دوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 )                   جلد 27 شماره 1 صفحات 150-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zare Shooli M, Tahmasbi Z, Saki A, Ahmadi Khalaji A. Mineral chemistry, pressure-temperature determination and fluids activities in Boroujerd migmatites using cordierite mineral. www.ijcm.ir 2019; 27 (1) :135-150
URL: http://ijcm.ir/article-1-1231-fa.html
زارع شولی معصومه، طهماسبی زهرا، ساکی عادل، احمدی خلجی احمد. شیمی کانی و تعیین دما، فشار و فعالیت سیال‌ها در میگماتیت های بروجرد با استفاده از کانی کردیریت. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398; 27 (1) :135-150

URL: http://ijcm.ir/article-1-1231-fa.html


1- دانشگاه لرستان
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (3116 مشاهده)
نفوذ مجموعه گرانیتوئیدی بروجرد در سنگ­های رسی دگرگون شده سبب ایجاد هورنفلس­های رسی و میگماتیت­های پاره گدازشی در هاله دگرگونی خود شده است. واکنش­های موثر در تشکیل مذاب شامل واکنش­های ذوب در حضور سیال آزاد و واکنش­های ذوب بدون حضور سیال آزاد هستند. واکنش­های ذوب در حضور فاز سیال احتمالا با شروع ذوب، همه سیال آزاد در هاله را مصرف کرده­اند و در نتیجه ادامه ذوب­بخشی توسط واکنش­های ذوب بدون حضور فاز سیال آزاد انجام شده است. به احتمال زیاد مجموعه کانی­های درجه­های بالا مانند اسپینل– کروندم در هاله در اثر واکنش آبزدایی بیوتیت تشکیل شده­اند. بنابراین وجود کانی­های اسپینل و کروندم در این سنگ­ها با فرآیند ذوب بخشی بدون سیال آزاد ارتباط دارد. براساس تعادل ترمودینامیکی کانی­ها و واکنش­های تعادلی چندگانه، دما و فشار اوج دگرگونی در میگماتیت­ها به ترتیب 750 درجه سانتی­گراد و 4 کیلوبار برآورد شده است فعالیت کل سیال­ها در کردیریت موجود در ملانوسوم میگماتیت­ها (6/0) a H2O +(15/0) a CO2 برابر با 75/0 در دما و فشار بیان شده تعیین شد. مقدار آب در مذاب میگماتیت­های بروجرد 75/3 درصد و در کردیریت موجود در ملانوسوم میگماتیت­ها 1/1 درصد بوده که با توجه به این مقادیر، توزیع آب بین مذاب گرانیتی و کردیریتDw ، مربوط به واکنش­های ذوب در دمای 750 درجه سانتی­گراد برای میگماتیت­های بروجرد 41/3 درصد است که همخوان با واکنش­های ذوب آبزدایی بیوتیت است. مقدارH2O  نمونه­های گدازشی بر خط کمینه آب قرار گرفته­اند که بیانگر حالت بدون سیال آزاد است و درستی نتایج سنگ­نگاری، واکنش­های ذوب بدون سیال آزاد و DW محاسبه شده در میگماتیت­ها را تأیید می­کند.
متن کامل [PDF 3576 kb]   (921 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Vernon R. H., "A Practical Guide to rock Microstructure", Cambridge University Press (2004). [DOI:10.1017/CBO9780511807206]
2. [2] Vernon R. H., Clark G. l., "Principles of metramorphic Petrology", Cambridge University Press (2008).
3. [3] Harley S. L., Thompson P., Hensen B. J., Buick I. S., "Cordierite as a sensor of fluid conditions in high-grade metamorphism and crustal anataxis", Journal of Metamorphic Geology 20 (2002) 71-86. [DOI:10.1046/j.0263-4929.2001.00344.x]
4. [4] Kalt A., "Cordierite channel volatiles as evidence for dehydration melting: an example from high-temperature metapelites of the Bayerische Wald (Variscan belt, German)", European Journal of Mineralogy 12 (2000) 987–998. [DOI:10.1127/ejm/12/5/0987]
5. [5] Kolesov B. A., Geiger C. A., "Cordierite II: The role of CO2 and H2O", American Mineralogist 85 (2000) 1265–1274. [DOI:10.2138/am-2000-8-919]
6. [6] Moazzen M., Droop G. T. R., Harte B., "Abrupt transition in H2O activity in the melt-present zone of a thermal aureole: evidence from H2O contents of cordierites", Geology 29 (2001) 311–314. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0311:ATIHOA>2.0.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(2001)0292.0.CO;2]
7. [7] Rigby M. J., "Cordierite as a Monitor of Volatile Content during Metamorphism and Partial Melting", PhD Thesis, University of Manchester, Manchester.
8. [8] Rigby M. J., DROOP G. T. R., Bromiley G. D., "Variations in fluid activity across the Etive thermal aureole, Scotland: evidence from cordierite volatile contents", Journal of metamorphic Geology 26 (2008) 331–346. [DOI:10.1111/j.1525-1314.2007.00752.x]
9. [9] Berthier F., Billiaul H.P., Halbrorom B., Marizot P., "Tude Stratigraphique, Petrologiqueet structural de La region de Khorramabad (Zagros, Iran)", These De 3e Cycle, Grenoble, France (1974) pp. 282.
10. [10] Masoudi F., "Contact metamorphism and pegmatite development in the region SW of Arak, Iran", PhD thesis, Leeds University, UK (1997).
11. [11] Heydarianmanesh A., Tahmasebi Z., Ahmadi- Khalaji A., "Mineral chemistry and thermobarometry of migmatitic rocks of Boroujerd area (north of Sanandaj-Sirjan zone) (in Persian)", Petrology 25 (2016) 117-138.
12. [12] Tahmasbi Z., "The role of garnet in interpretation of petrogeneses granitoid Boroujerd complex and its metamorphic areoule (in Persian)", Irainan Journal of crystallography and mineralogy 21 (2013) 57-70.
13. [13] Mohajjel M., "Structure and tectonic evolution of Paleozoic-Mesozoic rocks, Sanandaj-Sirjan zone, Western Iran", Ph.D. Thesis, University of Wollongong, Australia (1997).
14. [14] Mohajjel M., Fergusson C.L., Sahandi M.R., "Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, Western Iran", Journal of Asian Earth Sciences 21 (2003) 379-412. [DOI:10.1016/S1367-9120(02)00035-4]
15. [15] Stoklin J., "Structural histiry and tectonics of Iran, A review", American Association Petroleum Geologists 52 (1968) 1229-1258.
16. [16] Ahmadi-Khalaji A., Esmaeily D., Valizadeh M. V., Rahimpour-Bonab H., "Petrology and Geochemistry of the Granitoid Complex of Boroujerd, Sansandaj-Sirjan Zone, Western Iran", Journal of Asian Earth Sciences, 29 (2007) 859-877 [DOI:10.1016/j.jseaes.2006.06.005]
17. [17] Masoudi F., Yardley B.W.D., Cliff R.A., "Rb-Sr geochronology of pematites, plutonic rocks and a hornfels in the region southwest of Arak, Iran", Journal of Sciences 13 (2002) 249-254.
18. [18] Ahmadi-Khalaji A., Tahmasbi Z., Keshtgar Sh., "A new view on the metamorphic rocks of the Boroujerd area (in Persian) ", Journal of Geotechnical Geology 2 (2010) 71-81.
19. [19] Clemens J. D., Wall V. J., "Crystallisation and origin of some peraluminous (S-type) granitic magmas", Cantributions to Mineralogy and Petrology 14 (1981) 111-132.
20. [20] Clemens J. D. and Vielzeuf D., "Constraints on melting and magma production in the crust", Earth and Planetary Science Letters, 86 (1987) 287-306. [DOI:10.1016/0012-821X(87)90227-5]
21. [21] Pati-o Douce A. E., Johnstone A. D., "Phase equilibria and melt productivity in the pelitic system: implications for the origin of peraluminous granitoids and aluminous granites", Contributions to Mineralogy and Petrology 107 (1991) 202-218. [DOI:10.1007/BF00310707]
22. [22] Stevens G., Clemens J. D., Droop G. T. R., "Melt production during granulite-facies anatexis: experimental data from "primitive" metasedimentary protoliths", Contributions to Mineralogy and Petrology 28 (1997) 352-370. [DOI:10.1007/s004100050314]
23. [23] Vielzeuf D., Hollowa, J. R., "Experimental determination of the fluid- absent melting reactions in the elitic system: consequences for crusta differentiation", Contributions to Mineralogy and Petrology 98 (1988) 257-276. [DOI:10.1007/BF00375178]
24. [24] Kretz R., "Symbols for rock-forming minerals", American Mineralogy 68 (1983) 277-279.
25. [25] Yardley B.W.D., "An introduction to Metamorphic Petrology", Longman (1991) 248p.
26. [26] Deer W. A., Howie R. A., Zussman J., "Rock- forming minerals", 3rd vol., Longman, London (1962).
27. [27] Coleman R. G., Lee D. E., Beatty L. B., Brannock W. W., "Eclogites and eclogites: their differences and similarities", Geological Society America Bulletin 76(5) (1965) 483-508. [DOI:10.1130/0016-7606(1965)76[483:EAETDA]2.0.CO;2]
28. [28] Holland T. J. B., Powell R., "An internally consistent thermodynamic data set for phases of petrological interest", Journal of Metamorphic Geology 16 (1998) 309–344. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1998.00140.x]
29. [29] Harley S. L., Carrington D. P., "The distribution of H2O between cordierite and granitic melt: Improved calibration of H2O incorporation in cordierite and its application to high-grade metamorphism and crustal anataxis", Journal of Petrology 42 (2001) 1595-1620. [DOI:10.1093/petrology/42.9.1595]
30. [30] Thompson P., Harley S. L., Carrington D. P., "H2O-CO2 partitioning between fluid, cordierite and granitic melt at 5 kbar and 900 °C", Contributions to Mineralogy and Petrology 150 (2001) 170-190.
31. [31] Harley S., "Cordierite as a sensor of fluid and melt distribution in crustal metamorphism", Mineraloigical Magazine 58a (1994) 374-375. [DOI:10.1180/minmag.1994.58A.1.196]
32. [32] Stevens G., Clemens J. D., "Fluid-absent melting and the roles of fluids in the lithosphere: a slanted summary?", Chemical Geology 108 (1993) 1-17. [DOI:10.1016/0009-2541(93)90314-9]
33. [33] Carrington D. P., Harley S. L., "Cordierite as a momnitor of fluid and melt water contents in the lower crust: an experimental calibration", Geology 24 (1996) 647- 650. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1996)024<0647:CAAMOF>2.3.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1996)0242.3.CO;2]
34. [34] Carrington D. P., Harley S. L., "Partial melting and phase relations in high-grade metapelites: an experimental petrogenetic grid in the KFMASH system", Contributions to Mineralogy and Petrology 120 (1995) 270-291. [DOI:10.1007/BF00306508]
35. [35] Vry J. K., Brown P. E., Valley J. W., "Cordierite volatile content and the role of CO2 in high-grade metamorphism", American Mineralogist 75 (1990) 71-88.
36. [36] Johannes W., Holtz F., "Petrogenesis and Experimental Petrology of Granoitic Rocks", Berline: Springer Verlag (1996). [DOI:10.1007/978-3-642-61049-3]
37. [37] Rigby M. J., Droop G. T. R., Bromiley G. D., "Variations in fluid activity across the etive thermal aureole, Scotland: evidence from cordierite volatile contents", Journal of Metamorphic Geology 26 (2008) 331-346. [DOI:10.1111/j.1525-1314.2007.00752.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb