دوره 31، شماره 3 - ( 7-1402 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 574-565 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi Siani M, Mehrabi B, Neubauer F. Crustal thickness and its role in the magma fertility by using zircon chemistry: A case study of the Sangan magmatic complex. www.ijcm.ir 2023; 31 (3) :565-574
URL: http://ijcm.ir/article-1-1801-fa.html
قاسمی سیانی مجید، مهرابی بهزاد، نوی بایر فرانز. ضخامت پوسته و نقش آن در بارور بودن ماگما با استفاده از شیمی زیرکن: بررسی موردی مجموعه ماگمایی سنگان. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1402; 31 (3) :565-574

URL: http://ijcm.ir/article-1-1801-fa.html


1- گروه زمین شیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، ایران
2- گروه محیط زیست و تنوع زیستی، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه سالزبورگ، اتریش
چکیده:   (521 مشاهده)
فلات ایران در یکی از پیچیده­ترین موقعیت­های زمین پویایی کمربند آلپ-هیمالیا قرار دارد. منطقه معدنی سنگان بزرگترین منطقه سنگ آهن اسکارنی سنوزوئیک در دورترین بخش شرق کمان ماگمایی البرز در ایران است. توده‌های گرانیتوئیدی در منطقه معدنی سنگان شامل توده‌های بارور سرنوسر دربردارنده سینیت، سینوگرانیت و گرانیت و توده‌های عقیم سرخر و برمانی شامل مونزوگرانیت و سینوگرانیت هستند. در این پژوهش، از ترکیب 8 نمونه زیرکن از گرانیتوئید سرنوسر، سرخر و برمانی به عنوان یک ابزار اکتشافی مهم برای بازسازی دوباره تکامل ضخامت پوسته در کمان‌ ماگمایی سنگان استفاده شده است. ناهنجاری Eu/Eu* زیرکن (بهنجار شده با کندریت) با N(La/Yb) سنگ کل همبستگی مثبت دارد که از آن برای بازسازی ضخامت پوسته در زمان تشکیل توده­ها استفاده شده است. نتایج بررسی­های نشان می‌دهد که گرانیتوئیدهای بارور سرنوسر در پوسته ضخیم‌تری نسبت به گرانیتوئیدهای عقیم سرخر و برمانی تشکیل شده­اند.
متن کامل [PDF 2425 kb]   (79 دریافت)    
نوع مقاله: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Geochemistry and mineralogy of skarn zones and petrology of source rock Sangan iron mine, Khorasan Razavi, Iran", Scientific Quarterly Journal, Geosciences 65 (2007) 108-125.
2. [2] Golmohammadi A., Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., Mazaheri S.A., "Alteration-mineralization, and radiometric ages of the source pluton at the Sangan iron skarn deposit, northeastern Iran", Ore Geology Reviews 65(2) (2015) 545-563. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2014.07.005]
3. [3] Malekzadeh Shafaroudi A., Mazhari N., Ghaderi M., "Geology, mineralogy, and chemistry of skarn zones and orebody in Ma'danjoo iron skarn prospect area, east of Sangan mine, Khaf, NE Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 24 (1) (2016) 83-98.
4. [4] Karimpour M.H., "Geochemistry and mineralogy of the Khorasan Sangan iron ore deposits", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2 (2) (1994) 145-156.
5. [5] Kaheni Sh., Malekzadeh Shafaroudi A., Karimpour M.H., "The geochemistry and mineralogy of North C ore body and Baghak anomaly and determination of two Pyrrhotite generations which are different in composition in Sangan mine, eastern Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 16 (2) (2008) 313-326.
6. [6] Mazaheri S.A., "Classification of amphiboles from Iron ore deposits, Sangan area, Khaf", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 10 (1) (2002) 67-80.
7. [7] Mazaheri N., Malekzadeh Shafaroudi A., Ghaderi M.,"Geology, mineralogy and geochemistry of Ferezneh ferromanganese anomaly, east of Sangan mines complex, NE Iran", Iranian Journal of Economic Geology 7 (1) (2015) 23-37.
8. [8] Malekzadeh Shafaroudi A., Karimpour M. H., Golmohammadi A., "Zircon U-Pb geochronology and petrology of intrusive rocks in the C-north and Baghak districts, Sangan iron mine, NE Iran", Journal of Asian Earth Sciences 64 (2013) 256-271. [DOI:10.1016/j.jseaes.2012.12.028]
9. [9] Mazhari N., Malekzadeh Shafaroudi A., Ghaderi M., Star Lackey J., Lang Farmer G., Karimpour M.H., "Geochronological and Geochemical Characteristics of Fractionated I-type Granites Associated with the Skarn Mineralization in the Sangan Mining Region, NE Iran", Ore Geology Reviews 84 (2017) 116-133. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2017.01.003]
10. [10] Ghasemi Siani M., Mehrabi B., "Mineralogy and mineral chemistry of silicate mineral of Dardvay Fe skarn ore deposit (Sangan mining area, NE Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 26 (4) (2019) 871-884. [DOI:10.29252/ijcm.26.4.871]
11. [11] Ghasemi Siani M., Mehrabi B., "Geothermometry of Dardvay anomaly skarn zones, Sangan mining area)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 28 (1) (2020) 125-140. [DOI:10.29252/ijcm.28.1.125]
12. [12] Golmohammadi, A., Mazaheri, S.A., Malekzadeh Shafaroudi, A., Karimpour, M.H., "Zircon U-Pb dating and geochemistry of Sarkhar and Bermani granitic rocks, East of Sangan iron mine, Khaf". Iraninan Journal of Petrology 17, (2014) 83-102.
13. [13] Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M., Zhang, R., Neubauer, F., Lentz, D.R., Tale Fazel, E., Karimi Shahraki, B., "Mineralogy, petrochronology, geochemistry, and fluid inclusion characteristics of the Dardvay skarn iron deposit, Sangan mining district. NE Iran". Ore Geology Reviews 134, (2021) https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104146 [DOI:10.1016/j. oregeorev.2021.104146.]
14. [14] Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Neubauer, F., Cao, S., Zhang, R., "Geochronology and geochemistry of zircons from fertile and barren intrusions in the Sangan mining area (NE Iran): Implications for tectonic setting and mineral exploration". Journal of Asian Earth Sciences 233 (2022) 105243, https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105243 [DOI:10.1016/j.jseaes.2022.105243.]
15. [15] Ducea, M.N., "Constraints on the bulk compo¬sition and root foundering rates of continental arcs: A California arc perspective". Journal of Geophysical Research 107 (2002) 2304, https://doi .org/10.1029/2001JB000643. https://doi.org/10.1029/2001JB000643 [DOI:10.1029/2001JB000643.]
16. [16] Ducea, M.N., Saleeby, J.B., Bergantz, G., "The architecture, chemistry, and evolution of con¬tinental magmatic arcs" Annual Review of Earth and Planetary Sciences 43 (2015) 299-331. [DOI:10.1146/annurev-earth-060614-105049]
17. [17] Farner, M.J., and Lee, C.-T.A., "Effects of crustal thickness on magmatic differentiation in subduc¬tion zone volcanism: A global study". Earth and Planetary Science Letters 470 (2017) 96-107. [DOI:10.1016/j.epsl.2017.04.025]
18. [18] Tang, M., Erdman, M., Eldridge, G., Lee, C.-T.A., "The redox "filter" beneath magmatic oro¬gens and the formation of continental crust". Science Advances 4 (2018) 1-7, https://doi .org/10.1126/sciadv.aar4444. https://doi.org/10.1126/sciadv.aar4444 [DOI:10.1126/sciadv.aar4444.]
19. [19] Kay, S.M., "Central Andean ore deposits linked to evolving shallow subduction sys¬tems and thickening crust" GSA Today 11 (3) (2001) 4-9. https://doi.org/10.1130/1052-5173(2001)011<0004:CAODLT>2.0.CO;2 [DOI:10.1130/1052-5173(2001)0112.0.CO;2]
20. [20] Lee, C.T.A., Tang, M., "How to make porphyry copper deposits". Earth and Planetary Science Letters 529 (2020) 115868, https://doi .org/10.1016/ j.epsl.2019.115868. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.115868 [DOI:10.1016/ j.epsl.2019.115868.]
21. [21] Larsen, I.J., Montgomery, D.R., Greenberg, H.M., "The contribution of mountains to global denudation". Geology 42 (2014) 527-530. [DOI:10.1130/G35136.1]
22. [22] Tang, M., Ji, W.Q., Chu, X., Wu, A., Chen, Ch., "Reconstructing crustal thickness evolution from europium anomalies in detrital zircons". Geology 49 (1) (2021) 76-80. [DOI:10.1130/G47745.1]
23. [23] Geological Survey of Iran, "Report of Taybad geological map at the scale 1/250000", (1990) 150p.
24. [24] Chapman, J.B., Ducea, M.N., DeCelles, P.G., Profeta, L., "Tracking changes in crustal thickness during orogenic evolution with Sr/Y: An example from the North American Cordil-lera". Geology 43 (2015) 919-922. [DOI:10.1130/G36996.1]
25. [25] Profeta, L., Ducea, M.N., Chapman, J.B., Paterson, S.R., Gonzales, S.M.H., Kirsch, M., Petrescu, L., DeCelles, P.G., "Quantifying crustal thickness over time in magmatic arcs". Scientific Reports 5 (2015) 17786, https://doi .org/10.1038/srep17786. https://doi.org/10.1038/srep17786 [DOI:10.1038/srep17786.]
26. [26] Hu, F., Ducea, M.N., Liu, Sh., Chapman, J.B., "Quantifying Crustal Thickness in Continental Collisional Belts: Global Perspective and a Geologic Application". Scientific Reports 7 (2017) DOI:10.1038/s41598-017-07849-7. [DOI:10.1038/s41598-017-07849-7]
27. [27] Wiedenbeck, M., All'e, P., Corfu, F., Griffin, W.L., Meier, M., Oberli, F., von Quadt, A., Roddick, J.C., Spiegel, W., "Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses". Geostandards Newsletter 19 (1995) 1-23. [DOI:10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x]
28. [28] Wiedenbeck, M., Hanchar, J.M., Peck, W.H., Sylvester, P., Valley, J., Whitehouse, M., Kronz, A., Morishita, Y., Nasdala, L., Fiebig, J., Franchi, I., Girard, J.-P., Greenwood, R.C., Hinton, R., Kita, N., Mason, P.R.D., Norman, M., Ogasawara, M., Piccoli, P.M., Rhede, D., Satoh, H., Schulz-Dobrick, B., Skår, O., Spicuzza, M.J., Terada, K., Tindle, A., Togashi, S., Vennemann, T., Xie, Q., Zheng, Y.-F., "Further characterisation of the 91500 zircon crystal". Geostandards and Geoanalytical Research 28 (1) (2004) 9-39. [DOI:10.1111/j.1751-908X.2004.tb01041.x]
29. [29] Sun, S.S., McDonough, W.F., "Chemical and isotopic systematic of oceanic basalts. Implications for mantle composition and processes". In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.). Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society of London Special Publication 42 (1989) 313-345. [DOI:10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19]
30. [30] McKenzie, N.R., Smye, A.J., Hegde, V.S., Stockli, D.F., "Continental growth histories revealed by detrital zircon trace elements: A case study from India": Geology 46 (2018) 275-278. [DOI:10.1130/G39973.1]
31. [31] Stern, R.J., Moghadam, H.S., Pirouz, M., Mooney, W., "The Geodynamic Evolution of Iran". Anniversary Review of Earth and Planetary Science 49 (1) (2021) 9-36. [DOI:10.1146/annurev-earth-071620-052109]
32. [32] Boutoux, A., Briaud, A., Faccenna, C., Ballato, P., Rossetti, F., Blanc, E., "Slab folding and surface deformation of the Iran mobile belt". Tectonics, 40, (2021) e2020TC006300. https:// doi.org/10.1029/2020TC006300. [DOI:10.1029/2020TC006300]
33. [33] Teknik, V., Thybo, H., Artemieva, I.M., Ghods, A., "A new tectonic map of the Iranian plateau based on aeromagnetic identification of magmatic arcs and ophiolite belts". Tectonophysics 792 (2020) 228588. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2020.228588 [DOI:10.1016/j.tecto.2020.228588.]
34. [34] Kaviani, A., Paul, A., Moradi, A., Martin Mai, P., Pilia, S., Boschi, L., Rumpker, G., Lu, Y., Tang, Zh., Sandvol, E., "Crustal and uppermost mantle shear wave velocity structure beneath theMiddle East from surface wave tomography". Geophysical Journal International 221 (2020) 1349-1365. [DOI:10.1093/gji/ggaa075]
35. [35] Ren, M., "Partitioning of Sr, Ba, Rb, Y, and LREE between alkali feldspar and peraluminous silicic magma". American Mineralogist 89 (2004) 1290-1303. [DOI:10.2138/am-2004-8-918]
36. [36] Holder, R.M., Yakymchuk, C., Viete, D.R., "Accessory mineral Eu anomalies in suprasolidus rocks: Beyond feldspar" Geochemistry Geophys¬ics Geosystems (2020), https://doi .org/10.1029/2020GC009052. https://doi.org/10.1029/2020GC009052 [DOI:10.1029/2020GC009052.]
37. [37] Thomas, J.B., Bodnar, R.J., Shimizu, N., Sinha, A.K., "Determination of zircon/melt trace element partition coefficients from SIMS analysis of melt inclusions in zircon". Geochimica et Cos¬mochimica Acta 66 (2002) 2887-2901. [DOI:10.1016/S0016-7037(02)00881-5]
38. [38] Tang, M., Lee, C.T.A., Costin, G., Höfer, H.E., "Recycling reduced iron at the base of magmatic orogens". Earth and Planetary Science Letters 528 (2019) 115827, https://doi .org/10.1016/ j.epsl.2019.115827. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.115827 [DOI:10.1016/ j.epsl.2019.115827.]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb