دوره 28، شماره 3 - ( 7-1399 )                   جلد 28 شماره 3 صفحات 645-658 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahrokhi. Mineralogy and geochemistry of tourmalines in Malmir Area (East of Doroud- Iran). www.ijcm.ir. 2020; 28 (3) :645-658
URL: http://ijcm.ir/article-1-1519-fa.html
شاهرخی سید وحید. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی تورمالینهای ناحیه مالمیر (شرق دورود- ایران). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1399; 28 (3) :645-658

URL: http://ijcm.ir/article-1-1519-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد
چکیده:   (409 مشاهده)
ناحیه مالمیر در پهنه دگرگونه سنندج-سیرجان و در شرق شهرستان دورود قرار دارد. کهن‌ترین نهشته‌ها شامل توالی به نسبت یکنواخت اسلیت و فیلیت با رگه و رگچه‌های سیلیسی است. مهمترین واحد زمین‌شناسی موجود توده‌ گرانیتوئیدی مالمیر به سن ژوراسیک میانی است. تجزیه به روش ریزپردازش از تورمالین‌های موجود در پگماتیت‌ها و رگه‌های کوارتز-تورمالین نشان می‌دهد که همه تورمالین‌ها در گستره شورل-فوئیتیت با تمرکز بیشتر در منطقه شورلیت قرار دارند. رخدادهای بسیار تورمالین در واحد گرانیتی، خودشکلی و نبود منطقه‌بندی شیمیایی، بالا بودن مقدار Al و Fe/Fe+Mg و نقص در جایگاه X تورمالین‌‌ها بیانگر ماگمایی بودن آنهاست. بنابراین تورمالین‌های مورد بررسی وابسته به محیط‌های گرانیتی هستند و بوسیله یک سیال گرمابی با خاستگاه ماگمایی بوجود آمده‌اند. نتایج بیانگر بالا بودن نسبی مقدار  Fe#، و نزدیک بودن ناحیه تشکیل تورمالین‌ها با منبع تغذیه کننده سیال و فاصله کم با توده نفوذی هستند.    
متن کامل [PDF 4814 kb]   (298 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Henry D. J., Guidotti C. V., "Tourmaline as a petrogenetic indicator mineral: an example from the staurolite grade metapelites of NW-Marine", American Mineralogist 70(1985) 1-15.
2. [2] Slack J. F., Herriman N., Barnes R. G., Plimer I. R., "Stratiform tourmalinites in metamorphic terrenes and their geologic significance", Geology 12(1984) 713-716. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1984)12<713:STIMTA>2.0.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1984)122.0.CO;2]
3. [3] Buriánek D., Novák M., "Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic", Lithos 95(2007) 148-164. [DOI:10.1016/j.lithos.2006.07.006]
4. [4] Maning D.A.C., "Chemical and morphological variation in tourmalines from the Hub Kapong batholith of peninsular Tailand", Mineralogical Magazine 45(1982)139-147 [DOI:10.1180/minmag.1982.045.337.16]
5. [5] London D., Maning D.A.C., "Chemical variation and significance of tourmaline from SW England", Economic Geology 90(1995) 495-519. 1995 [DOI:10.2113/gsecongeo.90.3.495]
6. [6] Henry D.J., Dutrow B.L., "Metamorphic tourmaline and its petrologic applications", Reviews in Mineralogy and Geochemistry 33(1996) 503-557. [DOI:10.1515/9781501509223-012]
7. [7] Dutrow B.L., Henry D.J., 2011. "Tourmaline: a geologic DVD", Elements 7-5(2011) 301-306. [DOI:10.2113/gselements.7.5.301]
8. [8] Van Hinsberg V.J., Henry D.J., Dutrow, B.L., "Tourmaline as a petrologic forensic mineral: a unique recorder of its geologic past", Elements 7-5(2011) 327-332. [DOI:10.2113/gselements.7.5.327]
9. [9]Van Hinsberg V.J., Henry D.J., Marschall H.R., "Tourmaline: an ideal indicator of its host environment", The Canadian Mineralogist 49-1(2011) 1-16. [DOI:10.3749/canmin.49.1.1]
10. [10] Scaillet B., Pichavant M., Roux J., "Experimental crystallization of leucogranite magmas", Journal of Petrology 36-3(1995) 663-705. [DOI:10.1093/petrology/36.3.663]
11. [11] Wolf M.B., London D., "Boron in granitic magmas: Stability of tourmaline in equilibrium with biotite and cordierite", Contributions to Mineralogy and Petrology 130-1(1997) 12-30. [DOI:10.1007/s004100050346]
12. [12] Krynine P.D., "The tourmaline group in sediments", Journal of Geology 54(1946) 65-87. [DOI:10.1086/625323]
13. [13] Copjakova R., Skoda R., Galiova M.V., Novak M., "Distributions of Y + REE and Sc in tourmaline and their implications for the melt evolution; examples from NYF pegmatites of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic", Journal of Geosciences 58-2(2013) 113-131. [DOI:10.3190/jgeosci.138]
14. [14] Mirsepahvand F., Tahmasebi Z., Shahrokhi S.V., AhmadiKhalaji A., Khalili M., "Geochemistry and source determination of tourmalines in Boroujerd area", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 20-2(2012) 281-292.
15. [15] Tahmasebi Z., 2014. "The formation mechanism of tourmaline nodules in Boroujerd area (Dehgah-Sarsakhti)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 22-3(2014)419-430
16. [16] Sepahi Garoo A.A., Salami S., Tabrizi M., "Geochemistry of tourmalines in aplitic and pegmatitic dikes from Alvand plutonic and metamorphic rocks of the Hamedan area", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 22-3(2014)495-506.
17. [17] Shabani Z., "investigation geochemical characteristics tourmaline in the Alvand area with a view of the boron of the economic geology source", M.Sc. Thesis, Khorramabad Branch, Islamic Azad university, Khorramabad, Iran, (2012)100p.
18. [18] Ahmadi Khalaji A., Tahmasbi Z., Zal F., Shabani Z., "The behavior of major and trace elements of the tourmaline from the Mangavai and Ganjnameh pegmatitic rocks (Hamadan area)", Iranian Journal of Petrology 27(2016) 1-24
19. [19] Mirlohi A., Khalili M., "Petrography and Geochemistry of tourmaline nodules from Aderba leucogranite (northeast of Golpaygan)", petrology 27(2016) 191-205
20. [20] Shahrokhi S.V., Delfani H., "Geochemistry and source determination of tourmalines in Mollataleb Area (North of Aligoudarz- Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. 27 (2) (2019) 385-400 [DOI:10.29252/ijcm.27.2.385]
21. [21] Delfani H., 2017. "Mineralgy, geochemistry and economic geology of feldspar and tourmaline in Mollataleb (North of Aligoudarz-Lorestan province)", M.Sc. thesis, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran, (2017) 126 p.
22. [22] Moradi A., Shabanian Boroujeni N., Davodian Dehkordi, A.R., "Geochemistry of granitoid pluton in northeastern of mine Jan (province Lorestan)", Journal of Economic Geology, 1(2017) 191-205
23. [23] Bloodate E.S., Hughes G.M., Dyar M.D., Grew E.S., Guidotti C., "Linking structure and chemistry in the schorl-dravite series", American Mineralogist, 84(1999) 922-928. [DOI:10.2138/am-1999-5-627]
24. [24] Stocklin j., 1968, "Structual history and tectonic of Iran, a review", American association of Petrolium Geologist Bulletine, 52-7(1968) 1229-1258 [DOI:10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D]
25. [25] Mohajjel M., Sahandi M.R., "Tectonic evolution of Sanandaj-Sirjan Zone", Scientific Quarterly Journal Geosience, 31-32(2001) 28-49
26. [26] Shahrokhi S.V., 2002, "Ore-control Determinations of Cu-Mineralization and Its Related) Elements at Kondor Area on Part of Aligudarz (NE-Lorestan Province"(, M.Sc. Thesis, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, (2002) 155pp.
27. [27] Lotfi M., Shahrokhi, S.V., 2004. "Cu-Au ore mineralization in Kondor area (N-Aligoudarz) connecting with relavant geodynamic problems of Masterrun granitoids (NE-lorestan province in Iran)". 7th conference of geological survey of Iran, Isfahan, Iran.-Maning, D.A.C., (2004).
28. [28] Esna-Ashari A., Hassanzadeh J., Valizadeh M.V., "Geochemistry of microgranular enclaves in Aligoodarz Jurassic arc pluton, western Iran: implications for enclave generation by rapid crystallization of cogenetic granitoid magma", Mineralogy and Petrology, 101(2011) 195-216. [DOI:10.1007/s00710-011-0149-7]
29. [29] Esna-Ashari A., Tiepolo M., Valizadeh M.V.,Hassanzadeh J., Sepahi A.S., "Geochemistry and zircon U-Pb geochronology of Aligoodarzgranitoid complex, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran", Journal of Asian Earth Sciences, 43(2012) 11-12. [DOI:10.1016/j.jseaes.2011.09.001]
30. [30] Esna-Ashari A., Tiepolo M., Hassanzadeh, J., "On the occurrence and implications of Jurassic primary continental boninite-like melts in the Zagros orogeny", Lithos, 258-259(2016" 37-57. [DOI:10.1016/j.lithos.2016.04.017]
31. [31] Shahrokh S.V., "Genetic of Kondor copper and gold mineralization in Aligudarz area, Lorestan, Iran", 6th European congress on regional geoscientific cartography and information system, Bologna, Italy (2009)
32. [32] Ahmadi-Khalaji, A., Petrology of granitoid rocks of the Boroujerd area. Ph.D. Thesis, Tehran Univesity, Tehran, Iran, (2006) 190 p.
33. [33] Ahmadi-Khalaji A., Esmaeily D., Valizadeh M.V., Rahimpour-Bonab H., "Petrology and Geochemistry of the Granitoid Complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran", Journal of Asian earth Sciences, 29(2007) 859-877. [DOI:10.1016/j.jseaes.2006.06.005]
34. [34] Mahmoudi S., Corfu F., Masoudi F., Mehrabi B., Mohajjel M.,"U-Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran", Journal of Asian Earth Sciences 41 (2011) 238-249. [DOI:10.1016/j.jseaes.2011.03.006]
35. [35] Masoudi F., 1997. "Contact metamorphism and pegmatite development in the region SW of Arak, Iran", Ph.D. Thesis, Leeds University, UK, (1997) 135 p.
36. [36] Masoudi F., Yardley B.W.D., Cliff, R.A., "Rb-Sr geochronology of pegmatites, plutonic rocks and a hornfels in the region southwest of Arak, Iran", Islamic Republic of Iran, Journal of Sciences, 13-3 (2002) 249-254.
37. [37] Shahrokhi S.V., Zarei Sahamieh, R., 2013, "The study of geochemistry and mineral chemistry of north Aligoudarz, Astane-E- Arak and north boroujerd granitoids, west of Iran", Journal of the earth,8-30(2013) 175-195
38. [38] Moradi A., Shabanian Boroujeni, N., Davodian Dehkordi A.R., "Evaluating the controls on tourmaline crystallization in the mylonitic granite-gneiss pluton in the northeastern of Jan mine (Lorestan province)", Journal of Economic Geology, 8-2(2017) 343-358.
39. [39] ZareiSahamieh R., Shahrokhi S.V., AhmadiKhalaji A., "A View on the MetamorphicRrocks of the Boroujerd Area", Mining Conference, Mimeh Branch, Islamic Azad University (1998).
40. [40] Siivola J., Schmid R., "List of mineral abbreviation Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks", American Mineralogist, Web version 01.02.07 (2017).
41. [41] Didier J., Barbarin B., "Enclaves and granite petrology", Elsevier (1991) 601 p.
42. [42] Hawthorne F. C., Henry D. J., "Classification of the minerals of the tourmaline group", European Journal of Mineralogy, 11(1999) 201-215. [DOI:10.1127/ejm/11/2/0201]
43. [43] Trumbull R.B., Chaussidon, M., "Chemical and boron isotopic composition of magmatic and hydrothermal tourmalines from the Sinceni granite-pegmatite system in Swaziland", Chemical Geology, 153(1999) 125-137. [DOI:10.1016/S0009-2541(98)00155-7]
44. [44] Collins A., "Mineralogy and geochemistry of Tourmaline in contrasting Hydrothermal system, Copiapo area, Northern Chile", University of Arizona, MS Thesis, 225pp, (2010).
45. [45] London D., Manning D.A.C., "Chemical variation and significance of tourmaline from Southwest England", Economic Geology, 90(1995) 495-519. [DOI:10.2113/gsecongeo.90.3.495]
46. [46] Pesquera A., Torres-Ruiz J., Gil-Grespo P.P., Velilla N., "Chemistry and genetic implications of tourmaline and Li-F-Cs micas from the Valdeflores area (Caceres, Spain)", American Mineralogist, 84(1999) 55-69. [DOI:10.2138/am-1999-1-206]
47. [47] Harraz H. Z., El-Sharkaway M. F., "Origin of tourmaline in the metamorphosed Sikait pelitic belt, south eastern desert, Egypt", Journal of African Earth Science, 33(2001) 391-416. [DOI:10.1016/S0899-5362(01)80071-3]
48. [48] Cavarretta G., Puxeddu, M., "Schorl-Dravite-Ferridravite Tourmalines Deposited by Hydrothermal Magmatic Fluids during Early Evolution of the Larderclio Geothermal Field, Italy", Economic Geology, 85(1990) 1236-1251. [DOI:10.2113/gsecongeo.85.6.1236]
49. [49] Weisbrod A., Polak, C. and Roy, D., "Experimental study of tourmaline solubility in the system Na-Mg-Al-Si-B-O-H Applications to the boron content of natural hydrothermal fluids and tourmalinization process", Volume of Abstracts, International Symposium Experimental Mineralogy and Geochemistry, Nancy (1986).
50. [50] Shahrokhi S.V., Zarei Sahamieh, R., Amiri, F., "Petrology and Geochemistry of Vazmestan intrusive Bodies (SE Boroujerd-Lorestan Province)" 16th Symposium of crystallography and mineralogy of Iran, Imam Khomeini International University (2019) 137-143.
51. [51] Pirajno F., Smithies R.H., "The FeO/(FeO+ MgO) ratio of tourmaline: a useful indicator of spatial variations in granite- related hydrothermal mineral deposits", Journal of Geochemical Explorations, 42(1992) 371-381. [DOI:10.1016/0375-6742(92)90033-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb