلایای شهربابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin of olivine in Molataleb ultramafic rocks and the role of olivine on magma evolution
خاستگاه الیوین در سنگ‌های الترامافیک منطقه‌ی ملاطالب و نقش الیوین در سیر شکل‌گیری ماگما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnetite-apatite Khanlogh deposit, northwest of Neyshabour: Mineralogy, texture and structure, alteration, and determination of model
کانسار مگنتیت- آپاتیت خانلق، شمال غربی نیشابور: کانی‌شناسی، ساخت و بافت، دگرسانی و تعیین مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and alteration in the Roshtkhar Iron deposit and related host rocks
کانی‌زایی و دگرسانی کانسارآهن رشتخوار و سنگ‌های میزبان وابسته به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of magnetic properties and Mössbauer spectroscopy of Y3-xBixFe5O12 prepared by sol-gel method
بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و بیناب سنجی موسبائر ذرات گارنت ایتریوم آهن بیسموتی Y3-xBixFe5O12 تهیه شده به روش سل-ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Size Distribution of kyanite and staurolite from Hamza Qassim and Khazai Bala Metapelites-southeast Shahin-Dezh; confirmation to regional metamorphism conditions at the area
توزیع اندازه‌ی پـورفیـروبـلاست‌هـای کیانیت و استارولیت در متاپلیت‌های حـمـزه قـاسم و خـزائی بالا (شاهیندژ) مؤید شرایط تبلور دگرگونی ناحیه‌ای در منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralogy, and chemistry of skarn zones and orebody in Ma’danjoo iron skarn prospect area, east of Sangan mine, Khaf, NE Iran
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و شیمی منطقه‌های اسکارن و ماده‌ی معدنی در منطقه پی‌جویی اسکارن آهن معدن‌جو، شرق معدن سنگان خواف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of Al in biotite for determination of temperature and pressure of copper mineralization in the Jebale Barez plutonic complex
شیمی کانی، تعیین دما، فشار و بررسی نقش آلومینیم کل بیوتیت برای تشخیص کانه‌زایی مس در مجموعه‌ی گرانیتوئیدی جبال بارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and mineralogy of clinker, Portland cement and dust produced in Neka cement factory and it's environmental impacts, Mazandarn Province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کلینکر، سیمان پرتلند و گرد و غبار تولید شده درکارخانه سیمان نکاء و اثرهای زیست‌محیطی آن در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical distribution of major, trace and rare elements in chromite ores of Neyriz ophiolite
توزیع ژئوشیمیایی عناصر اصلی، جزئی و کمیاب در گستره‌ی کرومیت‌های توده‌ی افیولیتی نیریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the composition of Biotite from Maksan granitoid, SE Iran
بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید مکسان، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and mineral chemistry of layered pegmatite-aplite dykes from east of Boroujerd
سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌ها در دایک‌های پگماتیتی- آپلیتی نواری واقع در شرق بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystallography, mineralogy and geochemistry of galena, Nakhlak lead deposit (Isfahan)
بلورشناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گالن، کانسار سرب نخلک (اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2016-1)


Thermobarometery of the Sarvian intrusion in NE of Delijan based on mineral chemistry of amphibole and plagioclase
زمین فشار-دماسنجی توده‌ی گرانیتوئیدی سرویان (شمال شرق دلیجان) با کاربرد شیمی کانی‎های آمفیبول و فلدسپار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineralogy and geochemistry of Lalezar Granitoid (Bardsir-Kerman)
بررسی کانی‌شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه‌ی لاله‌زار (بردسیر- استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and petrology of intrusive bodies and volcanic rocks in northwest of Gonabad
کانی‌سازی، ژئوشیمی و سنگ‌شناسی توده‌های نفوذی و سنگ‌های آتشفشانی شمال‌غرب گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineralogy of alteration zones and geochemistry in Sarchah Cu-Au mineralization area, Eastern Iran.
بررسی سنگ‌نگاری، کانی‌شناسی منطقه‌های دگرسانی و ژئوشیمی منطقه کانی‌سازی مس- طلای سرچاه، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and mineral chemistry of Astarghan granodioritic stock, Kharvana, East-Azarbaidjan
سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و شیمی کانی‌های استوک پورفیری استرقان، خاروانا، آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of the rare earth elements in the Baba Ali skarn (north- west of Hamadan);A key for determining of mineralization conditions
ژئوشیمی عناصر خاکی نادر در کانسار اسکارن باباعلی (شمال غرب همدان) کلیدی برای تعیین شرایط کانی‌زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physico-chemical, mineralogical and ceramic properties of Zeytoon clay deposit from Abadeh area. Fars
خواص فیزیکو شیمیایی، کانی‌شناسی و سرامیکی کانسار رسی زیتون آباده– فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, mineralogy and sulfide mineralization in quartz Veins in South of Mashhad
بررسی‌های ژئوشیمیایی، کانی‌شناسی و کانی‌سازی سولفیدی در رگه های کوارتز جنوب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gheochemistry and genesis of Golab chromites in ophiolite rocks East of Sarbisheh, South Khorasan Province
بررسی ژئوشیمی و خاستگاه کرومیت‌های گلاب در شرق سربیشه، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mineralogical and industrial properties of clay soil in Chah-Shoor mine, Varzaneh, south east of Isfahan
بررسی خواص کانی‌شناسی و صنعتی ذخیره‌ی خاک‌رس معدن چاه‌شور ورزنه، جنوب‌شرق اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of sensing properties of cobalt doped nickel-ferrite nanostructures synthesized by microwave method
بررسی خواص حسگری فریت نیکل آلاییده با درصدهای مختلف کبالت سنتز شده به روش مایکروموجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis, geochemistry and mineralogy of Eocene magmatism in the ophiolitic belt of Northern Sabzevar
سنگ‌زایی، ژئوشیمی و کانی‌شناسی ماگماتیسم ائوسن نوار افیولیتی شمال سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of two mica per-aluminous mylionitic granite in Noghan Bridge, Sanandaj-Sirjan Zone
ژئوشیمی گرانیت پرآلومینیوس دومیکایی میلونیتی پل نوغان، غرب استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of pressure and temperature of metamorphism, phase stability and garnet and biotite chemical zoning in the Jandaq metamorphic rocks using pseudosection method
دما و فشار دگرگونی، پایداری فازها و منطقه‌‌بندی شیمیایی در گارنت و بیوتیت سنگ‌های دگرگون منطقه‌ی جندق با استفاده از روش شبه مقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineralogy, alteration zones and geochemical exploration in Golcheshmeh Area, East of Iran
سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی، منطقه‌‌های دگرسان و پی‌جویی‌های ژئوشیمیایی در منطقه‌ی گل چشمه، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemical exploration in Simorgh prospective area, southwest of Nehbandan, South Khorasan
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و پی‌جویی‌های ژئوشیمیایی در منطقه اکتشافی سیمرغ، جنوب غرب نهبندان، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2015-10)


Study of the source and geothermobarometry of Shah Jahan granodiorite and granite plutons: by using unstable isotope data, dating and geochemistry
بررسی خاستگاه و زمین دما-فشارسنجی توده‌های گرانودیوریتی و گرانیتی شاه‌جهان: با کاربرد داده‌های ایزوتوپ ناپایدار، سن‌سنجی و ژئوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the source of Jarou deposit using data from host rock geochemistry, mineral chemistry and fluid inclusion study in quartz: An economic potential for Au and Ag
بررسی خاستگاه کانسار جارو با کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان، شیمی کانه‌ها و بررسی شاره‌های درگیر کوارتز: معرفی پتانسیل اقتصادی طلا و نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using amphibole mineral chemistry for thermobarometry of Bazman granitoid, SE Iran
استفاده از شیمی کانی آمفیبول برای دما- فشارسنجی گرانیتوئید بزمان، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and formation mechanisms of the tourmaline nodules in the Mashhad granite (g2)
ژئوشیمی و سازوکار تشکیل تورمالین گرهکی در گرانیت‌های (g2) مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran)
بررسی‌های سنگ‌نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده‌های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال‌شرقی هوراند، شمال‌غربی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gem cutting, treatment and pigments of gems from South of Torud
فرآوری، بهسازی و عوامل رنگ‌زا در گوهرهای جنوب ترود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approach on the characteristics of basic magma rocks sarkoobeh (north Khomein) by clinopyroxene mineral chemistry
رهیافتی بر ویژگی‌های ماگمای سازنده‌ی گابروهای شمال خمین برپایه‌ی شیمی کانیایی کلینوپیروکسن‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, petrogenesis and mineralization of Namen plutonic rocks, SW of Sabzevar zone
ژئوشیمی، سنگ‌زایی و کانی‌زایی سنگ‌های نفوذی نامن، جنوب غربی پهنهی سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zn substitution on varation microscopic structural and magnetic properties of MgZn ferrite
تأثیر جا‌نشانی روی بر تغییرات ساختار میکروسکوپی و خواص مغناطیسی فریت منیزیم روی Mg1-xZnxFe2O4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deformation of the Zahri granitoid during and after crystallization inferences from textural evidences in the terminations of Nehbandan shear zone, Eastern Iran
دگرریختی همزمان و پس از تبلور گرانیتوئید زهری بر پایه‌ی شواهد بافتی در پایانه‌های پهنه‌ی برشی نهبندان، خاور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and thermobarometry of garnet-amphibolites in Delbar metamorphic complex, Biarjmand (Southeast of Shahrood)
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و دما- فشار سنجی گارنت آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی دلبر، بیارجمند (جنوب شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cerium doping on the magnetic properties of yttrium iron garnet thin films on quartz substrates
بررسی اثر ناخالصی سریوم بر ویژگی‌های مغناطیسی فیلم‌های نازک (نانومتری) گارنت ایتریوم آهن بر بسترهای کوارتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of petrography, alteration zones and geochemical Dehsalm Mahour 2 lead deposit, East of Lut block, Central Iran.
بررسی‌های سنگ‌شناسی، دگرسانی و ژئوشیمیایی کانسار سرب ماهور 2 ده ‌سلم شرق پهنه‌ی لوت، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical study of intrusive rocks and alteration zones and compliance with geochemical data in Gazu Cu deposit, southwest Deyhouk
هم نهشت کردن زئولیت در اثر تغییر فاز گرمابی کائولینیت تحت تاثیر محلول‌های باریم و سدیم‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical study of intrusive rocks and alteration zones and compliance with geochemical data in Gazu Cu deposit, southwest Deyhouk
بررسی‌های کانی‌شناختی توده‌های نفوذی و منطقه‌های دگرسان آن با داده‌های ژئوشیمیایی در کانسار مس گزو، جنوب‌غرب دیهوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphology of Tourmaline in the Mashhad granites (g2) with using fractal analysis and Diffusion-Limited Aggregation
ریخت‌شناسی تورمالین در گرانیت‌های مشهد (g2) با استفاده از آنالیز فراکتال و تئوری اجتماع با انتشار محدود (DLA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineralogy of alteration zones, and geochemical exploration in Southwest of Sorkh Kuh prospect area, Eastern Iran
سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی منطقه‌های دگرسانی و پی‌جویی‌های ژئوشیمیایی در منطقه‌ی جنوب‌باختری سرخ کوه، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Teminan bentonite deposit, southwest of Naeen, Isfehan Province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت تمینان، جنوب باختر نایین، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2015-7)


Cordierite with cyclic radial sixling twin structure of Late Neoproterozoic- Early Cambrian schists in southwest of Zanjan, northwest Iran
کردیریت با ساختار ماکل چرخشی شعاعی شش‌تایی در شیست‌های نئوپروتروزوئیک بالایی- کامبرین پایینی در جنوب‌غربی زنجان، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of room temperature ferromagnetic behavior in Mn doped ZnO nanoparticles
بررسی خاصیت فرومغناطیس نانوذرات اکسید روی آلایش شده با یون منگنز در دمای اتاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and investigation of the magnetic and dielectric properties of M- type strontium hexaferrite nanoparticles
ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات هگزافریت استرانسیوم نوع M
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis of garnets in the granitoid intrusion of Dehnow, NW Mashhad
شکل‌گیری گارنت‌های موجود در توده‌ی گرانیتوئیدی دهنو، شمال‌غرب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrology of the Harsin-Sahneh ophiolitic complex (NE Kermanshah-West of Iran): Implication for the tectonic of Southern Neo-Tethys
ژئوشیمی و سنگ‌زایی مجموعه‌ی افیولیتی هرسین- صحنه (شمال شرق کرمانشاه- غرب ایران) شاهدی بر زمین ساخت جنوب نئوتتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Release of Mg from sepiolite mineral under the influence of two organic acids
آزاد سازی منیزیم از کانی سپیولیت تحت تاثیر دو اسید آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of the metamorphic rocks in the SW Arak and it’s comparison with neighboring areas
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گدازه‌های بالشی و سنگ‌های مافیک در بخش میانی پهنه‌ی گسلی نصرت آباد-کهورک، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of the metamorphic rocks in the SW Arak and it’s comparison with neighboring areas
سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های دگرگونی جنوب‌غرب اراک و مقایسه‌ی آن با مناطق همجوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mn2+ substitution on the structure and magnetic properties of nanosized Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 (x = 0, 0.25, 0.35, 0.5) ferrites prepared by co-precipitation method
اثر جانشانی Mn2+ بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوفریت‌های Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 (5/0 ،35/0 ،25/0 ،0 = x) تهیه‌شده به روش هم‌رسوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the structural and magnetic properties of Ni0.65Zn0.35CuxFe2-O4 ferrite nanoparticle
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Ni0.65Zn0.35CuxFe2-xO4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Raman spectroscopy and X-Ray diffraction of graphite ore, Surian complex
طیف‌بینی رامان و پراش پرتو ایکس کانسنگ گرافیت، مجموعه سوریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of Soltan Maidan basalts, north of Shahrood
شیمیِ کانی‌ها و دما-فشارسنجی بازالت‌های سلطان میدان، شمال شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of Adakitic rocks from the Kiyamaki magmatic dome, southeast Jolfa (NW Iran)
بررسی ژئوشیمیایی، کانی شناسی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی جنوب شرق جلفا (شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry, and fluid inclusion studies of Kuh-Sorbi Barite-lead ± copper deposit, northeast of Iran
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و بررسی شاره‌های درگیر کانسار باریت- سرب± مس کوه سربی، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermometry of deformation in the marbles based on the twinning in the northeastern of Jan Mine, Sanandaj-Sirjan Zone, Lorestan Province
زمین - دماسنجی دگرشکلی مرمرها بر اساس ماکل در شمال‌شرق معدن ژان، پهنه‌ی سنندج- سیرجان، استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization, Alteration, and Geochemical exploration in the eastern part of Keybarkuh (southwest of Khaf)
کانی‌سازی، دگرسانی و پی‌جویی‌‌های ژئوشیمیایی در گستره‌ی شرق کیبرکوه (جنوب‌غربی خواف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2015-4)


Atoll garnets petrogenesis in the Bolandparchen metamorphic complex in southwest Mahneshan
سنگ‌زایی اتول گارنت‌ها در مجموعه‌ی دگرگونی بلندپرچین در جنوب‌غرب ماهنشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geochemistry and mineralogy of raw materials, clinker, Portland cement and dust produced in Neka cement factory, Mazandarn Province
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی مواد اولیه، کلینکر، سیمان پرتلند و گرد و غبار تولید شده در کارخانه‌ی سیمان نکاء، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Petrography and geochemistry of dolomites from Derinjal Formation in east and southeast of Zarand- NW Kerman
سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند درنجال در شرق و جنوب شرقی زرند- شمال غرب کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of amphibole and feldspar chemistry in the petrogenetic study of the Middle Miocene granitoid complex, west of Kashan
کاربرد شیمی کانی‌های آمفیبول و فلدسپار در بررسی پتروژنتیک مجموعه‌ی گرانیتوئیدی میوسن میانی، غرب کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and genesis of chromites from Darvazeh-Chenar (Neyriz) and Faryab areas
ژئوشیمی‌ و شکل گیری کرومیت‌های مناطق دروازه چنار (نیریز) و فاریاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physico-chemical conditions and controlling factors of mineralization, using mineralogy, paragenetic relations and fluid inclusions in the Shurchah Stibnite-Gold Deposit, southeast of Zahedan
تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی و عوامل کنترل کننده‌ی کانه‌زایی با استفاده از کانه‌نگاری، روابط پاراژنزی و میان‌بارهای سیال در کانسار استیبنیت- طلا شورچاه، جنوب شرق زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geothermobarometry and determination of plutonic magmatic series east of Nabar (SW of Kashan)
سنگ نگاری، دما - فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی مجموعه‌ی آذرین نفوذی شرق نابر (جنوب غرب کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Bi-2223 superconductor doped with CdO nanoparticles
بررسی ابر‌رسانای 2223 – Bi آلائیده با نانوذرات CdO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of rhenium occurrence in molybdenite and effect of hypogene and supergene fluids on its redistribution in porphyry systems
بررسی شکل‌گیری رنیوم در مولیبدنیت و تاثیر محلول‌های درون‌‌زاد و برون‌زاد بر توزیع دوباره‌ی آن در سیستم‌های پورفیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of hydrothermal alteration at Yaralujeh vein index (NW Ahar - East Azarbaijan)
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی دگرسانی‌های گرمابی در رخداد یارالوجه، (شمال‌غرب اهر-آذربایجان‌شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineralogy and petrogenesis of Sahebazzaman Mountain (kerman-Iran)
سنگ‌نگاری، کانی‌شناسی و سنگ‌زایی اسکارن‌های کوه صاحب الزمان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of formation and origin of glaucony mineral in the Aitamir Formation (Albian-Cenomanian) in Baghak and Shurijeh sections-east Kopet Dagh Basin
سازوکار تشکیل و خاستگاه کانی گلاکونی در ‌سازند آیتامیر (آلبین-سنومانین) در برش‌های باغک و شوریجه-شرق حوضه‌‌ی رسوبی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stoichiometry, structure and ordering of dolomite crystal based on petrography, XRD and XRF data, (a case study of dolomites of Shahbazan Formation dolomits, SW of Kermanshah)
عنصرسنجی، ساختار و نظم شبکه بلوری دولومیت بر پایه‌ی داده‌های سنگ نگاری, XRD و XRF (بررسی موردی دولومیت‌های سازند شهبازان، جنوب غرب استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, paragenesis and conditions of skarn formation Siah Kamar, west Dehsalm, East Lut Block
کانی شناسی، پاراژنز و شرایط تشکیل اسکارن سیاه کمر، غرب ده‌سلم، شرق پهنه‌لوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and petrological properties of feldspathoid rocks from SW Sarab, NW Iran
ویژگی‌های کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی سنگ‌های فلدسپاتوئیددار جنوب غرب سراب (شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourmaline-turquoise paragenesis in the phyllic alteration zone, copper, gold deposit, Kuh-Zar, South of Semnan
همیافتی تورمالین-فیروزه در منطقه‌ی دگرسانی فیلیک، کانسار مس-طلای منطقه‌ی کوه زر، جنوب سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2015-1)


Study of Trace and Rare Earth Elements in Coal Basins of Iran (Study in Karmozd underground coal mine)
بررسی عناصر کمیاب و خاکی نادر در حوزه‌های زغالی ایران (در معدن زیر زمینی زغالسنگ کارمزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Index reaction textures and T estimation of Oshnavieh Eslamlu (W-Azarbaijan) metamorphic aureole
بافت‌های واکنشی شاخص و برآورد دما در متاپلیت‌های هاله‌ی مجاورتی اسلاملو اشنویه، آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of pyroxenes and geothermobarometry of the basic rocks, NE-Qorveh (Kurdistan)
شیمی پیروکسن و زمین دما- فشارسنجی سنگ‌های بازی، شمال‌شرق قروه (کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of gabbroids in the Soleimanieh ophiolites, Sabzevar
ژئوشیمی و پتروژنز گابروئید‌های افیولیت‌های سلیمانیه، سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applications of cathodoluminescence, stable isotopes and fluid inclusions for identification and interpretation of dolomites of the Padeha Formation at Tabas Block, Central Iran
کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ‌های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت‌های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of distribution of monazite and REE in the Marvast alluvium, Yazd, Iran
بررسی توزیع مونازیت و عناصر خاکی نادر در آبرفت‌های مروست، یزد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provenance and equilibrium studies of Eslamlu metapelites, Oshnavieh, NW Iran
بررسی خاستگاه رسوبی و تعادل در شبه‌پهنه‌های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه (آذربایجان غربی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and magnetic investigations of LaMn1-xCoxO3 (x = 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00) perovskite nano-particles
بررسی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات‌ پروسکایت LaMn1-xCoxO3 (0/1، 75/0، 5/0، 25/0، 0/0 = x)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, Mineral-chemistry and thermometry of Sefidkuh Granite and its microgranular felsic enclaves, West of Nehbandan, East of Iran
سنگشناسی، شیمی کانیها و دماسنجی توده‌ی گرانیتی سفیدکوه و برونبوم‌های ریزدانه‌ای فلسیک آن، باخترنهبندان، خاورایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral chemistry of lamprophyres in the NW Iran
کانی شناسی و بلورشیمی لامپروفیرهای شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigations on olivine and spinel mineral chemistry and tectonic setting of peridotites from north west Piranshahr ophiolite, NW Iran
بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط زمین ساختی پریدوتیت‌های افیولیت شمال‌غرب پیرانشهر، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometery and mineralogy of Oligo-Miocene felsic Plutons, North-West of Share-Babak, Kerman
زمین دما-فشارسنجی و کانی شناسی توده‌های نفوذی اسیدی الیگو-میوسن شمال غرب شهربابک، کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, metamorphism and geothermobarometry of the Ghandab metamorphic Complex, SE Fariman, NE Iran
کانی شناختی, دگرگونی و زمین دما فشار سنجی مجموعه دگرگونی منطقه قنداب واقع در جنوب شرق فریمان (شمال شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure of a new thiosemicarbzone, acenaphthenequinone thiosemicarbazone mono methanol
تهیه و تعیین ساختار بلوری یک تیوسمی کربازون جدید " اسنافتن کینون تیو سمی کربازون مونو متانول"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Structure of Schiff base Compound 2-[(2-chloro-4-nitrophenyl) iminomethyl] phenol
ساختار بلوری ترکیب باز شیف 2-[(2-کلرو-4-نیتروفنیل)ایمینومتیل]فنول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-situ HRPD study of superstructure OII phase in polycrystalline samples of YBCOx at 300 ºC
بررسی درجا برروی فاز ابر ساختاری OII بوسیله پراکندگی با تفکیک بالا از نمونه های چند بلوری YBCOx در دمای C‏ ̊ 300
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralography and Mineral-chemistry of sulfide and oxide lenses in Misho mafic complex, Southwestern of Marand town, East-Azarbaidjan
کانه نگاری و شیمی کانه‌ها در عدسی‌های سولفیدی – اکسیدی موجود در توده مافیک میشو (جنوب‌غرب مرند، آذربایجان‌شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2014-10)


The size - dependent on structure and magnetic properties of Yttrium Iron Garnet prepared via sol gel method
بررسی تجربی اثر اندازه‌ی بلورک بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن ساخته شده به روش سل ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of microgranular enclaves in Aligoudarz granodiorite
سنگ‌زایی برونبوم‌های ریز دانه‌ای در گرانودیوریت‌های بخش میانی نوار سنندج-سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Shekaste Sabz area prospect, North West of Birjand
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی گستره پی‌جویی شکسته‌سبز شمال‌غرب‌ بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of tourmalines in aplitic and pegmatitic dikes from Alvand plutonic and metamorphic rocks of the Hamedan area
ژئوشیمی تورمالین‌های موجود در دایک‌های پگماتیتی و آپلیتی مجموعه پلوتونیک الوند و سنگ‌های دگرگون منطقه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigations on modification of relict olivine composition during serpentinization of ultrabasic rocks; An example from peridotites from North west of Piranshahr, NW Iran
بررسی تغییر ترکیب الیوین‌های باقیمانده از سنگ‌های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت‌های شمال‌غرب پیرانشهر- شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, Geochemistry and radiometric age of mafic dikes in Delbar metamorphic complex (southeast of shahrood)
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و سن پرتوسنجی دایک‌های مافیک موجود در مجموعه‌ی دگرگون دلبر، بیارجمند (جنوب شرق شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of remote sensing, geology, alteration, mineralization and geochemistry of Balazard copper-gold prospecting area, west of Nehbandan
بررسی‌های دورسنجی، زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمیایی در گستره‌ی پی‌جوئی مس- طلا بالازرد، غرب نهبندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation about petrology and geochemistry of mafic and felsic dikes from Alvand plutonic complex-Hamedan and study of mineral chemistry of their minerals
بررسی سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک‌های مافیک و فلسیک مجموعه پلوتونیک الوند- همدان و بررسی شیمی کانی‌های موجود در آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, mineralogy and petrogenesis of the Soredal peridotites from southern Mashkan-NW Iran
بررسی سنگ شناسی، کانی شناسی و سنگ زایی پریدوتیت های سوره دال در جنوب ماشکان-شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The formation mechanism of tourmaline nodules in Boroujerd area (Dehgah-Sarsakhti)
سازوکار شکل گیری ندول‌های تورمالین در منطقه‌ی بروجرد (دهگاه-سرسختی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of Eocene volcanic rocks in the SW of Choupanan (Central Iran, NE of Isfahan Province) and their transitional nature
سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن جنوب غرب چوپانان (شمال شرق استان اصفهان) و ماهیت انتقالی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition and Geothermometry of Chlorite Replacing Biotite in Naqadeh and Pasve Granitoid Intrusions
ترکیب و زمین دماسنجی کلریت‌های حاصل از دگرسانی بیوتیت در توده‌های گرانیتوئیدی نقده و پسوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of amphibole and clinopyroxene chemistry of the Bozqush, Kaleybar and Razgah alkaline igneous intrusions, NW Iran
بررسی شیمی آمفیبول و کلینوپیروکسن در توده‌های آذرین قلیایی بزقوش، کلیبر و رزگاه، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrence of metasomatic monazite-xenotime inclusions in chlorapatites of Esfordi phosphate deposit
تشکیل میانبارهای مونازیت و زنوتیم دگرنهادی در کلرآپاتیت‌های کانسار فسفات اسفوردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the phosphorite horizons environment in the Bnari and Kuhe-e- Sefid deposits using mineralogical evidence
بررسی محیط تشکیل افق‌های فسفریتی کانسارهای کوه سفید و بناری با استفاده از شواهد کانی‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralography and Mineral-chemistry of sulfide and oxide lenses in Misho mafic complex, Southwestern of Marand town, East-Azarbaidjan
کانه نگاری و شیمی کانه‌ها در عدسی‌های سولفیدی – اکسیدی موجود در توده مافیک میشو (جنوب‌غرب مرند، آذربایجان‌شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2014-7)


Mineral chemistry and petrology of gabbroic bodies from ophiolitic complex of SE Soltan Abad (Sabzevar)
شیمی کانی‌ها و سنگ‌شناسی توده‌های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان‌آباد سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of pegmatites from Ebrahim Attar and related skarns (southwest of Qorveh)
بررسی پگماتیت‌های ابراهیم عطار و اسکارن‌های وابسته به آن (جنوب غربی قروه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of chemical and mineralogical composition of Mishan Formation Marls in the north of Ahvaz to use of Brick raw material
بررسی ترکیب شیمیایی و کانی‌شناسی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای استفاده به عنوان مواد اولیه آجرپزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compositional zoning in calcic amphibole of intermediate rocks of Mishu granitoid, NW Iran
منطقه‌بندی شیمیایی آمفیبول‌های کلسیک سنگ‌های حدواسط توده‌ی گرانیتوئیدی میشو، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis, classification and clay mineralogy of saline gypsiferous soils in Koshkooiyeh-Anar area, Kerman
چگونگی تشکیل، رده‌بندی و کانی‌شناسی رسی خاک‌های گچی نمکی منطقه‌ی کشکوئیه- انار کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrological and geochemical study of Plio-Quaternary volcanic and plutonic rocks in west of Nir (Ardabil Province)
بررسی سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی سنگ‌های آتشفشانی و درونی پلیو-کواترنری غرب نیر (استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییر ترکیب شیمی آپاتیت در انواع گرانیت و کاربرد آن در سنگ‌شناسی: بررسی موردی از توده‌های نقده، زوزن، بانه و شیرکوه
تغییر ترکیب شیمی آپاتیت در انواع گرانیت و کاربرد آن در سنگ‌شناسی: بررسی موردی از توده‌های نقده، زوزن، بانه و شیرکوه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and tectonomagmatic sitting of the intrusive rocks in northeast of the Sonqor area, Iran
سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی سنگ‌های نفوذی شمال شرق سنقر (کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrence of Rhonite with clinopyroxene in the Kamarbon Teschenitic gabbro (Central Alborz)
رخداد رونیت همراه با کلینوپیروکسن در گابروهای تشنیتی کمربن )البرز مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of drying method on the optical properties of nanostructured nickel oxide thin films
بررسی تاثیر شیوه خشک سازی بر خواص اپتیکی فیلم های نازک نانو ساختاری اکسید نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ground magnetic survey to explore mineral resources and determine relative depth and extension of intrusive bodies causing alteration and mineralization in the east of Keybarkuh area (southwest of Khaf)
مغناطیس‌سنجی زمینی جهت پی‌جویی نهشته‌های معدنی و تعیین گسترش و عمق نسبی توده‌های نفوذی ایجاد کننده دگرسانی و کانی‌سازی در گستره شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of the Sabalan Plio-Quaternary volcanic rocks: implication for post-collisional magmatism
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های ولکانیک پلیوکواترنری سبلان: کاربردی از ولکانیسم بعد از برخورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of Sabzevar regional metamorphic rocks, northern Central Iranian Microcontinent Blocks (CIM)
ژئوشیمی سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای سبزوار، شمال بلوک‌های خرد قاره ایران مرکزی (CIM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

REE Geochemistry of Precambrian Shale-Hosted Barite-Galena Mineralization, a Case Study from NW Iran
زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی در ذخایر باریت-گالن میزبان شیلی با سن پرکامبرین، یک بررسی موردی در شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2014-4)


Investigation of geology, mineralogy and genesis of Mohammadabad-Oryan boron index, south Sabzevar
بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و فرآیند تشکیل رخداد بور محمدآباد عریان (جنوب سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and fluid inclusion studies in Kahang porphyry copper deposit
بررسی‌های سنگ‌شناسی و میانبارهای شاری در کانسار مس پورفیری کهنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesize and Investigation of Magnetic and Structural Properties of MnFe2O4 Nanoparticles Substituted by Co2+
ساخت و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منگنز جانشانی شده با کبالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral – chemistry of tourmaline and garnet from Molataleb village granitoid (North of Aligudarz) NW of Isfahan
کانی شناسی و شیمی-کانی تورمالین و گارنت در گرانیتوئید روستای ملاطالب (شمال الیگودرز) شمال غربی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geology, mineralogy and geochemistry of clay minerals from Kalateh-No area (northwest of Gonabad)
بررسی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی وژئوشیمیایی نهشته‌های کانی رسی منطقه‌ی کلاته نو (شمال غرب گناباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin and evolution of Eocene felsic and Neogene adakitic volcanism in Kajan (west Nain)
خاستگاه و شکل گیری آتشفشانی فلسیک ائوسن و آداکیتی نئوژن کجان (غرب نایین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and geochronology of the Bondonogranite-gneiss (Bavanat, Fars) and comparison with central Iran granites
ژئوشیمی و زمین گاهشماری گرانیت گنایس بن‌دو‌نو (بوانات فارس) و مقایسه‌ی آن با گرانیت‌های ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Biotite Mineral Chemistry of Granitoid Rocks of NW Saveh, Central Iran
بررسی شیمی کانی بیوتیت در توده‌های گرانیتوئیدی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of rare earth elements in Zan lateritic deposit, Tehran Province.
کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی در نهشته‌ی لاتریت زان، استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, alteration, mineralization and geochemical exploration of North West of Arghash area (Neyshabour)
سنگ‌نگاری، دگرسانی، کانی سازی و پی‌جویی‌های ژئوشیمیایی در منطقه‌ی شمال‌ غرب ارغش نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaporite mineralogy of Quaternary sequence and geochemical evolution of theMeyghan Playa, Arak province
کانی‎‎شناسی تبخیری‏های توالی کواترنری و بررسی تحولات شیمیایی شورابه در پلایای میقان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of the Cheheltan Mountain volcanic rocks; south-west of Bardsir (Kerman Province)
ژئوشیمی و پتروزنز سنگ‌های آتش فشانی کوه چهلتن؛ جنوب غرب بردسیر )استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigations on coexistence of zoisite- clinozoisite in metamorphic rocks; an example from Salmas epidote- amphibolites- NW of Iran
بررسی همیافتی کانی‌های زوئیزیت و کلینوزوئیزیت در سنگ‌های دگرگون؛ مثالی از اپیدوت-آمفیبولیت‌های جنوب سلماس- شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural analysis and deformation conditions in the Kuh-e-Sarhangi shear zone of the Deh Zaman granite, NW of the Lut Block
تحلیل ساختاری و تعیین شرایط دگرشکلی پهنه‌ی برشی کوه سرهنگی در گرانیت ده زمان، شمال باختری بلوک لوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of magnetostrictive strain in Pr3Fe24.75Co2.75Ti1.5-ingot and Pr3Fe24.75Co2.75Ti1.5-melt spun
مقایسه‌ی تنش‌های مغناطوتنگشی در ترکیبات Pr3Fe24.75Co2.75Ti1.5-ingot و Pr3Fe24.75Co2.75Ti1.5-meltspun
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure of mercury (II) complex Hg (Meca2en) I2
سنتز و تعیین ساختار بلوری کمپلکس جیوه(II) Hg(Meca2en)I2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographic evidences for high temperature deformation in the margin of Kiki granitoid pluton, central Iran
شواهد سنگ‌نگاری دگرشکلی دمای بالا در حاشیه‌ی توده‌ی گرانیتوئیدی کیکی، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, Characterization and Crystal structure of Chiral Schiff base compound (E)-3, 4-Dimethoxy [(1-phenylethyl) iminomethyl] benzyne
تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب باز شیف کایرال (E)-3،4-دی‌متوکسی‌[(1-فنیل‌اتیل) ایمینومتیل]بنزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2014-1)


Petrography, geochemistry and genesis of Kuhi chromite ore deposite (Rabat Sefid ophiolite melang), N.E of Iran
سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژنز کانسار کرومیت کوهی (افیولیت ملانژ رباط سفید)، شمال‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influences of Gd2O3 nanoparticle additions on the microstructure and superconductivity of YBCO
اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of silica and dolomite formation in the Upper Jurassic carbonate sediments (Oxfordian-Kimmeridgian-Tithonian?) in the west Bojnurd and Jajarm
سازوکار تشکیل سیلیس و دولومیت در سنگ‌های کربناتی ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین – کیمریجین- تیتونین؟) در غرب بجنورد و جاجرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and mineral chemistry of serpentinites and metalistvenites in the Bayazeh ophiolite (NE of Isfahan province)
کانی‌‌شناسی و شیمی کانی سرپانتینیت‌ها و متالیستونیت‌های افیولیت بیاضه (شمال شرق استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of granitoids from Siyahmansur area, northeastern Miyaneh (NW Iran)
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای سیاه منصور شمال‌شرق میانه (شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry of Cheshme-Bid Granitoids Based on mineral Chemistry Classification, southeast of Iran
دما – فشارسنجی توده‌ی گرانیتوئیدی چشمه بید زاهدان در جنوب خاوری ایران، براساس شیمی کانی‌های سازنده‌ی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralization and geochemistry of Firouzkuh prospect area, northeast of Torbat-e- Jam
زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental investigation on radiation of Bauxite and Red Mud from bauxite processing in Jajarm Bauxite mine and calculation of red mud mixing ratio for using in construction material.
بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه‌ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The petrology and geochemistry of Kuh-e Mish plutonic complex (KPC) south of Sabzevar
ژئوشیمی و سنگ‌شناسی مجموعه پلوتونیک کوه‌میش جنوب سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and investigation of optical and structural properties of core-shell CdS/ZnS nanoparticles
سنتز و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانو ذره‌های پوسته/هسته ZnS/CdS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of electrical and optical properties of calcium manganites prepared from solid state reaction & sol-gel
بررسی برخی از ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل_ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of NW part of Zouzan granitoid, SW of Khaf (SE of Khorasan Razavi Province)
سنگ‌نگاری و ژئوشیمی بخش شمال غربی توده‌های گرانیتوئیدی زوزن، جنوب غربی خواف (جنوب شرق خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin of plagiogranites and gabbros in the Baft ophiolitic mélange; southwest of Kerman
منشأ پلاژیوگرانیت‌ها و گابروهای افیولیت ملانژ بافت؛ واقع در جنوب غرب کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and mass changes due to alteration of Khosh yeylagh volcanic rocks, East of Golestan province
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و تغییرات جرم ناشی از دگرسانی سنگ‌های آتشفشانی منطقه‌ی خوش ییلاق، شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micromorphological studies on the surfaces of the ZnS single crystals grown by chemical vapour transport
ریز ریخت‌‌شناسی سطوح تک بلورهای ZnS رشد یافته به‌روش انتقال شیمیایی بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2013-10)


A study of geochemical behavior of whole-rock and mineral chemistry of Biotite and Feldspar in Shear zone, E-Qorveh (Kurdistan)
بررسی رفتار ژئوشیمیایی سنگ‌کل و شیمی‌کانی‌های فلدسپار و بیوتیت در پهنه‌ی برشی شرق قروه (کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of structural and optical properties of SnO2 nanotubes by sol-gel method and using alumina template
ساخت و بررسی ویژگی‌های ساختاری و نوری نانولوله‌های اکسید قلع به روش سل ژل و با استفاده از قالب آلومینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of temperature and pressure of amphibolite formation in the Posht-e-Badam ophiolite (Northeast of Yazd Province)
بررسی شرایط دما و فشار تشکیل آمفیبولیت‌های مجموعه‌ی افیولیتی پشت بادام (شمال شرقی یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourmaline composition of Chah rouii pegmatites, southwest of Nehbandan
ترکیب تورمالین در پگماتیت‌های چاه رویی، جنوب غربی نهبندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the genesis of Boznein Mn deposit, Ardestan (Isfahan), based on microscopic studies and electron microbrobe data
چگونگی شکل‌گیری کانسار منگنز بزنین، اردستان (اصفهان) براساس بررسی‌های میکروسکوپی و داده‌های ریزکاوش الکترونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization, geochemistry, and interpretation of IP/RS data of Bot-e-Gaz prospect area, Khorasan Razavi province
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه‌ی پی‌جویی بوته‌گز، استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and investigation on structural and magnetic properties of Cu doped Ni Zn ferrite nanopowders prepared via sol-gel method
ساخت نانوذرات فریت نیکل روی با جانشانی مس به روش سل – ژل و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction of electrogeochemical technique with a laboratory model for exploration of hidden base metal deposits
آشنایی با روش الکتروژئوشیمی با ارائه‌ی یک مدل آزمایشگاهی در پی جویی کانسارهای پنهانی فلزات پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Khunik area, south of Birjand
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده‌ی خونیک، جنوب‌ بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tectono-magmatic characteristics of Bagham pluton in southeastern Ardestan: Base on mineral chemistry of clinopyroxene and amphibole
ویژگی‌های تکتونو ماگمایی توده‌ی نفوذی بغم در جنوب شرقی اردستان بر مبنای شیمی کانی‌ کلینوپیروکسن و آمفیبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of intrusive-subvolcanic bodies and their association with iron mineralization in Bisheh area (East Iran, South of Birjand)
سنگ شناختی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی-نیمه نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی اسکارن آهن در منطقه بیشه (شرق ایران - جنوب بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographical, geochemical and petrological characteristics of felsic intrusives from Pirkuh region in Guilan state
ویژگی‌های سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی نفوذی‌های فلسیک منطقه پیرکوه در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of Rare Earth Elements and mineral chemistry of garnet in Darreh Zerreshk skarns (southwest of Yazd)
زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی و شیمی کانی گارنت در اسکارن‌های منطقه دره‌ی زرشک (جنوب غرب یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Amphibole Mineral Chemistry in the Study of Magma Features and Geothermobarometry of Granitoid Rocks of NW Saveh, Central Iran
استفاده از شیمی کانی آمفیبول در بررسی ویژگی‌های ماگمایی و سازنده و زمین دما- فشارسنجی توده‌های گرانیتوئیدی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and petrology of A-type rhyolites of Ghal'eh-chay (Ajabshir, East Azerbaidjan)
سنگ‌نگاری و سنگ‌شناسی ریولیت‌های نوع A قلعه‌چای (عجبشیر، آذربایجان‌شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, Geochemistry and Petrogenesis of Panah-Kuh Skarn, West of Yazd
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی اسکارن پناهکوه، غرب یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A coordination polymer of Mn (III) with pyridine-2, 3-dicarboxylic acid and 4,4′-bipyridine
یک پلیمر کوئوردیناسیونی از منگنز(III) با پیریدین-3،2-دی کربوکسیلیک اسید و 4، 4-بی‌پیریدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature of Chromite parent magma In Sabzevar ophiolite (North-East of Iran)
ماهیت ماگمای مادر کرومیت در افیولیت سبزوار (شمال شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2013-7)


Geochemistry characteristics of Bagham Gabbroic pluton in South of Ardestan
ویژگی‌های ژئوشیمیایی توده‌ی گابرویی بغم در جنوب اردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of mantle peridotite in the ophiolitic mélange of northwest of Birjand, East of Iran
شیمی کانی‌ها و ترموبارومتری پریدوتیت‌ گوشته‌ای افیولیت ملانژ شمال غرب بیرجند، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and differentiation of anhydrite texture in sedimentary facies of the Asmari Formation, Mansouri Oil Field, Dezful Embayment
شناسایی و تفکیک بافت بلور انیدریت در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری، میدان منصوری، فروافتادگی دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of geochemical data for determining tectonic setting of the diabasic dykes in the Kermanshah ophiolite; Sahneh- Harsin area
کاربرد داده‌های ژئوشیمی دایک‌های دیابازی افیولیت‌ کرمانشاه (منطقه صحنه ـ هرسین) در تعیین جایگاه زمین‌ساختی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tectonic setting and source characteristics of the Abarsej Formation igneous rocks (Upper Ordovician), eastern Alborz, north of Shahrood
محیط زمین‎ساختی و ویژگی‌های خاستگاه سنگ‌های آذرین سازند ابرسج (اردوویسین فوقانی)، البرز شرقی، شمال شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of metapicrites in the Bayazeh ophiolite (South of Khur-Central Iran)
کانی‌شناسی و ژئوشیمی متاپیکریت‌های افیولیت بیاضه (جنوب خور- ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on mineralogy and chemical composition of dust in different region of Kerman City
بررسی ویژگی های کانی شناختی و شیمیایی غبار مناطق مختلف شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sub-pixel and per-pixel classification of ASTER data for determining the abundance of clay and carbonate of Mishan marly Formation
مقایسه‌ی رده‌بندی کننده‌های زیر پیکسلی و تمام پیکسلی برای تعیین فراوانی رس و کربنات سازند مارنی میشان با استفاده از داده‌های استر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and Chemistry of Garnets in the Khut Skarn Ore Deposit, NW of Taft (Yazd Province)
سنگ‌نگاری و شیمی گارنت‌ها در کانسار اسکارن خوت، شمال غرب تفت، استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of pillow lavas and related mafic, intermediate and felsic rocks in ophiolitic sequence of Sahneh-Harsin (north east of Kermanshah)
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گدازه‌های‌بالشی و سنگ‌های‌مافیک ، حدواسط و فلسیک وابسته به آن در دنباله‌ی افیولیتی صحنه- هرسین (شمال‌شرق کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and structural studies of lithium metasilicate (Li2SiO3) nanoparticles viahydrothermal method
بررسی ساختاری و سیستماتیک نانوذرات متاسیلیکات لیتیم (Li2SiO3)سنتز شده به روش گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geological, mineralogical, alteration features and rare earth elements (REEs) geochemistry of Neyzar iron deposit, southwest Mashhad, northeast Iran
سیماهای زمین‌شناسی، کانی شناسی، دگرسانی و زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی کانسار آهن نیزار، جنوب‌ باختری مشهد، شمال خاوری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and tectonic setting of volcanic rocks in Zandiyeh- Raviz (northwest of Rafsanjan)
سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی گدازه‌های ائوسن زندیه-راویز (شمال غرب رفسنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of econamic geology - iron mineralization at Permian limestones in Soghanchi - Miandoab
بررسی زمین‌شناسی اقتصادی - کانی‌زائی آهن در آهک‌های پرمین منطقه‌ی سوغانچی میاندوآب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, chemical composition and formation of thomsonite zeolite from the Hormak lavas (North of Zahedan, Eastern Iran)
کانی‌شناسی، ترکیب شیمیایی و چگونگی تشکیل زئولیت نوع تامسونیت در گدازه‌های مافیک منطقه‌ی حرمک (شمال زاهدان، شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of cerium substitution on the microstructure and magnetic properties of yttrium iron garnet, prepared via sol-gel method
اثرجانشانی سریوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن تهیه‌شده به روش سل- ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and characterization of the Cloisite Na+ modified with cationic surfactants
ساخت و ویژگی‌های کلویزیت +Na اصلاح شده با سورفاکتانت‌های کاتیونی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2013-4)


Fabrication and investigation of the structural properties of Cobalt- doped M- type Strontium hexaferrite nanoparticles
ساخت و بررسی خواص ساختاری نانوذرات هگزافریت استرانسیوم نوع M آلائیده شده با کبالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the (Bi2Te3)0.25 (Sb2Te3)0.75 crystal structure modification with excess Te by AFM, EBSD and XRD and the figure of merit innovation
بررسی تغییر ساختـار بلورین (Bi2Te3)0.25 (Sb2Te3)0.75 با درصـد وزنـی Te افـزوده به وسیلـه‌ی AFM, EBSD و XRDو ارتقای عدد شایستگی بلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth of KDP crystals in aqueous solution with EDTA as additive
رشد بلور KDP در محلول آبی با افزودنی EDTA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of characteristics of low-K and high-K granitoids in the Alvand intrusive complex
مقایسه ویژگی‌های گرانیتوئیدهای کم پتاسیم و غنی از پتاسیم در مجموعه‌ی نفوذی الوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clay mineralogy of soils derived from different parent materials in Binaloud zone, western Mashhad
کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه‌ی بینالود، ‌غرب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying secondary dispersion halos and geochemical element distribution in soils on the Tarikdarreh Au-W prospect area, north of Torbat-e-Jam, NE Iran
شناسایی هاله‌های پراکندگی دومین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در خاک‌های پیرامون نشانه‌ی معدنی طلا-تنگستن تاریک‌دره، شمال‌خاوری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Partial melting of pelites and semi-pelites in the Sarabi area thermal aureole, Tuyserkan, Hamedan
ذوب بخشی سنگ‌های رسی و نیمه‌رسی درب هاله‌ی دگرگونی منطقه‌ی سرابی تویسرکان، همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of zeolitic alteration in volcanic rocks of Kejal area (NW of Hashjin, Ardebil province)
ژئوشیمی دگرسانی زئولیتی در سنگ‌های آتشفشانی منطقه کجل (شمال غرب هشجین – استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gheshlagh Permo-Triassic bauxite deposit in the Eastern-Alborz Zone: Geology and petrography
نهشته‌ی بوکسیت پرمو- تریاس قشلاق در زون البرز شرقی: زمین‌شناسی و سنگ‌نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of garnet in interpretation of petrogeneses granitoid Boroujerd complex and its metamorphic areoule
نقش گارنت در تفسیر سنگ‌زایی همبافت گرانیتوئیدی بروجرد و هاله‌ی دگرگونی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and genesis of Nodoushan clay deposit (Southwest of Sadough, Yazd Province)
زمین‌شیمی و خاستگاه کانسار رسی ندوشن (جنوب‌غربی صدوق، استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis and geochemistry of the Misho A-type granitoids
سنگ‌زایی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتی نوع A میشو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of Lahijan granitoid according to new findings
سنگ‌شناختی و ژئوشیمی گرانیتوئید لاهیجان بر اساس یافته‌های جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure of Schiff-base compound (E)-4-methoxy-N- (4-hydroxybenzylidene) aniline
تهیه و تعیین ساختار بلوری ترکیب باز شیف (E)-4-methoxy-N-(4-hydroxybenzylidene)aniline
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of stream sediments, water and U-Th radiation anomaly around Neyshabour Fyrouzeh mine and its environmental impact on people living nearby villages
ژئوشیمی رسوب‌های رودخانه‌ای، آب و بی‌هنجاری پرتوهای U و Thمعدن فیروزه نیشابور و تاثیر زیست محیطی آن در زندگی روستاهای منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure of Zinc (II) Complex [Zn(25-MBTSC)2I2]
تهیه و تعیین ساختار بلوری کمپلکس روی(II) [Zn(25-MBTSC)2I2]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2012-12)


Preparation of Fe3O4-ZnO core - shell nanopowders and comparison of their magnetic and optical Properties
تهیه‌ی نانو پودرهای هسته‌-پوسته‌ی اکسیدهای آهن - رویFe3O4- ZnO) ) و بررسی ویژگی‌های نوری و مغناطیسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of cerium ion by aminosilane group functionalized MCM-41
جذب یون سریم (III) به وسیله‌ی MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paleosols of Devonian Padeha Formation in the Estern-Alborz Zone, NE Iran: Textural, mineralogical and geochemical characteristics
پالئوسل‌های سازند پادها با سن دونین در زون البرز شرقی: ویژگی‌های بافتی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral-chemistry and thermo-barometery of Incheh intrusive body, East of Herris, East-Azarbaidjan.
شیمی کانی‌ها و دما- فشار سنجی توده‌ی نفوذی اینچه، (شرق هریس، آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Gazu prospect area, southeast of Tabas
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی گستره‌ی پی‌جویی گزو، جنوب شرق طبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, paragenesis, texture and mineral facies of skarns in west of Malayer
کانی‌شناسی، پاراژنز، بافت و رخساره‌های کانیایی در اسکارن‌های منطقه‌ی غرب ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis and geothermobarometry of mafic and ultramafic igneous rocks in ophiolitic complex of Eastern Birjand
پتروژنز و دما- فشار سنجی سنگ‌های آذرین مافیک و اولترامافیک در مجموعه‌ی افیولیتی شرق بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Segregation of bentonite components in order to achieve nano montmorillonite
جداسازی اجزای بنتونیت به منظور دستیابی به نانو مونت‌موریلونیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geochemistry, mineralization and tectonic studies in SouthWest of Keriz (Kashmar)
بررسی‌های ژئوشیمی، کانی‌سازی و زمین‌ساختی جنوب‌غربی کریز (کاشمر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of fractional crystallization and crustal contamination in the magmatic evolution of Paleogene volcanic rocks of Damash area in Guilan Province
بررسی نقش جدایش بلورین و آلایش پوسته‌ای در شکل‌گیری ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن داماش گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of zoning in the pegmatite of Ebrahim Attar area and the chemistry of their minerals (Southeast of Kurdistan)
بررسی منطقه‌بندی پگماتیت‌های منطقه‌ی ابراهیم عطار و شیمی کانی‌های تشکیل دهنده‌ی آن‌ها (جنوب شرقی کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of skarn mineralization at Alam-Kuh in Kelardasht area (North of Iran) with special view on fluid inclusions studies
بررسی کانی‌سازی اسکارن علم‌کوه در منطقه‌ی کلاردشت (شمال ایران) با تأکید بر بررسی‌های میانبارهای شاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on influence of cooling processing of melting polypropylene and electron beam (10 MeV) on the change of their crystallinity
بررسی فرایند سردشدن پلی‌پروپیلن گداخته، و اثر تابش پرتو الکترونی پر انرژی (MeV 10) بر تغییر بلورینگی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, and mineralogical and geochemical control on distribution of major, minor, and trace elements in bauxitic-lateritic deposit of the NE Malekan, East-Azarbaidjan Province, NW Iran
سنگ نگاری و کنترل کانیایی و زمین‌شیمیایی روی توزیع عناصر اصلی، فرعی، و جزئی در نهشته بوکسیتی- لاتریتی شمال شرق ملکان، استان آذربایجان شرقی، شمال باختری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2012-10)


Processing studies and evaluation of economic potential of andalusite reserves from East Fariman
بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of iron and manganese carbonate values in dolomites using X-ray diffraction method
برآورد مقادیر کربنات آهن و منگنز در دولومیت‌ها به روش پراش پرتو ایکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and thermometry studies of Sirzar antimony prospect area, north of Torbat-e-Jam, Khorasan Razavi Province
بررسی‌های کانی‌شناختی و دماسنجی شاره‌های درگیر منطقه‌ی پی‌جویی آنتیموان سیرزار، شمال غرب تربت جام، استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships of copper and gold mineralizations with magmatic pulses in the Khankandi and Useflu bodies, East of Ahar
ارتباط کانی سازی‌های مس و طلا با فازهای مختلف ماگمایی درتوده‌های خانکندی و یوسف لو، شرق اهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Broujerd granitic complex replacement mechanism with use of, the anisotropy of magnetic susceptibility method
بررسی سازوکار جایگزینی همبافت گرانیتوئیدی بروجرد با استفاده از روش ناهمسانگردی قابلیت مغناطیس شدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, petrography and tectonic setting of volcanic rocks in valley Zarchuiyh (southeast of Bardsir, Kerman)
ژئوشیمی، سنگ‌نگاری و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن دره‌ی زارچوئیه (جنوب شرقی بردسیر- کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of trace elements composition in quartz for Naqadeh granitoids petrogenesis interpretation, NW Sanandaj-Sirjan Zone
کاربرد ترکیب عناصر جزئی کوارتز در تفسیر سنگ‌زایی گرانیتوئیدهای نقده، شمال غربی زون سنندج- سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogrphy, mineralchemistry and geothermobarometery of enclaves in the Kuh –e- Barandeh volcanic dome (east of Kousf)
سنگ شناسی، شیمی‌کانی و زمین دما- فشارسنجی برونبوم‌های درون گنبد آتشفشانی کوه بارنده (شرق خوسف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, petrography and geochemistry of the Kharvanagh volcanic rocks, (NW of Iran)
کانی شناسی، سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی خروانق (شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textural and geochemical significance of chromitites in the Baft ophiolite melange: a petrogenetic approach
اهمیت بافتی و ژئوشیمیایی کرومیتیت‌های موجود در آمیزه‌ی افیولیتی بافت: با نگاه سنگ‌زایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of Galand-rud coal basin, central Alborz, Mazandran Province
کانی‌شناسی و ژئوشیمی حوزه‌ی زغالی گلندرود، البرز مرکزی، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of petrography, geochemical characteristics and tectono magmatic setting of Meiduk porphyry copper deposit, Shahrebabak- Kerman
بررسی سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمیایی و محیط تکتونوماگمایی توده‌ی گرانیتوئیدی میزبان کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک- کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and Geochemistry of the Metamorphic Rocks of Masal-Shanderman Region (SW Bandar-e-Anzali)
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های دگرگونی منطقه‌ی ماسال- شاندرمن (جنوب‌غرب بندر‌انزلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of chromite composition as a petrological indicator for determination of the Dehsheikh ultramafic complex origin (south of Kerman Province, Iran)
کاربرد ترکیب کرومیت به عنوان یک نشانگر سنگ شناختی در شناسایی خاستگاه مجموعه‌ی اولترامافیک ده شیخ (جنوب استان کرمان، ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The chemistry of some minerals from the Shir-Kuh granitoid batholith, South-west of Yazd
شیمی برخی از کانی‌های موجود در باتولیت گرانیتوئیدی شیرکوه، جنوب غرب یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of heavy minerals in Provenance interpretation of siliciclastics in Oman continental shelf, Chabahar to Jask area
کاربرد کانی‌های سنگین در تفسیر خاستگاه رسوب‌های آواری فلات قاره‌ی دریای عمان- ناحیه چابهار تا جاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mineralogy and geochemistry of Permian lateritic ores in east of Shahindezh, West-Azarbaidjan province
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسنگ‌های لاتریتی پرمین در شرق شاهین‌دژ، استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size distribution analysis of quartz in sector- zoned of garnet schist using Back-scatter electron images
تحلیل توزیع اندازه بلور کوارتز در گارنت شیست بطور بخشی منطقه بندی شده با استفاده از تصاویر پراش پراکندگی الکترونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2012-6)


