دوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 )                   جلد 27 شماره 1 صفحات 254-245 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mosavighahfarokhi S E, Ahmadi M, Kazeminejad I. The effect of doping of Mn on structural and magnetic properties of the strontium hexaferritenanoparticels. www.ijcm.ir 2019; 27 (1) :245-254
URL: http://ijcm.ir/article-1-1239-fa.html
موسوی قهفرخی سید ابراهیم، احمدی مجتبی، کاظمی نژاد ایرج. تاثیر آلایش Mn بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت شش‌گوشی استرانسیوم. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398; 27 (1) :245-254

URL: http://ijcm.ir/article-1-1239-fa.html


1- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (2720 مشاهده)
در این پژوهش نانوذرات  با مقادیر 2 و 5/1 ،1 ،5/0 ،0 =  xبه­روش سل- ژل ساخته و در دمای 1000به مدت 4 ساعت پخت شدند. گرماسنجی نمونه‌ها به روش وزن­سنجی (TGA) و افتراقی (DTA)، ساختار بلوری توسط پراش پرتو ایکس (XRD) و خواص پیوندی آن‌ها با بیناب­سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ریخت­شناسی نمونه‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM ) استفاده  شد. همچنین خواص مغناطیسی نمونه‌ها به کمک مغناطیسسنج نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی و دمای کوری نانوذرات  با مقادیر 1 و 5/0 ،0 = x تعیین شد. گرماوزن­سنجی تشکیل فاز ششگوشی در دمای حدود 7/953 را تأیید می­کند. نتایج پراش پرتو ایکس افزایش درصد تشکیل فاز با آلایش 5/0=x را نشان می­دهد. نتایج برآمده از منحنی‌های پسماند نمونه‌های تهیه شده روند کاهشی مغناطش اشباع، مغناطش مانده و میدان وادارندگی را با افزایش مقدار آلایش نشان می‌دهد. از طرفی، دمای کوری نمونه­ها با افزایش مقدار آلایش کاهش یافته است.    
متن کامل [PDF 1787 kb]   (706 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Rehman, M.S., Asghar G.,"Variation in structural and dielectric properties of coprecipited nanoparticals strontium ferrite due to value of pH", Journal of alloys and compounds, 509 (2011) 435-439. [DOI:10.1016/j.jallcom.2010.09.050]
2. [2] Hashhash A., Kasar M., "Influence of Ce-Substitution on Structural, Magnetic and Electrical Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles", Journal of Electronic materials, 45 (2016) 321-329. [DOI:10.1007/s11664-015-4125-6]
3. [3] Amirabadizade A., Rasouli M. R., Sarhaddi R.,"Structural and magnetic properties of Co0.5Ni0.5-xMnxFe2O4 (x = 0, 0.15, 0.25, 0.35, 0.5) ferrite nanoparticles prepared via sol-gel auto-combustion method", Journal of Advances in Physics, 3 (2013) 267-271. [DOI:10.24297/jap.v3i3.2060]
4. [4] Mousavi Ghahfarokhi S.E., Hosseini S., Zargar Shoushtari M.," Fabrication and investigation of the magnetic and dielectric properties of M- type strontium hexaferrite nanoparticles ",Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23 (2015) 359-372.
5. [5] Jamalian M., Ghasemi A., Paimozd E., "A comparison of the magnetic and microwave absorption properties of Mn-Sn-Ti substituted strontium ferrite with and without multi-walled carbon nanotube", Current Applied Physics, 14 (2014) 909-915. [DOI:10.1016/j.cap.2014.04.009]
6. [6] Sözeri H., Deligöz H., Kavas H., Baykal A., "Magnetic, dielectric and microwave properties of M–Ti substituted barium hexaferrites (M =Mn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+)", Current Applied Physics, 40 (2014) 8645-8657.
7. [7] Young M., "High saturation magnetization in La–Ce–Zn–doped M-type Sr-hexaferrites", Ceramic International 41, (2015) 4354-4359. [DOI:10.1016/j.ceramint.2014.11.125]
8. [8] Gordani G.R., Ghasemi A., Saidi A.,"Enhancedmagnetic properties of substituted Sr-hexaferrite nanoparticles synthesized by co- precipitation method" Ceram. Int.40 (2014) 4945–4952. [DOI:10.1016/j.ceramint.2013.10.096]
9. [9] Mousavi Ghahfarokhi S.E., Alikhani K., Zargar Shoushtari M.," The effect of annealing temperature on structural, magnetic and dielectric properties of PbFe11Co1O19nanopartices", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25 (2017) 655-666. [DOI:10.18869/acadpub.ijcm.25.3.655]
10. [10] Bozinaro M.A.P., Ferriera N.S., Cunha F., Macedo M.A., "Hopkinson effect, structural and magnetic properties of M-type Sm3+-doped SrFe12O19 nanoparticles produced by aproteic sol–gel process", Ceram.Int.42 (2016) 5865–5872. [DOI:10.1016/j.ceramint.2015.12.130]
11. [11] Teh G.B., Nagalingam S., Jafferson D.A.,"Preparation and studies of Co(II)and Co (III) substituted barium ferrite prepared by sol–gel method",Mater. Chem. Phys.101(2007)158-165. [DOI:10.1016/j.matchemphys.2006.03.008]
12. [12] Iqbal M. J., Ashiq M. N., Gul I. H., "Physical, Electrical and Dielectric Properties of Ca-Substituted Strontium Hexaferrite(SrFe12O19)Nanoparticles Synthesized by Co-Precipitation method",Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322 (2010) 1720-1726. [DOI:10.1016/j.jmmm.2009.12.013]
13. [13] Bolooki F., Khandan Fadaen H., Lotfi Orimi R.,"Effect of Mn2+ substitution on the structure and magnetic properties of nanosized Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 (x = 0, 0.25, 0.35, 0.5) ferrites prepared by co-precipitation method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23, (2015) 285-294.