Production of barium zirconate (BaZrO3) nanoparticles by sol-gel method
تولید نانوذرات زیرکنات باریوم (BaZrO3) به روش سل-ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and microstructure characterization of nanostructure Forsterite powder
تهیه‌ی نانو پودر سیلیکات منیزیم و بررسی ریز ساختار آن به روش ریتولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geochemistry of Hasht-Sar plutonic suite; NW-Iran
ژئوشیمی مجموعه‌ی پلوتونیک هشت سر کلیبر؛ شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of calcination temperature on physical and magnetic properties of bare cobalt nanoparticles and that coated with silica shell
بررسی اثر دمای تکلیس بر خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات کبالت عریان و با پوشش سیلیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seranjic skarn geothermometery (SW Ghorveh, Kordestan Province)
زمین-دماسنجی اسکارن‌‌های سرانجیک (جنوب غرب قروه، استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textural and mineral chemistry features of the Qorveh granitoid complex (Kurdistan): evidence for magma mingling/mixing processes
ویژگی‌های بافتی و شیمی ‌کانی در مجموعه‌ی پلوتونیک قروه (کردستان): شواهدی بر پدیده آمیختگی/ اختلاط ماگمائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uranium hydrogeochemical study in Ayrakan and Cheshmeh Shotori areas with emphesis on complexing agents and uranium minerals saturation index
بررسی هیدروژئوشیمیایی اورانیوم در مناطق آیرکان و چشمه شتری با تاکید بر عوامل کمپلکس‌ساز و شاخص اشباع کانه‌های اورانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and fluid inclusion studies in Mahour copper deposit, east of Lut block, Central Iran
بررسی‌های کانی‌شناسی و شاره‌های درگیر در کانسار چندفلزی ماهور شرق بلوک لوت، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of peridotites and volcanic rocks of Surk ophiolitic mélange (Yazd province)
سنگ‌شناسی پریدوتیت‌ها و سنگ‌های آتشفشانی افیولیت ملانژ سورک (استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and source determination of tourmalines in Boroujerd area
ژئوشیمی و تعیین خاستگاه تورمالین‌های منطقه‌ی بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of garnet chemistry in thermodynamic studies of Dehnow Tonalite (Northwest of Mashhad)
کاربرد شیمی گارنت در بررسی‌های ترمودینامیکی تونالیت ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistery and petrology volcanic rocks in the Mahoor copper deposit, northwest of Nehbandan (East of Iran)
ژئوشیمی و سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی کانسار مس ماهور، شمال‌غرب نهبندان (شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epithermal antimony mineralization at Arghash District: mineralogy, alteration and geochemistry
کانی‌سازی اپی‌ترمال آنتیموان در منطقه‌ی ارغش: کانی‌شناسی، دگرسانی و زمین شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical, geochemistry and sulphur isotopes studies in Galali orebody, western Iran
بررسی کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ‌های گوگرد در کانسار گلالی،غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of the Tang-e-hana skarns – Neyriz, Fars Province
کانی‌شناسی و ژئوشیمی اسکارن‌های تنگ حنای نی‌ریز - استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microstructural analysis of quartz crystals in an andalusite-cordierite schist using electron backscatter diffraction
تحلیل ریز ساختی بلورهای کوارتز در آندالوزیت-کردیریت شیست با استفاده از پراش پراکندگی الکترونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2012-3)


Fabrication and the effect of Au nanoparticles on Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy superconductor
ساخت و بررسی تأثیر نانوذرات Au بر چگالی جریان بحرانی و ریزساختار ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of cobalt-zinc ferrite nanoparticles and investigation of the variation of blocking temperature with substitution of cobalt by zinc in an alternative magnetic field at different frequencies
تهیه‌ی نانوذرات فریت کبالت-روی و بررسی تغییرات دمای بستن با جانشانی روی به جای کبالت در میدان مغناطیسی متناوب با بسامدهای گوناگون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and fabrication of nanostructured ZnS/Metal/ZnS films and study of their structural and optical properties
شبیه‌سازی و ساخت لایه‌های نانو ساختارZnS/Metal/ZnS و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of clino-pyroxenes in gabbroic rocks from Darreh- Bid salt dome, Chaharmahal and Bakhtiari
شیمی کانی کلینوپیروکسن درسنگ‌های گابرویی گنبد نمکی دره بید، چهارمحال و بختیاری، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors controlling the formation of silica and pyrite minerals in skeletal fragments in the Shishtu 2 Formation (Early Carboniferous), at Howz-e-Dorah area, southeast of Tabas
بررسی عوامل کنترل کننده‌ی تشکیل کانی‌های سیلیس و پیریت در خرده‌های اسکلتی واحد 2 سازند شیشتو (کربونیفر پیشین) واقع در حوض دوراه – جنوب شرقی طبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and thermobarometery of blueschists from Soltan Abad metamorphic complex (NE Sabzevar)
کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی شیست‌های آبی مجموعه‌ی دگرگون سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and fluid inclusions studies on quartz mineralized veins at Kalchoyeh epithermal deposit, southwest Nain
بررسی‌های کانه‌زایی و شاره‌های درگیر بر روی رگه‌های کانی‌زایی کوارتز در کانسار وراگرمایی کالچویه، جنوب‌غربی نایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and genesis of serpentine group minerals in serpentinites of the Baft ophiolite mélange in Kerman province
کانی‌شناسی و نحوه تشکیل کانی‌های گروه سرپانتین در سرپانتینیت‌های آمیزه‌ی افیولیتی بافت در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spectral Analysis and classification of igneous and metamorphic rocks of Hamadan region for remote sensing studies; using laboratory reflectance spectra (350-2500 nm)
آنالیز و رده‌بندی طیفی سنگ‌های آذرین و دگرگون منطقه‌ی همدان در جهت بررسی‌های سنجش از دور با استفاده از طیف‌سنجی بازتابی آزمایشگاهی (2500-350 نانومتر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Emarat and Muchan sedimentary rock-hosted stratabound Zn-Pb deposits: New data and genetic implications
کانسار‌های لایه کران روی و سرب با سنگ میزبان رسوبی عمارت و موچان: داده‌های جدید و برداشت‌هایی از چگونگی پیدایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of component analysis of stream sediment in recognition of geochemical anomalies in HalakAbad area, Sabzevar
کاربرد آنالیز مولفه‌های اصلی در جهت شناسایی آنومالی‌های ژئوشیمیایی در ناحیه هلاک‌آباد، سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometery of Markouh Dacite (NE Birjand) and its Amphibolitic Xenoliths
زمین دما- فشارسنجی داسیت مارکوه (شمال شرق بیرجند) و برونبوم‌های آمفیبولیتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental estimation of hydroxy davyne formation from volcanic Ash
بررسی تجربی امکان تشکیل هیدروکسی‌داوین از خاکستر آتشفشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical studies of apatites of Gara-aghaj deposit from mineral processing viewpoint
بررسی‌های کانی‌شناسی آپاتیت‌های کانسار قره‌آغاج ارومیه از دیدگاه فرآوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toye-Darvar A-type granitoid, southwest of Damghan: Constraints on the Paleotethyan extensional basin of Lower Paleozoic’s in Alborz
گرانیتوئید نوع A تویه‌دروار، جنوب‌باختر دامغان: نشانه‌ای از ماگماتیسم حوضه‌ی کششی پالئوتتیس در پالئوزوئیک زیرین البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal structure of Cr (III) complex containing nitrilotriacetic acid and 4, 4'-bipyridine
ساختار بلوری کمپلکس کروم (III)، شامل نیتریلو‌تری استیک اسید و 4،′4- بی پیریدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2012-1)


NH4H2PO4-KH2PO4 mixed crystal growth from aqueous solution and in-situ growth rate measurement of [100] and [101] faces
رشد بلور مخلوط NH4H2PO4-KH2PO4 از محلول آبی و اندازه گیری همزمان آهنگ رشد رخ‌های [100] و [101]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis, clay mineralogy, and micromorphology of paleosols located on Givdary alluvial fan, Rafsanjan
بررسی چگونگی تشکیل، کانی شناسی رسی و ریز ریخت شناسی خاک‏های قدیمی واقع بر مخروط آبرفتی گیودری رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of the Kuh-e- Sefid and Banari Phosphate Horizons, in SW Iran
زمین‌شیمی افق‌های فسفات کوه سفید و بناری در جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and tectonic setting of Tertiary Igneous rocks in Dokuhe area (South-West of Birjand)
سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آذرین ترشیری در منطقه‌ی دوکوهه (جنوب غرب بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phase transition of clinoptilolite to edingtonite and harmotome in the alkaline hydrothermal conditions
تغییر فاز زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به زئولیت‌های باریم دار ادینگتونیت و هارموتوم، در شرایط گرمابی قلیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of wet chemistry determinations of iron cations in biotite
بررسی نتایج شیمی‌تر در تعیین کمّی مقادیر کاتیون‌های آهن در بیوتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry, petrology and proposed tectonomagmatic model for generation of alkaline basic rocks in the base of the Shemshak Formation, the eastern Alborz zone
ژئوشیمی، سنگ‌شناسی و الگوی تکتونوماگمایی پیشنهادی برای تشکیل سنگ‌های بازی قلیایی در قاعده‌ی سازند شمشک، زون البرز شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and application of clays of Razak and Mishan Formations
کانی‌شناسی، زمین شیمی و کاربرد رس‌ها در سازندهای رازک و میشان در پاره‌ای از بیرون‌زدگی‌های اطراف شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sorkheh Dizaj apatite - iron oxide deposit as a Kiruna Type: mineralogy, texture and structure, alteration and comparative Studies
کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار سرخه‌دیزج به‌عنوان نوع کایرونا: کانی‌شناسی، ساخت و بافت، دگرسانی و بررسی‌های مقایسه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural, thermal, mechanical evulotion of strike slip faults in Dehnow tonalite pluton, west of Mashhad, Northeast Iran
تکامل ساختاری، گرمایی و مکانیکی گسل‌های راستا لغز در توده‌ی تونالیتی ده نو، غرب مشهد، شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changing of major, trace and rare earth elements in alteration zones of porphyry copper mineralization of Homond area (South Khorasan, Iran)
بررسی تغییرات عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در زون‌های دگرسانی در کانی‌سازی مس پورفیری منطقه‌ی همند (خراسان جنوبی، ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and retrograde temperature-pressure conditions of Ol-bearing marbles from the Takab metamorphic complex-NW Iran
کانی شیمی و شرایط دما- فشار دگرگونی پسرونده در مرمرهای دولومیتی الیوین‌دار مجموعه‌ی دگرگون تکاب- شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrological, geochemical and K-Ar dating studies on Band-e-Ziarat ophiolitic complex, south of Kahnuj, Kerman Province
بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و سال‌سنجی ایزوتوپی مجموعه‌ی افیولیتی بندزیارت، جنوب کهنوج، استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of Jurassic dolomites of Mozduran Formation at Central Kopet-Dagh, NE of Chenaran
سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های ژوراسیک سازند مزدوران در بخش مرکزی کپه داغ- شمال شرق چناران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral alteration of two different bedrocks and soil derived from them in Lahijan
دگرسانی کانی‌ها در دو بستر سنگی متفاوت و خاک حاصل از آن‌ها در ناحیه‌ی لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the porphyry-type alteration zones and geochemical behavior of trace and rare earth elements within them in Kighal, north of Varzeghan, East-Azarbaidjan, Iran.
بررسی زون‌های دگرسان نوع پورفیری و رفتار ژئوشیمیایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در آنها در منطقه کیقال (شمال ورزقان، آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2011-10)


Petrography and petrology of A-type granitoids of Eastern Misho mountains with emphasis on their geodynamic importance
سنگ‌نگاری و سنگ‌شناسی گرانیتوئیدهای A-type شرق کوه‌های میشو با نگرشی بر اهمیت ژئودینامیکی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of young volcanics in Hamun Lake Area (East of Iran)
سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی جوان گستره‌ی دریاچه‌ی هامون (خاور ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and morphology of dust storms particles in Khuzestan Province: XRD and SEM analysis concerning
ترکیب کانی‌شناختی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل دهنده‌ی پدیده‌ی گرد و غبار در استان خوزستان با تکیه بر آنالیز‌های XRD و تصاویر SEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, mineralogy and textural relations of metaperidotites from the Serow area, NW Iran
سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و روابط بافتی متاپریدوتیت‌های منطقه‌ی سرو، شمال غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of petrography and chemical composition of mafic minerals of the volcanic rocks in northeast region of Birjand.
سنگ‌شناسی و بررسی ترکیب شیمیایی کانی‌های مافیک سنگ‌های آذرین خروجی منطقه‌ی شمال‌شرق بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating mineralogy, geochemistry and provenance of loess deposits, Golestan Province, northeast of Iran
بررسی ویژگی‌های کانی‌شناختی، زمین شیمیایی و خاستگاه نهشته‌های بادرفتی استان گلستان، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental effect of arsenic in Cheshmeh-Zard area, southwest of Nyshabour, Khorasan Razavi Province
اثرهای زیست محیطی آرسنیک در منطقه چشمه زرد، جنوب غربی نیشابور، استان ‌خراسان‌رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of Pliocene-Quaternary volcanic rocks in Isfahan Province: Insight on adakite magmatism
پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی پلیوسن- کواترنری در استان اصفهان: با نگرشی برماگماتیسم آداکیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The contrasting of mineralogy of gabbroic and amphibolitic dykes in serpentinites from the ophiolite of north Naien
مقایسه‌ی کانی‌شناسی دایک‌های گابروئی و آمفیبولیتی رودنژیتی شده موجود در سرپانتینیت‌های افیولیت ملانژ شمال نائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry, gemology and color variation in agates from the Mianeh area, NW Iran
ویژگی‌های کانی‌شناسی، ژئوشیمی، گوهرشناسی و علل تنوع رنگ در آگات‌های میانه، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical, geochemical and genetical investigations of the Jajarm karst bauxite deposit, NE Iran
بررسی‌های کانی‌شناسی، زمین‌شیمیایی و پیدایشی کانسار بوکسیت کارستی جاجرم، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal chemistry of phlogopite minerals from Plio-Quaternary potassic volcanic rocks, NW Marand
شیمی کانی‌های فلوگوپیت در سنگ‌های آتشفشانی پتاسی پلیو-کواترنری، شمال غرب مرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and mineralogy of hornblendite horizons in the Galali and Baba-Ali Iron deposits and their comparison.
ژئوشیمی و کانی‌شناسی افق‌های هورنبلندیتی در نهشته‌های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه‌ی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrothermal fluid evolution based on mineralogic and fluid inclusion studies on iron ores from Qatruyeh area, Fars province
تکامل گرمابی‌ها بر اساس بررسی‌های کانی‌شناسی و میانبارهای شاری در کانسنگ‌های آهن قطروئیه، استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigations of physiochemical and mineralogical properties of Qazandaqy Kaolin’s mine for production of tiles and industrial other ceramics
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی کائولن معدن قازانداغی تاکستان در تولید کاشی و انواع دیگر سرامیک‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Co and Fe substitution on optical and structural properties of zinc oxide thin films
تاثیر آلایش Fe و Co بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک ZnO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2011-7)


The effects of acid drainage in formation of environmental minerals (secondary minerals) in Galand-rud coal mines and waste materials of Vatani coal washing, Mazandaran province
سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی مجموعه‌ی گرانیتوئیدی رودره (جنوب بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of acid drainage in formation of environmental minerals (secondary minerals) in Galand-rud coal mines and waste materials of Vatani coal washing, Mazandaran province
نقش زهاب اسیدی در تشکیل کانی‌های زیست محیطی (کانی‌های ثانویه) در معدن زغال‌سنگ گلندرود و باطله‌های کارخانه‌ی زغال‌شویی وطنی، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrology of analcime-bearing trachy-andesite, Ardeha area, north of Bozghush, NW Iran
ژئوشیمی و سنگ شناسی تراکی آندزیت‌های آنالسیم‌دار منطقه‌ی اردها، شمال بزقوش، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis of Adakitic Magmatism in Masjed Daghi Region in Julfa, Eastern Azarbaijan
خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه‌ی مسجد داغی جلفای آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of andesitic dykes in the north of Rabor, Kerman province
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک‌های آندزیتی واقع در شمال رابر، استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrode fabrication for Lithium – Ion batteries by intercalation of CNTs inside nano metric pores of silver foam
ساخت الکترود باتری‌های شارژ پذیر لیتیم - یونی از نقره‌ی متخلخل نانومتری برای درج CNTs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Cation Valence and Concentration on the Results of X-Ray Analysis for Smectite Clay Mineral
تأثیر ظرفیت و غلظت کاتیون بر نتایج آنالیز پرتو ایکس کانی رسی اسمکتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First Report on Pb Isotope Composition of Dust Storms Particles in Khuzestan Province: Concerning on Source and Geo-Environmental Characteristics
اولین گزارش ترکیب ایزوتوپی سرب ذرات تشکیل دهنده‌ی گرد و غبار‌ استان خوزستان در سال 1388 با تاکید برتعیین خاستگاه و شاخص‌های زمین‌شناسی زیست‌محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrology of NE Naragh volcanic rocks: island arc or active continental margin magmatism?
ژئوشیمی و سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی شمال‌شرق نراق: ماگماتیسم جزایر قوسی یا حواشی قاره‌ای فعال؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field relations, geochemistry and geodynamic setting of the Bandan chromite mine, eastern Iran.
روابط صحرایی، ژئوشیمی و خاستگاه ژئودینامیکی نهشته‌ی کرومیتی معدن بندان (شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, thermobarometry and tectonic setting interpretation of gneisses from western Soltan Abad (NE Sabzevar)
کانی‌‌شناسی، دما- فشارسنجی و تفسیر جایگاه زمین‌ساختی گنیس‌های غرب سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The syntesis of YBa2Cu3O7- nanocrystalites via mechanochemical alloying  study transition temperature of xMnO2 + (1-x) YBa2Cu3O7- compounds
ساخت نانو بلورک‌های δ-7O3Cu2YBa به روش مکانوشیمیایی و بررسی دمای گذار ترکیبات -7O3Cu2YBa(x-1) + 2 xMnO (02/0 ،015/0 ،01/0 ،005/0 ،0 = x)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and determination of tectonomagmatic setting of subplutonic rocks in North of Shahrekord by using Clinopyroxene mineral chemistry
کانی‌شناسی و تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از شیمی کانی‌های کلینوپیروکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of silver nanoparticles on sol-gel base and study of their physical and morphological properties
تهیه‌ی نانوذرات نقره بر پایه سل- ژل و مطالعه‌ی ویژگی‌های فیزیکی و مورفولوژیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Crystal Structure of Schiff-base Compounds N-(3, 4-dimethoxybenzylidene)-4-methoxyaniline (1) and N-(3, 4-dimethoxybenzylidene)-4-ethoxyaniline (2)
ویراستار سنتز و ساختار بلوری ترکیبات باز شیف N-(3,4-dimethoxybenzylidene)-4-methoxyaniline (1) و N-(3,4-dimethoxybenzylidene)-4-ethoxyaniline (2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Structure of [Aqua (2, 2'-bipyridine) (6-carboxypyridine-2-carboxylato] copper (II) Nitrate Monohydrate Complex at 150 K
ساختار بلوری کمپلکس ‌]آکوا(2،'2-بای پیریدین)(6-کربوکسی پیریدین-2-کربوکسیلاتو[ مس(II) نیترات آبدار در 150 کلوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2011-4)


Geochemistry and petrology of Mazraeh granodioriti north of Ahar north east Azarbayjan and its Comparison with some others granodiorites
ژئوشیمی و سنگ‌شناسی توده‌ی گرانو دیوریتی مزرعه، شمال اهر آذربایجان شرقی و مقایسه‌ی آن با توده‌های دیگر گرانو دیوریتی ایران وجهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and industrial applications of Chah Yabu and Cheshmeh Palang chromite deposits of Sabzevar Ophiolites (NE, Iran)
بررسی‌های کانی‌شناسی- ژئوشیمیایی ذخایر کرومیت چاه‌یابو و چشمه‌پلنگ با نگرشی بر کاربرد صنعتی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, textural relations and mineral compositions of the metaperidotites from the Naghadeh area, West Azerbaijan province
بررسی کانی‌شناسی، روابط بافتی و ترکیب شیمیایی کانی‌ها در متاپریدوتیت‌های منطقه‌ی نقده، استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesising and comparing electrical properties of NTC thermistors prepared from nanopowder and solid state reaction
سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانوپودر و واکنش حالت جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of the hololeucocratic granitoids of Alvand Complex (Hamadan)
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای هولولوکوکرات توده‌ی گرانیتوئیدی الوند (همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of magmatic and meteoric water mixing in mineralization of Shurab polymetal ore deposit South of Ferdows: isotope geochemistry and microthermometry evidences
بررسی نقش اختلاط شاره‌های ماگمایی و جوی در کانه‌زایی کانسار چند فلزی شوراب (جنوب فردوس) با استفاده از شواهد ژئوشیمی ایزوتوپی و میکرو دماسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical properties of hydrothermal analcime in volcanic rocks of South Kahrizak
ویژگی‌های کانی‌شناختی آنالسیم‌های گرمابی در سنگ‌های آتشفشانی جنوب کهریزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and industrial applications of Sheykh Abad kaolinitic clay deposit
بررسی‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی نهشته‌ی کانی خاک رس کائولینیتی شده‌ی شیخ آباد (جنوب غربی بیرجند) با نگرشی بر کاربردهای صنعتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, Petrography and Petrogenesis of Sahand Volcanic Suite, Northwest Iran
کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و سنگ‌زایی مجموعه‌ی آتشفشانی سهند، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of Haj-Elyas iron deposit, northwest of Nehbandan, East of Iran
کانی‌شناسی توده‌ی آهنی منطقه‌ی حاج الیاس در شمال باختری نهبندان، خاور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of corundum-bearing metabauxite-laterite from Heydarabad, SE Urmia, NW Iran
بررسی کانی‌شناسی و ژئوشیمی متابوکسیت– لاتریت کرندوم‌دار حیدرآباد، جنوب خاوری ارومیه، شمال باختری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clay minerals in two paleosols on geomorphic surfaces in Eastern Isfahan
کانی‌های رسی در دو خاک قدیمی روی سطوح زمین‌ریخت شرق اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Eastern Arghash (southwest of Neyshabour), with respect to Cu-porphyry system
بررسی زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی در منطقه‌ی شرق ارغش (جنوب غرب نیشابور) با نگرشی بر پی‌جویی مس پورفیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting palygorskite distribution and genesis in selected soils developed on Tertiary parent materials in the Isfahan Province
عوامل موثر در تشکیل و پراکنش پالیگورسکیت در برخی خاک‌های تشکیل شده بر روی رسوب‌های ترشیاری استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and geochemical studies of Mehrabad bentonite deposit (East of Isfahan)
بررسی کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کانسار بنتونیت مهرآباد (شرق اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

U-Pb zircon geochronology and Sr-Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic Bornaward granitoids (Taknar zone exotic block), Iran
سن سنجی زیرکونU-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ‌هاSr-Nd گرانیتوئیدهای اواخر نئو‌پروتروزوئیک بورناورد (زون نابرجای تکنار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2011-1)


Mineralization and interpretation of geophysical survey, IP/RS, in Hassan Abad Gold-Antimony, northeast of Iran
کانی‌سازی و تفسیر داده‌های ژئوفیزیک به روش IP/RS در منطقه‌ی طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of Plio-Quaternary post-collisional adakitic rocks in northwest Marand
پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پس از تصادم پلیو کواترنری در شمالغرب مرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and tectonic setting of Plio-Quaternary basaltic rocks in SE of Nehbandan, eastern Iran
ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های بازالتی پلیو-کواترنری جنوب شرق نهبندان، خاور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal structure and phase transition in miserite glass ceramic System
بررسی ساختاری بلوری و گذار فاز در سیستم شیشه سرامیک میسریتی Sio2-K2O-CaF2-CaO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of physical processes of crystallization in igneous rocks from SE Birjand using 3-D shape modeling of plagioclase crystals
بررسی فرایندهای فیزیکی تبلور در سنگ‌های آذرین جنوب خاوری بیرجند با استفاده از مدل‌سازی سه بعدی بلورهای پلاژیوکلاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Authigenic pyrite formation by geomicrobiological laboratory studies and its application in south east of Japan sea-sediments
تشکیل پیریت اتوژنیک به روش ژئومیکروبیولوژی در آزمایشگاه و کاربرد آن در رسوب‌های دریایی جنوب شرق ژاپن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of mineralogical and geochemical evidences of Boroujerd-Astaneh granitoids (Sanandaj-Sirjan Zone) In estimation of depth and magmatic changes in source of these rocks
استفاده از ویژگی‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای منطقه‌ی بروجرد و آستانه (زون سنندج - سیرجان) در شناسایی عمق تقریبی و شکل‌گیری‌های ماگمای خاستگاه این سنگ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis and zircon U-Pb radiometric dating in Herris granite (NW Shabestar) East Azarbaijan Province
پتروژنز و سن‌سنجی رادیومتری U-Pb زیرکن در گرانیت هریس (شمال غرب شبستر)، استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Paleozoic magmatism in some part of Centaral Iran
مروری بر ماگماتیسم پالئوزوئیک در بخشی از ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of weathering on the geochemistry and mineralogy of the Dehno Granites (northeast of Aligudarz)
تأثیر هوازدگی بر کانی‌شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای ده نو (شمال شرق الیگودرز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry studies in Dahaneh Qaleh exploration prospect, northwestern Bardeskan
بررسی زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی در گستره‌ی پی‌جویی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and geochemistry of Moshirabad granitoid body (South Ghorveh-Kurdestan)
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی مشیر آباد (جنوب قروه-کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of petrological, mineralogical and geochemical properties of Javaherdasht gabbros (east of Guilan province)
بررسی ویژگی‌های سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گابروهای جواهردشت (شرق گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical paragenesis variations of northwest Sabzevar granulites during metamorphic evolutions
تغییرات پاراژنزهای کانی‌شناسی گرانولیت‌های شمال غرب سبزوار در طی تحولات دگرگونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of controlling factors on the morphology of garnet crystals in metamorphic and igneous rocks of the Hamadan area
بررسی عوامل کنترل کننده‌ی ریخت‌شناسی بلورهای گارنت در سنگ‌های دگرگون و آذرین منطقه‌ی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of biotite as a guide to petrogenesis of granitic rocks from Maherabad, Dehnow, Gheshlagh, Khajehmourad and Najmabad, Iran
ترکیب شیمیایی بیوتیت راهنمای تعیین پتروژنز گرانیتوئیدهای ماهر‌آباد، دهنو، قشلاق، خواجه مراد و نجم‌آباد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2010-10)


Mineral chemistry and P-T conditions of crystallization of the granitoid plutons in the Zayandeh-Rood river area, shear zone of north of Shahrekord with special reference to magmatic epidote
شیمی کانی‌ها و شرایط فشار – دمای تبلور توده‌های گرانیتوئیدی حاشیه‌ی رودخانه‌ی زاینده‌رود، پهنه‌ی برشی شمال شهرکرد با نگرشی ویژه به حضور اپیدوت ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amphibole, chlorite and zoisite as retrograde phases in Shanderman eclogites
آمفیبول، کلریت و زوئیزیت به‌عنوان فازهای حاصل از دگرگونی برگشتی در اکلوژیت‌های شاندرمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zircon Uranium-Lead Dating, Petrography and Geochemistry for sub volcanic bodies in southwest of Birjand (Rich area)
سن‌سنجی زیرکن اورانیم - سرب، سنگ‌نگاشتی و زمین‌شیمی توده‌های نفوذی کم عمق در جنوب باختری بیرجند (منطقه‌ی رچ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Texture evidences imply on dynamic conditions in late-stage to post magmatic crystallization from dynamo-magmatic gnessies of Ghaleh-Dezh, Azna
شواهد بافتی وجود شرایط دینامیکی در حین و پس از تبلور گنایس‌های دیناموماگماتیک قلعه‌دژ، ازنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of acid mine drainage (AMD) in formation of environmental minerals in Karmozd Coal Mines, Central Alborz, Mazandran Province
نقش زهاب اسیدی معدن در تشکیل کانی‌های زیست محیطی در معادن زغالسنگ کارمزد، البرز مرکزی، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry of Shanderman eclogite, constrains on protolith nature
ژئوشیمی اکلوژیت‌های شاندرمن، تأکیدی بر ماهیت پروتولیت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of crystal size distribution in igneous rocks: Guide to the magma evolution in magma chambers
بررسی توزیع اندازه‌ی بلورها در سنگ‌های آذرین: رهنمودی بر روند تکامل ماگما در اتاقکهای ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and radioisotope studies to determine source of apatite in the Bafq iron-apatite deposits
بررسی‌های ژئوشیمی و رادیوایزوتوپی برای تعیین خاستگاه آپاتیت در ذخایر آهن و آپاتیت منطقه‌ی معدنی بافق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural analysis, origin and deformation conditions of ductile shear zones in Dehnow Granitoied Pluton – west of Mashhad
تحلیل ساختاری، خاستگاه و شرایط دگرشکلی زون‌های برشی شکل‌پذیر در توده‌ی گرانیتوئیدی ده نو- غرب مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PT and f O2 estimation of Tazehkand, Kalaybar gabbro-pyroxenites; Mineral chemistry and activity
براورد دما - فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیت‌های تازه کند کلیبر؛ با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, mineral chemistry and genesis of Aland and Gheshlagh Chromite deposits, Khoy ophiolite (NW of Iran)
سنگ‌شناسی، شیمی کانی و شکل گیری کرومیت‌های الند و قشلاق، مجموعه‌ی افیولیتی خوی (شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, geochemistry and radiometric ages of high silica Adakitic Domes of Neogene continental arc, south of Quchan
سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و سن پرتو سنجی گنبدهای آداکیتی پرسیلیس کمان قاره‌ای نئوژن، جنوب قوچان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors for appearance or non-appearance of Chloritoid mineral in the metapelitic rocks of Bolandparchin and Poshtuk area
عوامل موثر بر حضور یا عدم حضور کانی کلریتوئید در سنگ‌های رسی دگرگون شده‌ی مناطق بلند پرچین و پشتوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural studies of fresco pigments of period parti in kuh-e khwaja of Sistan
بررسی ساختار رنگدانه‌های نقاشی‌های دیواری عصر پارتی در کوه خواجه‌ی سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound
اثر جانشانی کبالت بر خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Cu13Fe6Nd
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2010-7)


Synthesis of La0.7Ca0.3-x SrxMnO3 nano-crystallites by mechanical activation and study their microstructure and magnetotransport properties
ساخت نانوبلورک‌های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال‌سازی مکانیکی و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطوترابری آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and the effect of Sb2O3 nanoparticles on Bi-2223 superconductor
ساخت و بررسی تأثیر نانوذرات Sb2O3 بر ابررسانای 2223 – Bi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of yttrium iron garnet (YIG) nanoparticles by sol-gel method and investigation of its magnetic properties
تهیه‌ی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن (YIG) به روش سل-ژل و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of organic matter on mineralogical changes of clay sized phlogopite and muscovite in alfalfa rhizosphere
تأثیر ماده‌ی آلی بر تغییرات کانی‌شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه‌ی رس در محیط ریشه‌ی یونجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and genesis of the Mishdovan refractory ore bodies Bafgh, Central Iran
کانی‌شناسی و نحوه‌ی تشکیل کانسارهای نسوز میشدوان بافق، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genesis and mechanism of glauconite formation in the Aitamir Formation at south east of Dargaz
بررسی خاستگاه و سازوکار تشکیل گلاکونی‌های سازند آیتامیر در جنوب شرق درگز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and petrogenesis of Amphibolitic rocks of the Khoy ophiolitic complex-NW Iran
سنگ‌شناسی و سنگ‌زایی آمفیبولیت‌های موجود در مجموعه‌ی افیولیتی خوی- شمال غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of chlorite as a method for geothermometry of hydrothermal alteration from Qezildash sulfide deposit, NW IRAN
بررسی شیمی کانی کلریت به‌عنوان روشی در زمین دماسنجی دگرسانی گرمابی در نهشته سولفیدی قزل داش خوی، شمال باختری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical, geochemical and petrogenesis studies of Zaroo skarn (North West of Yazd Province)
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و سنگ‌زایی اسکارن منطقه‌ی زرو (شمال غربی استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dyking Mechanism and Melt transfer, Misho granitoid Pluton (NW of Iran)
سازوکار دایکی شدن و انتقال مذاب، توده گرانیتوئیدی‌ میشو (شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of quartz and calcite microstructures and fluid inclusions on estimation of deformation condition and origin of the Zagros orogen thrust sheets in the Bakhtyari area
استفاده از ریزساختار بلورهای کوارتز و کلسیت و شاره‌های درگیر در تحلیل شرایط دگرشکلی و برآورد خاستگاه سیستم رورانده‌ی کوهزاد زاگرس در منطقه‌ی بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tectonic setting and petrogenesis of Post-Eocene volcanic rocks of Abazar district (NE of Qazvin)
بررسی جایگاه زمین ساختی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی پسا ائوسن منطقه‌ی اباذر (شمال شرق قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and Chemical Composition of Tourmaline from Najmabad, Gheshlagh, Hired and Maherabad-Khopik, and their relationship with types of mineralization, Eastern Iran
ترکیب کانی‌شناختی و شیمیایی تورمالین مناطق نجم‌آباد، قشلاق، هیرد، ماهرآباد- خوپیک و ارتباط آن با نوع کانی‌سازی، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of various occurrences of the Al2SiO5 polymorphs in the rocks/veins of the Hamedan region, Iran: with special reference to origin of quartz-kyanite veins
مطالعه پیدایشهای مختلف پلی مورفهای آلومینوسیلیکات در سنگها/رگه های منطقه همدان، ایران: با نگرش ویژه بر منشاء رگه های کوارتز- کیانیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions and Petrogenesis of ore-related intrusive rocks of gold-rich porphyry copper Maherabad prospect area (North of Hanich), east of Iran
ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ‌های Rb–Sr و Sm–Nd و پتروژنز توده‌های نفوذی مرتبط با کانی‌سازی مس پورفیری غنی از طلای منطقه اکتشافی ماهرآباد (شمال هنیچ)، شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2010-4)


Mineral paragenesis, a key in determination of physico-chemical conditions of skarnification, a case study, Mohammad-Abad district, SW Yazd Province
پاراژنز کانی‌ها, کلید تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی و دمای اسکارن‌زایی، بررسی موردی منطقه‌ی محمد آباد، جنوب غربی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrographic evidences and geochemical criteria of restite in the Shir-kuh anatectic granite, SW Yazd
شواهد سنگ‌شناختی و ژئوشیمیایی رستیت در گرانیت آناتکسی شیرکوه، جنوب غرب یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral assemblages sequence of contact aureole of Mashhad granite
توالی ‌مجموعه‌ی کانی‌شناختی هاله‌ی دگرگونی گرانیت مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and genesis of palygorskite in selected Tertiary deposits of central Iran
پراکنش و تشکیل کانی پالیگورسکیت در برخی از رسوبات ترشیاری ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alkaline alteration of rhyolitic tuffs and formation of hydroxy sodalite under hydrothermal conditions
بررسی تجربی دگرسانی قلیایی توف‌‌های ریولیتی و تشکیل هیدروکسی‌ سودالیت در شرایط گرمابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minerals chemistry and geochemistry of propylitic alteration in Astaneh granitoid (southwest Arak)
شیمی کانی‌ها و ژئوشیمی دگرسانی پروپلیتیک در گرانیتوئید آستانه (جنوب غرب اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

(Bi2Te3)0.96(Bi2Se3)0.04 crystal growth by zone melting method and the chemical composition variation study of the crystal in growth direction
رشد بلور (Bi2Te3)0.96(Bi2Se3)0.04 به روش رشد ناحیه‌ای و بررسی تغییرات شیمیایی ترکیب در راستای رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of microstructure of nanocrystalline CeO2 By Williamson-Hall and lognormal distribution methods using Synchrotron radiation
تعیین ریزساختار نمونه‌ی نانومتری CeO2 به روش ویلیامسون-هال و تابع توزیع لوگ نرمال با استفاده از تابش سینکروترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of intrusive rocks in Taknar mining area, Bardaskan, (Iran)
سنگ‌شناسی توده‌های نفوذی منطقه‌ی معدنی تکنار، بردسکن (کاشمر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of carbonate host rock on Pb-Zn mineralization in NW of Shahmirzad, Central Alborz, Iran
تأثیر بستر کربناتی در شکل‌گیری کانسارهای سرب و روی شمال غرب شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of antimony-gold bearing viens in south of Nehbandan, east of Iran.
کانی‌شناسی و زمین شیمی رگه‌های آنتیموان _ طلا دار در جنوب نهبندان، خاور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of Paleozoic metabasites, evidence for metamorphic evolution of these rocks (south Chah Palang, NE of Isfahan Province)
شیمی کانی‌های متابازیت‌های پالئوزوئیک، شاهدی بر تغییرات دگرگونی این سنگ‌ها (جنوب چاه پلنگ، شمال شرق استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth and Thermodynamical Studies of ZnSxSe1-x Single Crystals by Chemical Vapour Transport Technique
رشد و بررسی ترمودینامیکی تک بلورهای Se0.5ZnS0.5 به روش انتقال شیمیایی بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of Mn-Fe deposits associated with ophiolitic sediments in north of Chalderan, NW Iran
بررسی کانی‌شناسی و ژئوشیمی نهشته‌های منگنز-آهن در ته‌نشست‌های افیولیتی شمال چالدران، شمال باختر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2010-1)


Petrology and geochemistry of Ghoshchi batholith, NW Iran
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی باتولیت قوشچی، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochronology, Radiogenic Isotope Geochemistry, and Petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys Monzogranite, Mashhad, Iran
سن سنجی، ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ‌ها و منشا مونزوگرانیت پالئوتتیس سنگ بست مشهد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surfacial mineralogy of coastal acid sulfate soils in urbanization area of Pinjarra, Western Australia
کانی شناسی سطحی خاک‌های سولفاته اسیدی ساحلی، در ناحیه شهری پینجارا، جنوب غربی استرالیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of geochemistry and mineralogy in Karmozd coal Basin Central Alborz, Mazandran Province.
بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی زغال سنگ‌های حوزه زغالی کارمزد، البرز مرکزی، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, alteration, mineralization and geochemistry of MA-II region, Maherabad porphyry copper-gold prospect area, South Khorasan province
زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی گستره MA-II، منطقه پی‌جویی مس- طلای پورفیری ماهرآباد، استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of special thermodynamic properties of Bi-2212 as a function of temperature and oxygen pressure using XRD
بررسی خواص ویژه ترمودینامیکی 2212Bi- به صورت تابعی از ظرفیت اکسیژن و دما با استفاده از XRD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of temperature and annealing on the structural properties of CdS: Mn semiconductor nanocrystals
اثر دما و بازپخت بر خواص ساختاری نانو بلورهای نیمرسانای CdS:Mn
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dolomitization and evaporate mineralization of Sachun Formation at type locality (SE Shiraz)
دولومیتی شدن و کانی‌زایی تبخیری‌های سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and mineralogical evidence for magma mixing in enclaves of Astaneh area (south western Arak)
شواهد کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی آمیختگی ماگمایی در برونبوم‌های موجود در سنگ‌های گرانودیوریتی منطقه آستانه (جنوب غرب اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mineralogy of alteration systems in Masjeddaghi, east of Jolfa, East - Azarbaidjan Province
کانی‌شناسی سیستم‌های دگرسانی منطقه مسجدداغی، شرق‌جلفا، استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolution mechanism’s of Zahedan granitoidic batholith, southeast Iran
سازوکار شکل‌گیری باتولیت گرانیتوئیدی زاهدان، جنوب‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical studies of metasomatic minerals within volcanic rocks of High Zagros salt domes
کانی شناسی کانی های دگرنهادی در سنگ های آتشفشانی گنبدهای نمکی زاگرس بلند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology of Eocene volcanic rocks in NE of Ordib (NE of Isfahan Province)
سنگ شناختی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن شمال غرب اوردیب (شمال شرق استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and origin of Permian bauxite deposits in north of Saqqez, Kordestan Province
کانی‌شناسی و خاستگاه نهشته‌های بوکسیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2009-10)


Calculation of electronic and structure properties of the semi-conductor MgSe by using the FP-LAPW method
محاسبه خواص ساختاری و الکترونی ‌نیمرسانای منیزیم سلنید(MgSe) با استفاده از امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل( FP-LAPW)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of particles size and dislocations density of nanoscale sample of CeO2 by second- and fourth-order restricted moments using neutron diffraction
تعیین اندازه بلورک‌ها و چگالی در رفتگی‌ها در نمونه نانومتری CeO2به روش گشتاورهای مرتبه دوم و چهارم با استفاده از پراش نوترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shift and broadening investigation of Raman active phonons of TiO2 nanocrystallites at high temperatures
بررسی جابه‌جایی و پهن‌شدگی فونون‌های حساس به رامان نانو بلورهای TiO2 در فاز روتایل در دماهای بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrography of Meiduk copper deposit’s host volcanic rocks - Kerman
ژئوشیمی و سنگ‌شناختی سنگ‌های آتشفشانی درونگیر کانسار مس میدوک-کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical studies of Darreh – Zerreshk copper deposit SW of YAZD
‌کانی‌شناسی‌کانسار‌مس دره ‌زرشک جنوب‌غرب‌ یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of stratiform-stratabound tungsten (copper-tin-zinc) mineral occurrences in Bovaki and Aghbolagh areas, northwest of Azna
آشنایی با رخدادهای کانه‌زایی تنگستن (مس-قلع-روی) چینه‌سان-چینه‌کران در محدوده‌های بووکی و آق‌بلاغ، شمال‌باختری ازنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and genesis of carbonate – silica serpentines (listwaenite) in north of Nain ophiolite (west of central Iran)
کانی‌شناسی، زمین شیمی و چگونگی تشکیل سرپانتینیت‌های کربناتی – سیلیسی (لیستونیت) شمال نایین (باختر ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal treatment investigation of natural lizardite at the atmospheric pressure, based on XRD and DTA/TG analysis methods
بررسی رفتار گرمایی لیزاردیت‌های طبیعی در فشار اتمسفری، بر اساس تجزیه دستگاهی XRD و DTA-TG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biotite mineral chemistry of the Bozqush and Kaleybar alkaline igneous intrusions, NW Iran
شیمی کانی بیوتیت‌ در توده‌های آذرین قلیایی بُزقوش و کلیبر، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bi1.66Pb0.34Sr2Ca2Cu3O superconductor preparation via solid-state reaction and sol-gel methods and the structural and magnetic properties compression with Aldrich sample
ساخت Ox3Cu2Ca2Sr34/0Pb66/1Bi به روش‌های واکنش حالت جامد و سل ژل، و مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی آنها با نمونه آلدریچ (Aldrich)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tourmalinization in the Astaneh granitoids (south west Arak)
تورمالین زائی در توده گرانیتوئیدی آستانه (جنوب غرب اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of garnets in the Kaleybar alkaline igneous intrusion, NW Iran
شیمی گارنت‌های توده آذرین قلیایی کلیبر، شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of chemical composition of tourmaline in tin and tungsten- bearing quartz- tourmaline veins (Shah-kuh area, east of Iran and Nezamabad area, west of Iran)
مقایسه ترکیب شیمیایی تورمالین در رگه‌های کوارتز- تورمالین قلع و تنگستن‌دار مناطق شاهکوه (شرق ایران) و نظام‌آباد (غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geothermobarometry and magmatic series of Natanz plutonic complex
کانی‌شناسی، دما – فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی مجموعه آذرین نفوذی نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2009-7)


Mineralogy and genesis of Kamar Talar Mn in East of Birjand, Southern Korasan, Iran
کانی‌شناسی و چگونگی پیدایش منگنز کمرتلار در خاور بیرجند (استان خراسان جنوبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insights from Zircon Morphology and Geochemical Signatures of Ghaleh-Dezh granitic pluton, Azna
بررسی ریخت‌شناسی زیرکن و سرشتی‌های ژئوشیمیایی پلوتون گرانیتی قلعه‌دژ، ازنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermochronology of Cu-bearing-Granitoids in the South of Khezr-Abad Area, Using Apatite Fission Track Analysis
دما ـ زمان‌سنجی توده‌های گرانیتوئیدی مس‌دار جنوب چهارگوش خضرآباد با استفاده از روش رد شکافت آپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Varity Amphibole and geothermobarometry Intrusive body of Astaneh (Sanandaj-Sirjan zone)
مقایسه انواع آمفیبول‌ها و ژئوترموبارومتری توده نفوذی آستانه (زون سنندج- سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of tectonomagmatic environment of volcanic and subvolcanic rocks in North of Shahrekord by amphiboles geothermobarometry
تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از گرما- فشارسنجی (Geothermobarometry) آمفیبول‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and Geochemistry of the Javaherdasht basalts (east of Guilan Province): The investigation of the role of crystal fractionation and crustal contamination in the magmatic evolution
سنگ‌شناختی و ژئوشیمی بازالت‌های جواهردشت (شرق گیلان): بررسی نقش فرایندهای تفریق بلورین و آلایش پوسته‌ای در سیر تکامل ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lithologic sequence and geochemical characteristics of Second phase of Paleogene volcanic rocks in Deylaman area, Western Alborz
توالی سنگشناسی و ویژگی‌های ژئوشیمیائی سنگ‌های آتشفشانی فاز دوی پالئوژن در منطقه دیلمان، البرز باختری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The occurrence of Getchellite (AsSbS3) at Zarshuran As - Au deposit
رخداد کانی گچلیت (AsSbS3) درکانسار طلا وآرسنیک زرشوران، تکاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves
سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterogeneous garnets in the alkaline feldspathoid-bearing rocks from the Kaleybar pluton, northern Azerbaijan (NW Iran)
بررسی خاستگاه گارنت‌های ناهمگن در سنگ‌های قلیایی فلدسپاتوئیددار توده نفوذی کلیبر در شمال آذربایجان (شمال باختری ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and petroghraghic study of common minerals in the Taftan volcanic Rocks
بررسی سنگ‌شناختی و ژئوشیمیائی کانی‌های اصلی سازنده سنگ‌های آتشفشانی تفتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of environmental impacts of acid mine drainage (AMD) on coal tailing in Zirab coal cleaning factory, Mazandran Province.
بررسی اثرهای زیست محیطی زهاب اسیدی معدن در باطله‌های کارخانه زغالشویی زیرآب، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2009-4)


Mineral chemistry of ultramafic rocks from the Southern Caspian Sea Ophiolite (Eastern Guilan): evidence for a high-pressure crystal fractionation
شیمی کانی‌های اصلی سنگ‌های اولترامافیک مجموعه افیولیتی جنوب دریای خزر (خاور گیلان): شواهدی از تفریق بلور در فشار بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minerals boundary detection in petrographic thin sections image using ArcGIS software
مرزبندی کانی‌ها در تصویر مقاطع سنگ‌شناسی با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of disequilibrium textures and mineral chemistry in ultramafic - mafic rock suite East of Fariman, NE Iran
بررسی بافت‌های نامتعادل و شیمی کانی‌ها در مجموعه سنگ‌های الترامافیک - مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Potassium content and its role in doped superconductor YBa2-xKxCuyO6+x with Rietveld analysis of XRD patterns
بررسی میزان و نقش آلایش پتاسیم در نمونه ابررسانا (YBa2-xKxCu3O6+Y) با استفاده از آنالیز ریتولد الگوهای پراش پرتو x
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phase Transition of Natural Clinoptiloite to Phillipsite at Presence of Alkaline Solution
تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به فیلیپسیت در حضور آبگون‌های قلیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New evidences on mineralization, diagenesis and fluid inclusions at Kamar-Mehdi stratabound fluorite deposit, southwest Tabas
شواهد تازه‌ای از کانه‌زایی، درونزادی و شاره‌های درگیر در کانسار فلوریت چینه‌کران کمرمهدی، جنوب‌باختری طبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the mineralogy and Rare Earth Elements (REE) behavior in the hydrothermal alteration zones of the Astaneh granitoid massif (SW Arak, Markazi province, Iran)
بررسی کانی‌شناسی و رفتار عناصر نادر‌خاکی (REE) در زون‌های دگرسان گرمابی توده گرانیتوئیدی آستانه (جنوب‌باختری اراک، استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Heavy Metal Contaminants of Lead and Zinc on the Physical and Microstructure of Kaolinite
تاثیر حضور آلاینده‌های فلزی سنگین سرب و روی در آب حفره‌ای، بر سرشتی‌های فیزیکی و ریزساختاری کائولینیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brains evolution and evaporate minerals formation in Saghand playa in central Iran, and compare with some saline lake in the world
تکامل شورابه‌ها و تشکیل کانی‌های تبخیری در پلایای ساغند ایران مرکزی، و مقایسه آن با دریاچه بزرگ نمک و حوضه دره مرگ در ایالات متحده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of basalts in south of Asad Abad (north-east of Koohpayeh, Isfahan Province) with reference to very low-grade metamorphism of these rocks
بررسی بازالت‌های جنوب اسدآباد واقع در شمال خاوری کوهپایه (استان اصفهان) با نگاهی بر دگرگونی با درجه بسیار ضعیف رخ داده بر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of the nature of the rodingite forming fluids in the minerals of the rodingite of Nain ophiolite
بررسی تأثیر ترکیب شاره‌های رودنژیت ساز در تکامل کانی‌های موجود در رودنژیت‌های افیولیت نائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stable Isotopes (O, H and S) in the Muteh Gold Deposit
بررسی ایزوتوپ‌های هیدروژن، اکسیژن و گوگرد در منطقه کانساری موته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2009-1)


Influence of N2- and Ar-ambient annealing on the physical properties of SnO2: Co transparent conducting films prepared by spray pyrolysis technique
استفاده از دینامیک گلوبر در روش مونت کارلو برای آنسامبل بزرگ بندادی به منظور بررسی انتقال فاز ساختاری در سیستم ابررسانای گرم YBCOx (0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mineral chemistry and thermobarometry of Boland Parchin granitoids, NW Iran
مطالعه مینرال شیمی و ترموبارومتری گرانیتوئیدهای منطقه بلند پرچین، شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GCMC Glauber dynamics study for structural transitions in YBCOx (0
استفاده از دینامیک گلوبر در روش مونت کارلو برای آنسامبل بزرگ بندادی به منظور بررسی انتقال فاز ساختاری در سیستم ابررسانای گرم YBCOx (0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Structure of a Cd(II) Polymeric Complex Obtained from a Proton- Transfer Compound Containing Piperazine and Oxalic Acid
ساختار بلوری کمپلکس پلیمری کادمیم(II) حاصل از ترکیب انتقال پروتون تهیه شده از پی پیرازین و اکسالیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phase relations and reaction histories of chloritoid-free and chloritoid-bearing metapelites from the Mahneshan area, NW Iran
روابط فازی و تاریخچه واکنش‌های دگرگونی در سنگهای رسی دگرگون شده کلریتوئیددار و بدون کلریتوئید، منطقه ماهنشان، شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and characterization of terbium oxide doped sodium tetraborate glasses
تهیه و مطالعه شیشه های ﺳﺪﻳﻢ تترابورات دوپه شده با اکسید تربیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and petrogenesis of basaltic flows in the Nain-Dehshir ophiolites
ژئوشیمی و پتروژنز جریانهای بازالتی در افیولیت های نائین-دهشیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Special Laboratory Method to Prepare Colored Ceramic Glazes Without Lead, Using a traditional Glazing Technique
تهیه آزمایشگاهی لعابهای رنگی سرامیکی بدون سرب با استفاده از لعاب‌سازی سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of accessory and rare minerals associated with chromite deposits in the khoy area
بررسی کانی‌شناسی کانیهای فرعی و کمیاب همراه با نهشته‌های کرومیت ناحیه خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genesis and distribution of palygorskite and associated clay minerals in soils and sediments of southern Mashhad‌
تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی‌های رسی همراه در خاک‌ها و ته‌نشست‌های جنوب مشهد‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new method in quantity and 3D network determination of minerals in petrological studies with micromodeling; a case study from garnet at the first skarn zone of Hassan-Abaad, Yazd
روشی نوین در تعیین مقدار کانیها، و توزیع شبکه سه‌بعدی آنها در بررسیهای سنگ‌شناسی، با استفاده از ریزمدل‌سازی، و بررسی موردی گارنت در اولین زون اسکارن حسن‌آباد یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth and the investigation of TGSP crystal properties as infrared detector
رشد و بررسی خواص بلور TGSP به عنوان آشکار ساز فروسرخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2008-10)


Geology, mineralogy, fluid inclusion thermometry and ground magnetic of Shahrak Magnetite-Specularite Cu-Au prospecting area, Torbat-e-Heydariyeh, Iran
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، دماسنجی شاره‌های درگیر، و مغناطیس‌سنجی زمینی کانی‌سازی مگنتیت- اسپیکولاریت مس- طلای منطقه پی‌جویی شهرک، تربت‌حیدریه، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, thermobarometery and magmatic series of volcanic rocks in Kuh-e Dom, Ardestan
کانی شناسی، دما- فشار سنجی و تعیین زنجیره ماگمایی سنگهای آتشفشانی کوه دم، اردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring of Transformation Relations of Fluid inclusion of the Narigan Iron and Manganese Deposit
محاسبه روابط تبدیلی مطالعه شاره‌های درگیر کانسار آهن و منگنز ناریگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of Mineralogy and Geochemistry of Rare Earth Elements (REEs) in Permo-Triassic Bauxite Deposit, Northeast of Bukan, NW of Iran
مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی عناصر خاکی کمیاب (REE) در نهشته‌ بوکسیتی پرمو- تریاس شمال‌خاوری بوکان، شمال باختری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and stable isotope geochemistry of hydrothermally altered volcanic rocks in SE of Kashan
کانی‌شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپ‌های پایدار سنگ‌های آتشفشانی دگرسان‌شده جنوب خاوری کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deformation effects on the gold bihavior in Barika gold-rich massive sulfide deposit, east of Sardasht
تأثیر دگرشکلی بر رفتار طلا در نهشته ماسیوسولفید سرشار از طلای باریکا، شرق سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of Chah Torsh apatite-bearing granitic body
پتروژنز توده گرانیتی آپاتیت‌دار چاه ترش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of Barfakeh Zinc and Lead ore deposit in the NW of shahrood (Introducing some new minerals in this ore deposit)
کانی‌شناسی کانسار روی و سرب برفکه، شمال غرب شاهرود (معرفی چند کانی کمیاب در این کانسار برای اولین بار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of halite crystal shapes formation in evaporites of Member 2 in Gachsaran Formation at Ab-Teymure Oil Field
سازوکار تشکیل شکل‌‌های بلوری هالیت در تبخیری‌های بخش 2 از سازند گچساران- میدان نفتی آب تیمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and Textural Studies of Mehdiabad Zinc-Lead Deposit- Yazd, Central Iran
بررسی بافتی و کانی‌شناسی کانسار روی‌ـ سرب مهدی‌آباد یزدـ ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and petrology in magmatic rocks of Hormoz Formation (salt diapires of High Zagros)
کانی شناسی و سنگ شناسی سنگهای ماگمایی سازند هرمز (گنبدهای نمکی کاج و دوآب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kuh-E-Zar Gold Deposit in Torbat-e-Heydaryeh «New Model of Gold Mineralization»
کانسار طلای کوه‌زر تربت‌حیدریه، مدل جدیدی از کانی‌سازی طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2008-7)


Geological - mineralogical characteristics and trace-elements geochemistry in Aghadjari bauxite deposit, south of Shahindezh, NW of Iran
ویژگی‌های زمین‌شناسی-کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب در نهشته بوکسیت آغاجری، جنوب شاهین‌دژ، شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrogenesis of Plio-Quaternary basalts in Azerbaijan, NW Iran and comparisons them with similar basalts in the east of Turkey
سنگ‌زایی بازالتهای پلیو ـ کواترنری آذربایجان (شمال غرب ایران) و مقایسه آنها با بازالتهای مشابه در شرق ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geochemistry and mineralogy of North C ore body and Baghak anomaly and determination of two Pyrrhotite generations which are different in composition in Sangan mine, eastern Iran
بررسیهای ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی سنگ آهن توده C شمالی و باغک در معدن سنگان خواف در شرق ایران و تعیین حضور دو نسل پیروتیت با ترکیب شیمیایی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of mineral and whole rock analysis in identification of petrogenesis of the pillow lavas in the Nain ophiolite
کاربرد آنالیز کانی‌ها و سنگ کل در شناسایی سنگ‌زایی گدازه‌های بالشی افیولیت نائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, Mineralization, Alteration and Geochemical Exploration in Kajeh area, Ferdows
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، دگرسانی و دستاوردهای ژئوشیمیایی در منطقه کجه فردوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry and mineral chemistry of ferroanpargasite gabbroic cumulates in volcanic rocks from South of Shahrood
زمین دما-فشار سنجی و شیمی کانی‌ انباشته‌ای فروپارگازیت گابرویی در سنگ‌های آتشفشانی جنوب شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology and Petrogenesis of Igneous Bodies of Divan-Daghy, Ghareh-Gose North of Marand (East Azarbaijan)
سنگ‌شناسی و سنگ‌زایی توده‌های آذرین دیوان داغی- قره گوز شمال مرند (آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of xenocrysts, enclaves and syn-plutonic dykes in the interpretation of magmatic evolution of the Alvand plutonic complex with emphasis on geological and mineralogical evidence for magma mingling
نقش زینوکریست‌ها، برونبومها و دایک‌های همزمان با پلوتونیسم در تفسیر تحول ماگمایی مجموعه پلوتونیک الوند: با تاکید بر شواهد زمین‌شناسی و کانی‌شناسی مربوط به آمیختگی ماگمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of SrTiO3 thin films by spray pyrolysis technique and study of their structural and optical properties
ساخت لایه‌های‌ نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry and role of olivine mechanical separation in generation of Lower Paleozoic igneous rocks in Shirgesht area, NW of Tabas, Central Iran
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و نقش فرایند جدایش مکانیکی بلورهای الیوین در تشکیل سنگهای آذرین پالئوزوئیک زیرین منطقه شیرگشت، شمال‌غرب طبس، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of petrography and petrogenesis of Incheh intrusive body, east of Heris, East-Azarbaidjan.
بررسی‌های سنگ‌شناسی و سنگ‌زایی توده نفوذی اینچه (شرق هریس، آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and P-T estimation of formation of cummingtonite and coexisting minerals in the calc-silicate rocks from the Takht-e-Soleyman area, NW Iran
بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل کامینگتونیت و کانیهای همراه در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2008-4)


The mechanism of fibrolite formation in the contact aureole of Mashhad granite
ساز و کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning and chemistry of garnets in eclogites and blueschists in ophiolitic complex of eastern Birjand: An evidence for subduction process in eastern Iran
منطقه بندی و شیمی گارنت‌های موجود در اکلوژیت‌ها و شیست‌های آبی مجموعه افیولیتی شرق بیرجند: شاهدی بر فرآیند فرورانش در شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of thermal processing and 10 Mev electron beam on the crystallinity of polyethylene
بررسی اثر فرایند گرمایی و باریکه الکترونی پرانرژی (10 MeV) بر بلورشدگی پلی اتیلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phase Investigation of Mo + 2(1 - x)Si + 2xAl Compounds
بررسی فازی ترکیبات Mo + 2(1 - x) Si + 2xAl
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal chemistry and comparison of mineralogical composition of Eocene volcanic rocks and their basic enclaves in north of Anarak (NE of Isfahan province)
شیمی بلورها و مقایسه ترکیب کانی‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن و برونبومهای آذرین بازی آنها در شمال انارک (شمال شرق استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of volcanic rocks from the West of Arousan-e- Kaboudan (NE of Isfahan)
مطالعه شیمی کانی سنگ‌های آتشفشانی ناحیه غرب عروسان کبودان (شمال شرق اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of physical properties of conductive, transparent RF sputtered ITO thin films as a function of thickness and post annealing Temperature
بررسی خواص فیزیکی لایه‌های نازک رسانا و شفاف اکسید ایندیم آلاییده به قلع برحسب ضخامت و دمای بازپخت در خلأ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Physical, Chemical and Mineralogical Properties of Iranian Biglar Refractory Bauxite Mines for Refractories Application
بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک بوکسیت معدن بیگلر قزوین برای استفاده در تولید مواد دیرگداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phase Evolutions and behavior of Kalibbar Nephelen Cyenite in comparison with Indian Feldspar in Composition of Monokotorata Tile Engob
تغییرات فازی و رفتار نفلین سینیت کلیبر در مقایسه با فلدسپات هندی در ترکیب انگوب کاشی مونو کوتورا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and thermobarometry of Kuh e-Dom granitoid, NE Ardestan
شیمی برخی از کانی‌ها و ارزیابی دما و فشار در توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical study of garnet-vesuvianite-wollastonite-pyroxene mineral assemblage in Hosh Skarns, west of Taft (Yazd)
مطالعه ژئوشیمی مجموعه کانیایی گارنت-وزوویانیت-ولاستونیت-پیروکسن در اسکارن‌های حوش، غرب تفت (استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical Investigations of Shahid Nilchian (Dopelan) Bauxite Deposit
مطالعات کانی‌شناسی کانسار بوکسیت شهید نیلچیان (دوپلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the structural changes occurred during the acid activation of Gharenaz bentonite as bleaching earth
بررسی تغییرات ساختاری بنتونیت قره ناز در اثر فعال سازی اسیدی در جهت تولید خاک رنگبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HT-MP metamorphism at the Shahindezh Metamorphic Core (SMC) –NW Iran; Mineral chemistry and thermobarometry of metapelites
شیمی کانی و دما- فشار سنجی سنگهای رسی موجود در هسته دگرگون در دما بالا- فشار متوسط شاهنیدژ (SMC) شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2007-10)


Contact metamorphism in tbe Shahindezh Metamorphic Core (SMC}-NW Iran; PT conditions and microstructural evidence for partial melting of metapelites
دگرگونی مجاورتی در هسته دگرگون شاهیندژ (SMC)- شمالغرب ایران؛ تعیین دما و فشار و شواهد بافتی برای پدیده ذوب بخشی در متاپلیتها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and Chromitite absence in serpentinized mantle peridotites of Jaodaq ophiolite (NE ofIsfaban Province)
کانی شناسی و دلایل نبود کرومیتیت در متاپریدوتیت های سرپانتینی شده گوشته افیولیتی جندق (شمال شرق استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of mineralogical and textural evidence for recognition of alkaline metasomatism in Dodebak granitoid stock (NE Mabalat)
کاربرد شواهد کانی شناسی و بافتی در تشخیص دگرنهادی آلکالن در استوک گرانیتوئیدی دودهک (شمال شرق محلات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of ET~ image in detecting alteration halos and discriminating lithological units in Mianeh (eastAzarbayjan)
کاربرد تصاویر ماهواره ای لندست (+ETM) در آشکارسازی هاله های دگرسانی و جداسازی واحدهای سنگ شناسی در منطقه میانه - آذربایجانشرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of evaporite minerals in Siahkub desert areas of tbe Yazd Province, Iran
شناسایی انواع کانیهای تبخیری زیر پهنه های کویر سیاه کوه استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of WO, and MnO, on tbe Bi-2223 bigb temperature superconducton, prepared by sol-gel tecbnique
اثر WO3 و MnO2 بر ابر رساناهای دمای بالای Bi-2223 تهیه شده به روش سل - ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the thermodynamic of evaporate salts in ODe of tbe Yazd playas based 00 a grouod sampUog aad remote sensing
بررسی ترمودینامیکی نمکهای تبخیری در یکی از گودالهای نمکی استان یزد با نمونه برداری های زمینی و دورسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clay mineralogy and geochemistry of the soils derived from metamorpbic and mafic igneous parent rocks in Lahijao area
کانی شناسی بخش رس و ژئوشیمی خاکهای تشکیل شده از سنگ های مادری دگرگون و آذرین قلیایی در ناحیه لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermometry ofskarns in the Nain ophiolitic m~lang. (Isfahan Province)
زمین دماسنجی اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization ofVO (salen) complex in Zeolite X Pores
سنتز و شناسایی کمپلکس (Vo (salen در منافذ زئولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of optical gain by thin layers in QW diode lasers
بهینه سازی بهره اپتیکی در لایه های نازک دیودهای لیزری چاه کوانتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry of tourmaline in quartz-tourmaline veins of Nezamabad area (southwestern Astaneh, Markaz; Province, Iran)
شیمی - کانی شناسی تورمالین در رگه های کوارتز - تورمالین ناحیه نظام آباد (جنوب غرب آستانه، استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of minerals and genesis of mafic microgranular enclaves in intermediate - acidic plutonic rocks from Kuh -e- Zar area (southeast of Semnan)
ترکیب شیمیایی کانی ها و پیدایش برونبومهای ریزدانه مافیکی در سنگهای پلوتونیکی حد واسط - اسیدی منطقه کوه زر در جنوب - شرقی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and petrology of listwaenites in the east of Khoosf
سنگ نگاری و سنگ شناسی لیستونیت های شرق خوسف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and geochemistry of carbonatite-silicate xenoliths of volcanic rocks from Gheklar area west of Marand (E. Azerbaijan province)
کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای برون بومی کربناتیتی – سیلیکاتی آتشفشانی ناحیه قخلار واقع در غرب مرند (استان آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2007-4)


An in situ powder diffraction study of the structural mixed-phase of YBa2Cu3O6+x at 200 and 300C
مطالعه فاز مخلوط ساختاری بوسیله پراش از نمونه‌های پودری YBa2Cu3O6+x در دماهای С° ۲۰۰ و С° ٣۰۰
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amphibole Chemistry in Low–temperature I–type Granites from Kashmar Area, Northeastern Central Iran Plate (CIP)
ترکیب شیمیایی آمفیبول در گرانیتهای نوعI– با دمای پایین از منطقه کاشمر شمال شرقی ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The distinctive trace elements signature of the less-evolved MORB materials in the south of Birjand ophiolites
رفتار خاص عناصر کمیاب بازالت‌های پشته‌های میان اقیانوسی کمی تحول یافته: بخش جنوبی افیولیت‌های بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Annealing on the Crystal Structure of Polycrystalline CdS Thin Films
اثر باز پخت بر ساختار بلوری لایه‌های نازک سولفید کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical and tectonomagmatic investigation of gabbros in southwest of Shahr-Babak, Kerman province
بررسی ژئوشیمیایی و تکتونوماگمایی توده‌های گابرویی جنوب غرب شهرستان شهربابک،استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal-chemistry and whole rock geochemistry evidences for magma mixing, contamination and metasomatism in Akapol Granitoid (SW Kelardasht, Central Alborz)
شواهد شیمی کانی و ژئوشیمی ‌سنگ‌کل‌ در آلودگی، دگرنهادی، و اختلاط ماگمایی توده گرانیتوئیدی اکاپُل (جنوب غرب کلاردشت، البرز مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ion exchange of natural natrolite in melted salts
بررسی قابلیت تبادل یونی ناترولیت طبیعی در نمک‌های مذاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micro-texture and mineralogy of Fe-Ti oxides from Qareaghaj mafic-ultramafic intrusion, NW Urmia
‌‌‌‌‌ریز بافت و کانی‌‌شناسی اکسیدهای Fe-Tiدر توده نفوذی مافیک- اولترامافیک قره ‌‌آغاج، شمال باختری ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterisation of p-Si/SiGe/Si inverted remote doped structures using X-ray and electrical techniques
مشخصه‌یابی ‌ساختارهای دورآلائیده وارون p-Si/SiGe/Si با روشهای پرتو X و الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of pressure and temperature in formation of Jandaq ophiolite amphibolites (North-east of Isfahan Province) by using amphibole and plagioclase barometry and thermometry
تعیین شرایط فشار و دمای تشکیل آمفیبولیت‌های افیولیت جندق (شمال شرق استان اصفهان) با استفاده از دماسنجی و فشارسنجی کانی‌های آمفیبول و پلاژیوکلاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microfacies, Depositional Sedimentary Environment and Primary Carbonates Mineralogy of the Cretaceous Succession in Bashm Mountain, South of Centeral Alborz
رخساره‌ها، محیط رسوبی و کانی‌شناسی کربناتهای اولیه توالی کرتاسه کوه بشم، جنوب البرز مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization, alteration and geochemistry of Hired gold-tin prospecting area, South Khorasan province
کانی‌سازی، دگرسانی، و ژئوشیمی منطقه اکتشافی طلا- قلع هیرد، استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of reflectance spectroscopy (400-2500nm) as a new tool in study of environmental mineralogy (case study: Southwestern Australia)
کاربرد طیف سنج بازتابی (nm 2500-400)به عنوان ابزاری نوین در بررسیهای کانی‌شناسی زیست‌محیطی (بررسی موردی: جنوب غرب استرالیا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of autochthonous glauconies on the evaluation of reservoir potential of the Aitamir Formation in eastern Kopet-Dagh Basin
کاربرد گلاکونی‌های اتوکتونوس در ارزیابی پتانسیل مخزنی سازند آیتامیر در شرق حوضه کپه داغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of clinopyroxenes in shoshonitic rocks of the Qaleh-Khargooshi area (west of the Yazd province) by EPMA and LA-ICP-MS
مطالعه کلینوپیروکسن‌های موجود در سنگ‌های شوشونیتی منطقه قلعه خرگوشی (غرب استان یزد) با استفاده از EPMA و LA-ICP-MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microstructural and strain analysis of quartz grains on estimation of deformation conditions and origin of thrust sheets in the eastern Alborz
تحلیل کرنش و ریزساختار دانه‌های کوارتز در برآورد خاستگاه و شرایط دگرشکلی برگه‌های‌ راندگی البرز شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2006-10)


The XRD study of chromites modifications: A semi-qualitative approach *M. Rahgoshay, H. Shafaii Moghadam
مطالعه تغییرات کرومیت توسط پراش اشعه ایکس: یک روش نیمه کمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isotopic analysis of mineral phases to unravel the origin of altered volcanic rocks: an example from the Leucite Hills lamproites
آنالیز ایزوتوپی کانی ها جهت تعیین منشاء سنگ های آتشفشانی دگرسان شده: مثالی از لامپروئیت های لوسیت هیلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of chemical composition and evolution of minerals during various metamorphic events in the Hamadan region
بررسی ترکیب شیمیایی و دگرگونی کانیها در طول فرایند دگرگونیهای مختلف در منطقه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of substitution of cobalt on crystal structure and magnetoresistance of La0.75Sr0.2Mn1-xCoxO3 compositions, prepared by sol-gel technique
مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات تهیهشده به روش سل- ژل ،La0/57Sr0/2Mn1-xCoxO3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clay minerals in soil-loess sequences in Pasang area, Golestan province
بررسی کانیهای رسی در دنباله پارینه خاک -بادرفت منطقه پاسنگ استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tetragonal shape of Cu2S in recent hydrothermal deposits
چارگوشی در نهشتههای گرمابی دوران ما Cu2S
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ETM+ and ASTER data for hydrothermal alteration mapping in the central part of the Dehaj-Sarduyeh belt, Kerman Province
برای نقشه- ASTER و سنجنده ETM+ مقایسه دادههای سنجنده برداری مناطق دگرسان شده در بخش مرکزی کمربند دهج- ساردوییه استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of texture and different phases constituting the Jajarm Bauxite minerals in northern Khurassan, NE Iran
مطالعه بافت و فازهای مختلف کانیهای تشکیل دهنده بوکسیت کانسار جاجرم خراسان شمالی، شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

RECOGNITION OF PINAVAND FLUORITE MINES OCCURRENCE BASED ON GEOTH
تشخیص نحوه رخداد و مراحل تشکیل معادن فلوریت پیناوند بر اساس دادههای زمین دماسنجی و عناصر نادر خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of different sample preparation methods for SEM micrographs from heavy metal-contaminated illite and kaolinite
مطالعه روشهای مختلف تهیه نمونه های میکروسکوپ الکترونی خاک در ایلیت و کائولینیت حاوی آلایندههای سنگین فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the thermal range of mineralizaion in the Chahar-Gonbad copper mine by using pyrite crystals morphology
تعیین گستره دمایی کانه زایی در معدن مس چهار گنبد با استفاده از ریخت شناسی بلورهای پیریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SPEX mechanical milling preparation of the Al metal matrix composite powders, reinforced by nanometer size SiC particles
تهیه پودر ماده مرکب زمینه آلومنیوم تقویت شده با ذرات نانومتری SPEX به روش آسیابکاری مکانیکی SiC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Garnet genesis in altered conglomerate of Sangestan Formation, Damak Aliabad (west of Taft, Yazd Province)
ژنزگارنت در کنگلومراهای دگرسان شده سازند سنگستان، دامک علی آباد )جنوب غرب تفت، یزد(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of clay minerals as an indicator for soil erosion:An example from Lateshur watershed, southeast of Tehran
کاربرد کانی های رسی به عنوان شاخصهای فرسایش خاک: مثالی از حوضه آبخیز لاتشور، جنوب شرق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography, geochemistry and petrology of the South Sahneh Ophiolite Complex (NE Kermanshah)
سنگنگاری، ژئوشیمی و سنگشناسی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه )شمال شرق کرمانشاه(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2006-4)


Synthesize of Potassium Nickel Hexacyanoferrate Complex on Natural Clinoptilolite Support to Enhance It Sorption Efficiency
سنتز کمپلکس پتاسیم نیکل هگزا سیانو فرات روی پایه زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به منظور افزایش کارایی جذبی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mass changes of elements during skarnification processes in east of Sungun-Chay river, NE of Tabriz, Iran.
بررسی تغییر جرم عناصر در فرایندهای اسکارنیفیکاسیون در شرق رودخانه سونگون- چای، شمال شرق تبریز، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of contaminations resulted by tungsten carbide pulverizer and their spectra interference in XRF analysis method
بررسی اثر آلودگی ناشی از دستگاه پودر کننده کربور تنگستن و تداخل های طیفی آن در روش تجزیهای XRF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineral chemistry and whole rock geochemistry evidences of the differentiation in the Karaj Dam basement igneous rocks
شواهد شیمی-کانی شناسی و شیمی سنگ کل در تفریق سنگهای آذرین بنیان سد کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grain boundary phase and microstructural study on non-oxide Si3N4 ceramics
مطالعات فاز مرزدانهای و ریزساختاری سرامیکهای غیر اکسیدی نیترید سیلیسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the crystallization and dopants effect on the semiconducting thermoelectric compounds with (Bi0.25 Sb0.75)2Te3 formula
مطالعه تبلور و تاثیر آلاینده ها بر ترکیبات ترموالکتریکی نیمرسانا با فرمول 3(Bi0.25Sb0.75)2Te
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the optical modes of InxGa1-xN alloy and In0.5Ga0.5N/GaN MQW in far-infrared reflectivity spectra
و چاه کوانتومی چندتائی InxGa1-xN بررسی مدهای اپتیکی آلیاژ در ناحیه فروسرخ دور In0.5Ga0.5N/GaN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photorefractive behavior of BaTiO3 crystals and their application in optical metrology in real time
رفتار نورشکستی بلور تیتانات باریم و کاربردهای آن در اندازه گیریهای اپتیکی در زمان واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver doping on the properties of Bi1/6Pb0/4Sr2Ca2Cu3Oδ superconductor
اثرآلایش نقره بر خواص ابررسانای سرامیکی B‏i1/6Pb0/4Sr2Ca2Cu3Oδ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystallography and morphological study of synthesized hydroxyapatite nano-particles
بررسی بلور شناسی و ریختشناسی ذرات نانومتری پودر سنتز شده هیدروکسی آپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

palaostrees analysis of quartz grains in regional metamorphic rock at east of Hamedan Batolith
تعیین دیرین تنش بر اساس دانههای کوارتز در میکاشیستهای شرق باتولیت الوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, type, and metallogenic potential of alteration zones in Barandagh quadrangle, NE Zandjan, Iran.
کانی شناسی، نوع و توان فلززایی زون های دگرسان درچهارگوش برندق)شمالشرق زنجان(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

fibrolite formation in the Chahghand gabbrodiorite contact aureole, NE Neyriz, Southern Iran
بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the geochemistry of source rocks at Tannurjeh Au-bearing magnetite & Sangan Au-free magnetite deposits, Khorasan Razavi, Iran
مقایسه ژئوشیمی سنگ منشأ توده مگنتیت طلادار تنورجه، و مگنتیت بدون طلای معدن سنگان، استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2005-10)


Bi- sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in specularite-rich Cu-Ag-Au deposit, Qaleh-Zari mine, Iran
کانی‌های سولفوسالت بیسموت و پاراژنز آن‌ها در کانسار Cu-Ag-Au غنی از اسپیکولاریت قلعه‌زری (ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on thermal behavior of Shahreza dolomite ORE
بررسی رفتار حرارتی سنگ معدن دولومیت شهرضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, Charactrization and Crystal Structure of Dinuclear Copper(II) Complex of the Ligand 2,3,5,6-Tetra (2-pyridyl) pyrazine, [{CuCl}2(μ – tppz)](PF6)2
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری کمپلکس دو هسته‌ای مس (II) با لیگاند پلساز2،3،5،6 – تترا (2-پیریدل) پیرازین [{CuCl}2(μ – tppz)](PF6)2.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal Structure of ( 2,2′-bipyridine) ( 2,5-dichlorophenylcyanamido) (2,2΄:6′,2″–terpyridine)rhodium(III) Hexafluorophosphate, [Rh(terpy)(bpy)(2,5-Cl2pcyd)](PF6)2.0.5CH3CN
ساختار بلوری کمپلکس(٢،'٢- بی پیریدین) (۲ ،۵ – دی کلروفنیل سیانامیدو) (۲ ،'٢:'۶،"۲-ترپیریدین) رودیم(III) هگزافلوئوروفسفات [Rh(terpy)(bpy)(2,5-Cl2pcyd)](PF6)2.0.5CH3CN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of Marbles produced by metamorphism of Listvenites of Upper Proterozoic Anarak Ophiolite (NE of Isfahan province, Iran)
کانی‌شناسی مرمرهای حاصل از دگرگونی لیستونیت‌ها در افیولیت‌های پروتروزوئیک بالایی انارک (شمال شرق استان اصفهان، ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, geochemistry, structural position and a genetic model for listvenite in east of Iran
کانی‌شناسی، زمین شیمی، موقعیت ساختمانی و ارایه مدل ژنتیکی برای لیستونیت‌های خاور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrology, mineral chemistry and petrogenesis of metapelites of Tanbour metamorphic complex, east of Sirjan (Kerman province)
سنگ‌شناسی، شیمی کانی‌ها و سنگ‌زایی متاپلیت‌های مجموعه‌ تنبور واقع در شرق سیرجان (استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of mineral hardness based on its physical properties
چگونگی تعیین سختی کانی‌ها بر پایه سرشتیهای فیزیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of zeolite A, using fly ash of the Iran Ferrosilice Company and investigating its ion-exchange properties
سنتز و شناسایی زئولیت A با استفاده از خاکستر فرار تولیدی کارخانه فروسیلیس ایران و بررسی خواص تبادل یونی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kondo effect with volume change in critical point for isostructural Gd2AuxAl1-x intermettalic compound
تغییرحجم یاخته بسیط بدون تغییر فاز بلوری و پیدایش اثر کوندو در نقطه بحرانی ترکیبات بین فلزی بر پایه عنصر مغناطیسی Gd
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ground magnetic survey over an aeromagnetic anomaly in the Dahaneh Siah copper deposit and KC5 exploration prospect (Bardaskan)
مغناطیس سنجیهای زمینی بر روی بی‌هنجاریهای مغناطیسی هوابردی در منطقه معدن مس دهنه سیاه و منطقه اکتشافی KC5 (بردسکن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textural and mineralogical evidences of magma mixing in the trachyandesitic lava flows in the Ab-e-Torsh district, Western Qazvin, Iran
شواهد بافتی ـ کانی شناسی حاکی از وقوع اختلاط ماگمایی در گدازه‌های تراکی‌آندزیتی پالئوژن منطقه آبترش، غرب قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The composional zoning of garnet in eclogites from North of Shahrekord, Sanandaj – Sirjan Zone, Iran
زونینگ ترکیبی بلورهای گارنت در اکلوژیت‌های شمال شهرکرد، زون سنندج – سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of clay minerals in Cheleken reservoir series in South Caspian and its application for determination of drilling mud type
شناسائی کانی‌های رسیِ سری مخزنی چلکن در خزر جنوبی و کاربرد آنها در تعیین نوع گل حفاری در منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constraints on isotope thermometry of quartz-aluminosilicate veins in the Hamadan region using Oxygen stable isotopes
مطالعه دماسنجی ایزوتوپی رگه‌های کوارتز-آلومینوسیلیکات منطقه همدان با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of original carbonate mineralogy of Ilam Formation and recognition of boundary between Ilam and Sarvak Formations by geochemical data in the Peyon Anticline, North of Izeh
مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند ایلام و تفکیک مرز این سازند با سازند سروک با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی در تاقدیس پیون، شمال ایذه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and Geochemistry of minerals in Feldspathoid - bearing rocks, located in north Shahr - babak, west Meiduk village
سنگ شناسی و ژئوشیمی کانی های سنگ های فلدسپاتوئید دار غرب روستای میدوک واقع در شمال شهر بابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2005-4)


Role of mineralogy in areas affected by natural acid saline seeps, southwestern Australia
نقش کانی‌شناسی در مناطق متأثر از تراوش‌های طبیعی شور اسیدی، جنوب غربی استرالیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Crystal Structure of a Novel Six-Coordinate Gallium (III) Complex
تهیه و ساختار بلوری یک کمپلکس شش کوردینه جدید از گالیم (III)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Qaleh Zari Cu-Au-Ag deposit with other Iron Oxides Cu-Au (IOGC-type) deposits, a new classification
مقایسه کانسارCu-Ag-Au قلعه‌ زری با دیگر کانسارهای نوع Iron Oxides Cu-Au (IOCG) و ارائه رده‌بندی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Studied of Haft Tappeh’s cuneiformTablets
بررسی و مطالعه ساختاری گل‌نوشته‌های خط میخی هفت تپه خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical characters, chemical composition and formation mechanism of colorless sodic and sodic-calcic amphiboles in piemontite-quartz schists from high P-low T Sanbagawa metamorphic belt in central Shikoku, Japan
خصوصیات نوری، ترکیب شیمیایی و نحوه تشکیل آمفیبول‌های سدیک و سدیک – کلسیک بی رنگ در پیه مونتیت – کوارتز شیست‌های بخش مرکزی شیکوکو از نوار دگرگونی فشار بالا – دمای پائین سانباگاوا واقع در جنوب غربی ژاپن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical investigation of hydrothermal alterations in the middle part of Tarom Mountains – Northwest of Iran
بررسی کانی‌شناختی دگرسانیهای گرمابی بخش میانی رشته کوههای طارم ـ شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of soils and differentiation of hydroxy interlayer smectite from vermiculite on Sefidrud river terraces in central Gilan province
کانی‌شناسی‌ خاکها و شناسایی‌ هیدروکسیدهای‌ بین‌ لایه‌ای‌ اسمکتیت‌ از ورمیکولیت‌ در حاشیه‌ رودخانه‌ سفیدرود در گیلان‌ مرکزی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry of granitoids from Torud-Chah shirin area (south Damghan)
دما - فشارسنجی توده‌های گرانیتوئیدیِ منطقه طرود - چاه شیرین (جنوب دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

F and Cl in biotites from Zahedan granitic rocks
F و Cl در بیوتیت‌های موجود درسنگ‌های گرانیتی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plastic deformation of quartz in quartzite and quartz veins of Khoy ophiolitic massif, NW of Iran
بررسی تغییر شکل پلاستیکی کوارتز درکوارتزیت و رگه‌های کوارتزی مجموعه افیولیتی خوی ـ شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Type of Garnet Zoning in Skarns of Ghohroud Intrusion, south of Kashan
نوع ساختمان منطقه‌ای ‌گارنت در اسکارنهای توده نفودی قهرود، جنوب کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rare earth element study on scheelites from tungsten deposits in southwest of Astaneh, Arak, Iran
مطالعه عناصر خاکی نادر در شئلیت‌های ذخایر تنگستن جنوب‌غرب آستانه اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and crystal structure analyses of Bis[N(2-chloro-phenyl) 4-nitro-thiobenzamidato]mercury(II) complex
سنتز و بررسی ساختار بلوری کمپلکس بیس [N-(2-کلرو فنیل) 4- نیترو تیوبنزآمیداتو] جیوه(II)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of amphiboles in metamorphic rocks of ophiolitic complex of Eastern Birjand: confirming of pressure-temperature evolution of these rocks
ترکیب شیمیایی آمفیبولها در سنگ‌های دگرگون مجموعه افیولیتی شرق بیرجند و تأیید سیر تکاملی فشار و دمای این سنگها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2004-10)


Crystal Structure of Trans- [bis(2,5-dichlorophenylcyanamido) {N,N′-propanediylbis(2,3-butadien-2-imine-3-oxime)} Cobalt(III)], trans-[Co((DO)(DOH)pn)(2,5-Cl2pcyd)2]
ساختار بلوری کمپلکس ترانس- [بیس (۲،۵- دی‌کلروفنیل سیانامیدو) { - N′,Nپروپان دی ایل بیس (۲ , ۳- بوتادی‌ان۲- ایمین- ۳- اکسیم)} کبالت(III) ]،trans- [Co((DO)(DOH)pn)(2,5-Cl2pcyd)2]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geology, mineralization and geochemistry of Tak I, Taknar polymetal massive sulfide (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) deposit, Khorasan- Bardaskan
زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی تکI ، کانسار ماسیوسولفید پلی‌متال (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) تکنار، خراسان- بردسکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth of semiconducting Cd0.96Zn0.04Te single crystal by modified Bridgman and vapor phase transport methods
رشد تک‌بلور نیمرسانای Te04/0Zn96/0Cd به دو روش بریجمن تغییریافته و ترابری فاز بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver oxide dopand on PZT ceramics
تأثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک PZT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry of metapelites of southwest Mahneshan, using multiple equilibria curves and THERMOCALC program
ژئوترموبارومتری سنگهای رسی دگرگون شده در جنوب غرب ماهنشان با استفاده از منحنی‌های تعادلی چندگانه و برنامه ترموکالک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petrography and geochemistry of jarosite in Rangan (southwest of Ardestan)
مطالعه سنگ شناسی و ژئوشیمی ژاروسیت در رنگان (جنوب‌غرب اردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origin of scapolite in plutonic rocks of Panj – Kuh (south-east of Damghan)
خاستگاه اسکاپولیت در توده نفوذی پنج‌کوه (جنوب‌شرق دامغان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, chemistry and genesis of bentonite of the Eocene sediments at Aftar region, western Semnan
کانی شناسی، مشخصات شیمیایی و تکوینی بنتونیت ته‌نشستهای ائوسن منطقه افتر، غرب سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of refractory calcium aluminate cement composed of 70% alumina
بررسی و ساخت آزمایشگاهی سیمان نسوز کلسیم آلومینائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alteration of sulfide minerals in the Ardakan barite - chalcopyrite ore deposits
دگرسانی کانی‌های سولفیدی درکانسار باریت-کالکوپیریت اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rubidium X-ray intensity enhancement by strontium
تقویت فلوئورسانی پرتو X روبیدیوم با استرانسیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2004-4)


Kyanite in thermal aureoles
کیانیت در هاله‌های دگرگونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Thermo-magnetic Heat Treatment on Microstructure and Magnetic Properties of Alnico 5DG Alloy
بررسی آثار فرآیند گرمایشی گرما مغناطیسی بر ریزساختار و سرشتهای مغناطیسی آلیاژ Alnico 5DG
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of different phases of Rodingite formation in dikes of Anarak upper Proterozoic Ophiolite (NE of Isfahan province, Iran)
کانی شناسی فازهای مختلف تشکیل رودینگیت در دایک های مجموعه افیولیتی پروتروزوئیک بالایی شمال انارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and Geochemical studies of Zeolitic tuffites in Damavand-Firuzkoh area, East of Tehran
مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی توفیتهای زئولیتی شده منطقه دماوند ـ فیروزکوه (شرق تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Variations in Pore Fluid Properties on the Physical and Micro-structural Characteristics of Bentonite
تأثیر تغییر مشخصات مایع روزنه‌ای بر خصوصیات فیزیکی و ریز‌ساختاری بنتونیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy and petrography of calc-silicate xenoliths
کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی زینولیتهای کالک- سیلیکاته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of different phases of hemihydrate from Alamout natural gypsum and study of effective parameters on setting time.
تهیه فازهای مختلف سولفات کلسیم نیم آبه از گچ طبیعی معدن الموت و بررسی پارامترهای مؤثر بر سرعت سفت شدن آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of mechanochemical processing in preparation of ultrafine Bi-substituted Yttrium Iron Garnet (Bi-YIG)
کاربرد فرایند مکانوشیمیایی در تهیه پودرهای بس ریز گارنت ایتریوم آهن با جانشانی بیسموت (12O5Fe2BiY)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of spherical TS-1 materials using an anion exchange resin as a macrotemplate
سنتزتوده‌های کروی TS-1 با استفاده از رزین با قابلیت تبادل آنیون به عنوان درشت‌قالب‌گیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Analysis of Toxic Elements that Collected on Smoke-Stackers of Factories in Tabriz City
اندازه‎گیری کیفی عناصر سمّی جمع شده در صافی دود کش کارخانه‎های آلاینده هوای تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2003-10)


Mineralogical and geochemical evaluation of fire clay of Kabutarkuh deposit, Gonabod
بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانسار خاک نسوز کبوترکوه گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the structure of ceramic superconductor
بررسی و مقایسه ساختار ابررسانای سرامیکی HoBa2Cu3O7- با دو شیوه پخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mineralogy of Non - sulphied ore from the mehdi abad zinc - lead deposit, centeral. iran
کانی شناسی کانه کالامین در ذخیره روی و سرب مهدی اباد، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemistry and Mineralogy of Qopi Bauxitized Horizon in west of Miandoab, West-Azarbaidjan, Iran
زمین‌شیمی و کانی‌شناسی افق بوکسیتی قپی (غرب میاندوآب- آذربایجان غربی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geothermobarometry and determination type of metamorphism in the amphibolites of the north and north- west of Khoy on the basis of amphibole chemistry
محاسبه ژئوترموبارومتری وتعیین نوع دگرگونی آمفیبولیتهای شمال و شمال غرب خوی بر اساس ترکیب شیمیایی آمفیبولها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of titanium silicate-2
سنتز و شناسایی تیتانیم سیلیکات-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical studies in Razdar ultramafic – mafic complex (South of Kerman province)
بررسی کانی شناسی مجموعه اولترامافیک – مافیک رزدر (جنوب استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of the chemical and structural variations of copper and silver sulphides by SRS (A case study of Mineralogical and Geochemical applications of X-ray absorption spectroscopy)
مطالعه تغییرات شمیایی و ساختمانی سولفیدهای نقره و مس توسط SRS (مطالعه‌ای از کاربردهای سینکروترون بر مبنای XAS در کانی‌شناسی- بلورشناسی و ژئوشیمی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2003-4)


Mineralogical and Geochemical characteristics of "Khezr-Abad pluton" NW of Taft, Iran.
خصوصیات کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی توده نفوذی خضرآباد ( شمال غرب تفت )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crystal size distribution in metamorphic rocks: an example for the relationship between nucleation and growth rates with overstepping
توزیع اندازه بلوری در سنگهای دگرگونی: مثالی از تأثیر دمای ماورای تعادل در نرخ هسته‌بندی و رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of oxidation states of sulfur and magnesium with x-ray spectrometry
تعیین حالت اکسایش عناصرگوگرد و منیزیوم با طیف‎سنجی نشری پرتو x
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence of soil clay minerals transformation in some physiographic units, west of Langrood - Guilan
شواهد تغییر شکل کانی‌های رسی خاک در بعضی از واحدهای فیزیوگرافیکی غرب لنگرود، گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The technology of constructing a cylindrical photoreceptor
فن‌آوری ساخت گیرنده نوری استوانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lithium chloride Treatment for Identification of Randomly Interstratified Illite - Smectite
تیمار کلرید لیتیوم برای شناسایی درهم لایه‌های نامنظم ایلیت ـ اسمکتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy, chemical composition and application of bentonite from Deh Mohammad, Shirgesht, and Chah Cam 1 and 2 (Khorasan-Yazd, Iran)
ترکیب شیمیایی، کانی‌شناسی و کاربرد بنتونیت‌های ده‌محمد، چاه‌کم-1، چاه‌‌کم -2 و شیرگشت (خراسان و یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical studies of bentonite, Implications for activation using chemical methods
بررسی کانی‌شناختی و ترکیب شیمیایی بنتونیت، در جهت فعال‌سازی آن به روش شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2002-10)


Crystal Structure of Bis (2,6-diaminopyridinium) tetrachloro palladate(II) of a Pyridine Containing Self- Assembling System
تهیه و تعیین ساختار بلوری بیس(2،6-دی آمینوپیریدنیم) تتراکلروپالادات(II) ازیک سیستم خودمجموعه ساز شامل حلقه پیریدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pressure, temperature and fluid composition in the Kalaybar aureole, NW Iran; Mineral equilibria in metapelitic and calc-silicate rocks
فشار، حرارت و ترکیب سیالات در هاله دگرگونی کلیبر، شمال غرب ایران؛ استفاده از تعادلات کانی شناسی در سنگهای رسی و کالک-سیلیکات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Some Iranian Natural Zeolites
شناسایی تعدادی از زئولیت‌های طبیعی ایران‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and Electrochemical Studies on Lix (Fe1-δ Mnδ) PO4 Orthorhombic System as a Cathode Material for Lithium Rechargeable Batteries
گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی لایه‌های نازک فروالکتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specific Heat and Dielectric Susceptibility of Ferroelectric Thin Films
گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی لایه‌های نازک فروالکتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and genesis of clay minerals in two paleosols from Sepahanshahr( Isfahan) and Emam_Gheis (Chahrmahal _Bakhtiari)
شناسائی وبررسی چگونگی تشکیل کانیهای رسی در دو پارینه خاک منطقه سپاهان‌شهر اصفهان و امام قیس چهار محال وبختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreasing Sintering Temprature of PZT Ceramic for Improving Multilayers Devices
کاهش دمای تفجوشی سرامیک PZTبرای بهبود قطعات چند لایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2002-4)


Study of Transformation of Clay Minerals in the Interaction Process with Additives by uS,e of Scanning Electron Microscope and XRD and its Relation to Mechanical Behaviour of Soil
بررسی تبدیل کانی های رسی در برهم کنش با افزودنی با میکروسکوپ الکترونی و پرتو ایکس و رابطه آن با رفتار مکانیکی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth of MnCI2.4H20 crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54Mn, 60Co, 57CO and NMRON technique
رشد تک بلورهای MnCl2.4H2O و تعیین درصد ناخالصی 59Co در بلور با استفاده از ایزوتوپهای رادیواکتیو 54Mn؛ 60Co و 57Co و روش NMRON
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CLASSIFICATION OF AMPHIBOLES FROM IRON ORE DEPOSITES, SANGAN AREA, KHAF
رده بندی آمفیبول های کانسار سنگ آهن ناحیه سنگان خواف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textures and REE geochemistry in Gian copper occurrence
مطالعات بافتی و عناصر نادر خاکی (REE) در رخداد مس جیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogical and Geochemical Evaluation of Clay Minerals of Zonuz Mine, in Marand According to REE & SEM Studies in Comparison with Esteghlal Mine, in Abadeh
بررسی کانی شناسی و زمین شیمیایی کانیهای رسی کانسار زنوز مرند با تاکید بر مطالعات SEM؛ REE و مقایسه آن با کانسار استقلال آباده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralo - Geochemical investigation on Kohe-zar Gold mineralization area, Torbate-Heydarie
مطالعات کانی شناسی - ژئوشیمیایی بر روی منطقه کانی سازی شده طلا در کوه زر تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of geochemical data in recognizing origin of Soltanieh dolomite and determining temperature of dolomite formation, in North of Semnan
مطالعات کانی شناسی - ژئوشیمیایی بر روی منطقه کانی سازی شده طلا در کوه زر تربت حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2001-10)


Synthcsis and study of some physicochcmical properties of a new double layered hydroxide sorben!
سنتز و مطالعه برخی خواص فیزیکی و شیمیایی یک جاذب هیدروکسیدی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of brucite bearing marbles, eastern margin of Shirkuh batholith (west of Vazd province)
کانی شناسی مرمرهای بروسیت دار، حاشیه شرقی باتولیت شیرکوه (غرب استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanism of the formation of disequilibrium textures in the Deh-Sard lava nows, south of Baft
ساز و کار تشکیل بافتهای ناترازمند در جریان های گدازه ای ده سرد بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] |