14. [14] Yang N., Yang H., Jia J., Pang X.,"Formation and Magnetic Properties of NanosizedPbFe12O19 Particles Synthesized by Citrate Precursor Technique," Journal of Alloys and Compounds, 438 (2007) 263-269. [DOI:10.1016/j.jallcom.2006.08.037]
15. [15] Thakur A., Sharma P., Thakur P.,"Effectofhighspin Mn2+/Mn3+ ions on microstructural, optical, magnetic and electrical properties of hydrothermally prepared Ni–Mg nanoferrites",Int.J.Mod.Phys.B29 (2015)1550183. [DOI:10.1142/S0217979215501830]
16. [16] QiaoW. Li X.,LiuM.Li,T., PengH.X.,"Laand Cosubstituted M-type barium ferrites processed by sol–gel combustion synthesis",Mater.Res.Bull.48(2013) 4449–4453. [DOI:10.1016/j.materresbull.2013.07.044]
17. [17] An G.H., Hwang T.Y., Kim J., KimJ.B.,Kang N., KimS.,Choi Y.M.,Choa Y.H.," Barium hexaferrite nanoparticles with high magnetic properties by salt assisted ultrasonic spray pyrolysis",J.Alloy.Compd.583(2014)145-151. [DOI:10.1016/j.jallcom.2013.08.105]
18. [18] Mathur P.,Thakur A., Singh M.,"Effect of particle size on the properties of Mn– Zn–In ferrites",Phys.Scr.77(2008)025701. [DOI:10.1088/0031-8949/77/02/025701]
19. [19] Kiani E.,Rozatian A.S.H., Yousefi M.H.,"Structural, magnetic and microwave absorption properties of SrFe12-2x(Mn0.5Cd0.5Zr)xO19 ferrite",Journal of magnetism and magnetic materials, 361(2014)25-29. [DOI:10.1016/j.jmmm.2014.02.042]
20. [20] MotavalliZadeh L., Sepahvand F.,"Investigation of the effect of annealing temperature on lattice micro strains of SnO2nano particles prepared by sol-gel method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24, 3 (2016) 493-502.
21. [21] Silva W.M.S.,Ferriera N.S., Soares J.M., Da Silva R.B., Macedo M.A.,"Investigation of structural and magnetic properties of nanocrystalline Mn-doped SrFe12O19 prepared by proteic sol–gel process", Journal of magnetism and magnetic materials, 395 (2015) 263-270. [DOI:10.1016/j.jmmm.2015.07.085]
22. [22] Fuzhan S., Xiangqian S.,Mingquan L., Jun X.,"Preparation and magnetic properties of SrFe12O19/Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanocomposite ferrite microfibers via sol–gel process", Materials Chemistry and Physics, 126 (2011) 791-796. [DOI:10.1016/j.matchemphys.2010.12.042]
23. [23] Khademi F•,Poorbafrani A., Kameli P., Salamati H.," Structural, Magnetic and Microwave Properties of Eu-doped Barium Hexaferrite Powders", J Supercond Nov Magn., 25 (2012)525–531. [DOI:10.1007/s10948-011-1323-1]
24. [24] Mingquan L., Xiangqian S.,Fuzhan S., Jun X.,Xianfeng M.,"Microstructure and magnetic properties of electro spun one-dimensional Al3+-substituted SrFe12O19 nanofibers",Journal of Solid State Chemistry, 184 (2011) 871–876. [DOI:10.1016/j.jssc.2011.02.010]
25. [25] Alange R.C.,Khirade P.P.,Birajdar S.D., Humbe A.V.,Jadhav K.M., " Structural, magnetic and dielectrical properties of Al-Cr Co-substituted M-type barium hexaferrite nanoparticles", Journal of Molecular Structure,1106 (2016) 460-467. [DOI:10.1016/j.molstruc.2015.11.004]
26. [26] Khorami GH., Mousavi M.," Effect of gelatin on structural properties of lead-free piezoelectric (K0.5Na0.5) NbO3nanopowders synthesized by a modified sol-gel route in gelatin media", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25 (2017) 647-654. [DOI:10.18869/acadpub.ijcm.25.3.647]
27. [27] Asghar G.,Rehman M.A.," Structural, dielectric and magnetic properties of Cr–Zn doped strontiumhexa-ferrites for high frequency applications", Journal of Alloys and Compounds, 526 (2012) 85– 90 [DOI:10.1016/j.jallcom.2012.02.086]
28. [28] Young M. K., Kyoung S.M.," Magnetic properties of Ce–Mnsubstituted M –typeS r-hexaferrites", Ceramics International, 41(2015)12828–12834. [DOI:10.1016/j.ceramint.2015.06.119]
29. [29] Soman V., Nanoti V.M., Kulkarni D.K.," Dielectric and magnetic properties of Mg–Ti substituted barium hexaferrite", Ceramics Internationa, l 39 (2013) 5713–5723. [DOI:10.1016/j.ceramint.2012.12.089]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb