دوره 29، شماره 4 - ( 10-1400 )                   جلد 29 شماره 4 صفحات 918-901 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Almasi, Nabatian, Mahdavi, Li. Supra-subduction pridotite melting causing magmatic redox condition of Dehsalm and Chahshaljami Ore-bearing Cu porphyry deposits; In-situ Zircon Analysis. www.ijcm.ir 2021; 29 (4) :901-918
URL: http://ijcm.ir/article-1-1689-fa.html
الماسی علیرضا، نباتیان قاسم، مهدوی امیر، لی چیولی. ذوب پریدوتیت بالای زون فرورانش عامل شرایط ریداکس ماگمایی توده‌های کانه‌دار ذخایر مس پورفیری ده‌سلم و چاه‌شلغمی؛ آنالیز درجا زیرکن. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1400; 29 (4) :901-918

URL: http://ijcm.ir/article-1-1689-fa.html


1- دانشگاه لرستان
2- دانشگاه زنجان
3- دانشگاه بیرجند
4- موسسه زمین‌شناسی و ژئوفیزیک آکادمی علوم چین
چکیده:   (704 مشاهده)
با استفاده از محاسبات مقادیر عنصر فرعی، فوگاسیته اکسیژن (fO2) و دمای تبلور زیرکن­های (Ti-in-zircon) توده­های نفوذی کوارتز مونزونیتی کانه­دار کانسارهای مس-مولیبدن پورفیری چاه شلغمی و ده­سلم محاسبه و شرایط اکسیداسیونی ماگمای مادر بررسی شد. مقادیر Ce4+/Ce3+ برای چاه شلغمی و ده­سلم به ترتیب در بازه­­های 8 تا 295 با میانگین 125 و 3 تا 171 با میانگین 35 در بازه مطلوب برای کانی­سازی پورفیری قرار نگرفت. مقادیر fO2 محاسبه­شده برای چاه شلغمی در بازه 8/1-­ ∆FMQ  تا 6/0+ ∆FMQ با میانگین 6/0- ∆FMQ  و برای ده­سلم در بازه­ محدود 3/1- ∆FMQ تا 4/0- ∆FMQ با میانگین 8/0- ∆FMQ قرار گرفت که حداقل به میزان 1+ ∆FMQ کمتر از مقادیر کانی­سازی مس پورفیری شاخص در دنیا است. براساس مقادیر log fO2 زیرکن توده­های کانه­دار، ماگمای مادر از ذوب بخشی پریدوتیت گوشته­ای بالای زون فرورانش با دخالت ضعیف صفحه فرورانشی منشا گرفته­است. ذوب در شرایط نامناسب (زیر خط بافر مگنتیت-هماتیت (HM) و در شرایط بافر فایالیت- مگنتیت-کوارتز (FMQ)، و نبود مقادیر مس و گوگرد کافی در منشا)، که با شواهد در درون ذخیره مانند نبود همرشدی­های مگنتیت-هماتیت حمایت می­شود، برای
کانی­سازی مس پورفیری در دو منطقه ایده­آل نبوده است. نتایج با داده­های ژئوشیمی عنصر اصلی و فرعی و مقادیر ایزوتوپی
Sr-Nd سنگ کل قبلی نیز حمایت می­شود.     
متن کامل [PDF 2194 kb]   (192 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Christidis G., Huff D H., "Geologic aspects and genesis of bentonites", Elements 5 (2009) 93-98. [DOI:10.2113/gselements.5.2.93]
3. [2] Eisenhour D.D., Brown R.K., "Bentonite and its impact on modern life", Elements 5 (2009) 83-88. [DOI:10.2113/gselements.5.2.83]
5. [3] Karakaya M. Ç., Necati Karakaya N., Bakır S., "Some properties and potential applications of the Na- and Ca-bentonites of Ordu (N.E. Turkey)", Applied Clay Science 54 (2011) 159-165. [DOI:10.1016/j.clay.2011.08.003]
7. [4] Bergaya F., Lagaly G., "General introduction: clays, clay minerals, and clay science", Developments in clay science 1(2013)1-18. [DOI:10.1016/S1572-4352(05)01001-9]
9. [5] Ekinci Şans B., Esenli F., Kadir S., Elliott W.C., "Genesis of smectite in siliciclastics and pyroclastics of the Eocene I˙slambeyli Formation in the Lalapaş a region, NW Thrace, Turkey", Clay Minerals 50(2015) 459_483. [DOI:10.1180/claymin.2015.050.4.04]
11. [6] Huff W.D., "K-bentonites: A review", American Mineralogist 101(2016) 43-70. [DOI:10.2138/am-2016-5339]
13. [7] Kadir S., Külah T., Önalgil N., Erkoyun H., Elliott W.C., "Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Miocene volcanic-sedimentary units of the Ankara-Ҫankiri, central Anatolia, Turkey", Clays and Clay Minerals 65(2017) 64-91. [DOI:10.1346/CCMN.2017.064051]
15. [8] Güven N., "Smectites", In: S.W. Bailey, (editor), Hydrous Phyllosilicates: Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America, Washington, D.C.,19( 1988) pp. 497-559.
16. [9] Galan E., Castillo A., "Sepiolite-Palygorskite in Spanish Tertiary Basins; genetical patterns in continental environments", In: A Singer., E Galan, (editors), Palygorskite- Sepiolite Occurrences, Genesis and Uses, Developments in Sedimentology, (1984) pp. 87-124. [DOI:10.1016/S0070-4571(08)70031-1]
18. [10] Takagi T., Koh S. M., Song M. S., Itoh M., Mogi K., "Geology and properties of the Kawasaki and Dobuyama bentonite deposits of Zao region in northeastern Japan", Clay Minerals 40(2005) 333-350. [DOI:10.1180/0009855054030177]
20. [11] WHO (World Health Organization), "Bentonite, kaolin, and selected clay minerals", World health organization, international programme on chemical safety volume", World Health Organization, Geneva, Switzerland, (2005) pp. 231.
21. [12] Christidis G.E., "Physical and chemical properties of some bentonite deposits of Kimolos Island, Greece", Applied Clay Science 13(1998) 79-98. [DOI:10.1016/S0169-1317(98)00023-4]
23. [13] Carretero M.I., Lagaly G., "Clays and health: An introduction", Applied Clay Science 36 (2007) 1-3. [DOI:10.1016/j.clay.2006.09.001]
25. [14] Harvey C.C., Lagaly, G., "Conventional applications", In: F Bergaya,. B.K.G. Theng G Lagaly, (editors), Handbook in Clay Science: Development in Clay Science. Elsevier, Amsterdam,(2006) pp. 501-541. [DOI:10.1016/S1572-4352(05)01016-0]
27. [15] Murray H.H., "Applied Clay Mineralogy: Occurrences, Processing and Application of Kaolins, bentonites, Palygorskite-Sepiolite, and Common Clays", Development in Clay Science, 2. Elsevier, Amsterdam.( 2007) 180 pp. [DOI:10.1016/S1572-4352(06)02008-3]
29. [16] Güven N., "Bentonites-Clays for molecular engineering", Elements 5 (2009) 89-92. [DOI:10.2113/gselements.5.2.89]
31. [17] Christidis G., Scott P.W., "Laboratory evaluation of bentonites", Industrial Minerals 311(1993)51-57.
32. [18] Bulut G., Chimeddorj M., Esenli F., Çelik M.S., "Production of desiccants from Turkish bentonites", Applied Clay Science 46 (2009) 141-147. [DOI:10.1016/j.clay.2009.07.013]
34. [19] Sinha R., Raymahashay B.C., "Evaporite mineralogy and geochemical evolution of the Sambhar Salt Lake, Rajasthan, India", Sedimentary Geology 166(2004) 59-71. [DOI:10.1016/j.sedgeo.2003.11.021]
36. [20] Miyoshi Y., Ishibashi J., Faure K., Maeto K., Matsukura S., Omura A., Shimada K., Sato H., Sakamoto T., Uehara S., Chiba H., Yamanaka T., "Mg-rich clay mineral formation associated with marine shallow-water hydrothermal activity in an arc volcanic caldera setting", Chemical Geology 355(2013) 28-44. [DOI:10.1016/j.chemgeo.2013.05.033]
38. [21] Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour of white bentonites from the Aegean islands of Milos and Kimolos, Greece", Mineralium Deposita 32(1997) 271-279. [DOI:10.1007/s001260050092]
40. [22] Grim R.E., Kulbicki G., "Montmorillonite: High temperature reactions and classification", American Mineralogist 46(1961) 1329-1369.
41. [23] Emmerich K., Wolters F., Kahr G., Lagaly G., "Clay Profiling: The Classification of Montmorillonites", Clays and Clay Minerals 57(2009) 104-114. [DOI:10.1346/CCMN.2009.0570110]
43. [24] Namayandeh A., Modabberi S., Ranjbaran M.,. "Mineralogical and geochemical studiesto determine genesis of Khalkuh bentonite mine,Ferdows, SouthernKhorasan", Petrology 6(2015) 19-34.
44. [25] Modabberi S., Namayandeh A., Setti M., López-Galindo A., "Genesis of the Eastern Iranian bentonite deposits", Applied Clay Science 168(2019) 56-67. [DOI:10.1016/j.clay.2018.10.011]
46. [26] Modabberi S., Namayandeh A., López-Galindo A., Viseras C., Setti M., Ranjbaran M., "Characterization of Iranian bentonites to be used aspharmaceutical materials", Applied Clay Science 116-117(2015) 193-201. [DOI:10.1016/j.clay.2015.03.013]
48. [27] Tarabi S., Modabberi S., "Mineralogical investigation and water absorption of bentonites in Momen Abad area, to be used in pelletizing industry and a comparison with some other bentonite mines in Eastern Iranian Bentonite Zone", Journal of Advance Applied Geology 10(2020) 407-420.
49. [28] Tarabi S., Modabberi S., Emami M.H., Sheikh Zakariaee S.J., "Mineralogical and rheological characterization of bentonites in Momen Abad area, Eastern Iranian bentonite zone, to be Used in Drilling Industry", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 28(2020) 83-94. [DOI:10.29252/ijcm.28.1.83]
51. [29] Shoja yami Gh., Ebrahimi Kh., Zarrinkoub M.H., "Investigation of major, trace and rare earth elements variations in Esfezar bentonite deposit, east of Birjand, South Khorasan Province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27(2019) 83-94. [DOI:10.29252/ijcm.27.1.83]
53. [30] Nakhaei M., "Geochemistry and mineralogy of Khorasan bentonites and study their application in casting industry", M.Sc Thesis, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran (2002)145pp.
54. [31] Nakhaei M., Mohammadi S.S., Rasa I., Samiee S., "Study of mineralogy, geochemistry and elemental behavior in the process of bentonites formation in Sarbisheh area (South Khorasan, east of Iran) ", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy27(2019) 207-220. [DOI:10.29252/ijcm.27.1.207]
56. [32] Nakhaei M., Barzgari Z., Mohammadi S.S., "Investigation of using bentonite in removal of environmental pollutants: Eshkaftuk bentonite, northwest of Birjand)",(2016) 23th symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Damghan University, Damghan, Iran.
57. [33] Karimpour M. H., Stern C. R., Farmer L., Saadat S., Malekezadeh A., "Review of age, Rb-Sr geochemistry and petrogenesis of Jurassic to Quaternary igneous rocks in Lut block, Eastern Iran", Geopersia 1 ( 2011)19-36.
58. [34] Ohanian T., Tatavosian S., "Geological map of Birjand", scale 1/100000, sheet7855, Geological Survey of Iran(1978).
59. [35] Whitney D., Evans, B., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", American Mineralogist 95(2010) 185-187. [DOI:10.2138/am.2010.3371]
61. [36] Keller W.D., Reynolds R.C., Inoue A., "Morphology of clay minerals in the smectite-to-illite conversation series by scanning electron microscopy", Clays and Clay Minerals34 (1986) 187-197. [DOI:10.1346/CCMN.1986.0340209]
63. [37] Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., Sulikowski B., Olejniczak Z., Motyka J., Serwicka E.M., Bahranowski K., "Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach", Clay Minerals51(2016) 97-122. [DOI:10.1180/claymin.2016.051.1.09]
65. [38] Fontaine F., Christidis G.E., Yans J., Hollanders S., Hoffman A., Fagel N., "Characterization and origin of two Fe-rich bentonites from Westerwald (Germany)", Applied Clay Science 187 (2020) 105444. [DOI:10.1016/j.clay.2020.105444]
67. [39] Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., Motyka J., Bahranowski K., "Smectite-, silica-and zeolites-bearing raw materials (Hliník nad Hronom bentonite, Slovakia)-A new approach using integrated petrographic and mineralogical studies", Applied Clay Science 141(2017)180-191. [DOI:10.1016/j.clay.2017.02.032]
69. [40] Moraes D.S., Angélica R.S., Costa C.E.F., Rocha Filho G.N., Zamian J.R., "Mineralogy and chemistry of a new bentonite occurrence in the eastern Amazonregion, northern Brazil", Applied Clay Science 48(2010)475-480. [DOI:10.1016/j.clay.2010.02.009]
71. [41] Kadir S., Külahb T., Erkoyuna H., Uyanıka N.O., Erenc M., Elliott W.C., "Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Upper Cretaceous pyroclastics of the Bereketli member of the Res ̧adiye Formation, Res ̧adiye (Tokat), Turkey", Applied Clay Science 204 (2021)106024. [DOI:10.1016/j.clay.2021.106024]
73. [42] Kadir S., "Mineralogy, geochemistry and genesis of smectite in Pliocenevolcaniclastic rocks of the Doǧanbey formation, Beyşehı̇r basin, Konya,Turkey", Clays and Clay Minerals 55(2007) 402-422. [DOI:10.1346/CCMN.2007.0550408]
75. [43] Salduondo J., Comerio M., Cravero F., Etcheverry R., "Mineralogical and geochemical analysis of sodium bentonites in continentalsettings: The Uspallata Group (Triassic) of the Cuyana Basin, Mendozaprovince, Argentina", Journal of South American Earth Sciences 102(2020)102548. [DOI:10.1016/j.jsames.2020.102548]
77. [44] Siritongkham N., Srichan W., Khositanont S., Limtrakun P., "Mineralogy, geochemistry and genesis of bentonite deposits in Lam Narai volcanic belts, Lop Buri province, central Thailan", SN Applied Sciences 2(2020) 1-10. [DOI:10.1007/s42452-020-2755-7]
79. [45] Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour of white bentonites from the Aegean Islands of Milos and Kimolos. Greece", Mineral Deposita 32(1997)271-279. [DOI:10.1007/s001260050092]
81. [46] Christidis G. E., "Validity of the structural formula method for layer charge determation of smectite: A re-evalution of published data", Applied Clay Science42(2008) 1-7. [DOI:10.1016/j.clay.2008.02.002]
83. [47] Sakizci M., Alver B.E., Yörükoğullari E., "Thermal behaviour and immersion heats of selected clays from Turkey", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 98(2009) 429-436. [DOI:10.1007/s10973-009-0294-y]
85. [48] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., "Spectroscopic and thermal study of bentonites from Milos Island, Greece", Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 13th International Congress 47(2013), 2020-2029. [DOI:10.12681/bgsg.11030]
87. [49] Wolters F., Emmerich K.,. "Thermal reactions of smectites - relation of dehydroxylation temperature to octahedral structure", Thermochimica Acta 462(2007) 80-88. [DOI:10.1016/j.tca.2007.06.002]
89. [50] Senkayi A.L., Dixon J.B., Hossner L.R., Abder-Ruhman M., Fanning D.S., "Mineralogy and genetic relationships of tonstein, bentonite, and lignitic strata in the Eocene Yegua formation of East-Central Texas", Clays and Clay Minerals 32(1984) 259-271. [DOI:10.1346/CCMN.1984.0320403]
91. [51] Shiraki R., Sakai H., Endo M., Kishima N., "Experimental studies on rhyolite- and andesite-seawater interactions at 300ºC and 1000 bars", Geochemical Journal 21(1987) 139-148. [DOI:10.2343/geochemj.21.139]
93. [52] Altaner S.P., Grim R.E., "Mineralogy, chemistry and diagenesis of tuffs in the Sucker Creek Formation (Miocene), Eastern Oregon", Clays and Clay Minerals 38(1990) 561-572. [DOI:10.1346/CCMN.1990.0380601]
95. [53] Arslan M., Abdioglu E., Kadir S., "Mineralogy, Geochemistry, and origin of bentonite in Upper Cretaceous pyroclastic units of the Tirebolu area, Giresun, northeast Turkey", Clays and Clay Minerals 58 (2010) 120-141. [DOI:10.1346/CCMN.2010.0580112]
97. [54] Winchester J. A., Floyd P. A., "Geochemical classification of different magma series and their differentiation products using immobile elements", Chemical Geology 20(1977) 325-343. [DOI:10.1016/0009-2541(77)90057-2]
99. [55] Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A., Mitchell S. F., "Classification of altered volcanic island arc rocks using immobile trace elements: development of the Th-Co discrimination diagram", Journal of petrology 48((2007) 2341-2357. [DOI:10.1093/petrology/egm062]
101. [56] Sun S.S., McDonough W.F., "Chemical and isotopic systematic of ocean basalts: implications for mantle composition and process", In: A.D. Saunders and M.J. Norry (Editors), Magmatism in the ocean basins. Special Publication42, Geological Society, London,( 1989) pp. 313-345. [DOI:10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19]
103. [57] Boynton W.V., "Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies", In: P. Henderson, (editor), Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier Science Publishing Company,New York,(1984) pp. 63-114. [DOI:10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3]
105. [58] Yang W., Li, S., "Geochronology and geochemistry of the Mesozoic volcanic rocks in Western Liaoning: Implications for lithospheric thinning of the North China Craton", Lithos 102(2008) 88-117. [DOI:10.1016/j.lithos.2007.09.018]
107. [59] Kuscu G.G., Geneli F., "Review of post-collisional volcanism in the central Anatolian volcanic province (Turkey), with special reference to the Tepekoy volcanic complex", International Journal of Earth Sciences 99(2010) 593-621. [DOI:10.1007/s00531-008-0402-4]
109. [60] Arslan M., Aslan Z., "Mineralogy, Petrography and whole- rock geochemistry of the Tertiary granitic intrusions in the Eastern Pontides, Turkey", Journal of Asian Earth Sciences 27(2006) 177-193. [DOI:10.1016/j.jseaes.2005.03.002]
111. [61] Tatsumi Y., Hamilton D.L.,Nesbitt R.W., "Chemical characteristics of fluid phase released from a subducted lithosphere and origin of arc magmas: Evidence from high pressure experiments and natural rocks", Journal of Volcanology and Geothermal Research 29(1986) 293-309. [DOI:10.1016/0377-0273(86)90049-1]
113. [62] MacDonald R., Hawakesworth C.J., Heath J., "The lesser Antilles volcanic Chine: a study in arc magmatism", Earth Science Review 49(2000) 1-76. [DOI:10.1016/S0012-8252(99)00069-0]
115. [63] Winter J.D., "An introduction to Igneous and metamorphic petrology", Prentice Hall New Jersey(2001) 796pp.
116. [64] Le Maitre R. W., Streckeisen A., Zanettin B., Le Bas M. J., Bonin B.,Bateman P., " Igneous rocks: a classification and glossary of terms: recommendations of the International :union: of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks", Cambridge University Press (2005).
117. [65] Siddiqu R. H., Asif Khan M., Qasim Jan M., "Geochemistry and petrogenesis of the Miocene alkaline and sub-alkaline volcanic rocks from the Chagai arc, Baluchistan, Pakistan: Implications for porphyry Cu-Mo-Au deposits", Journal of Himalayan Earth Sciences 40(2007) 1-23.
118. [66] Christidis G.E., "Comparative study of the mobility of major and trace elements during alteration of an ndesite and a rhyolite to bentonite , in the islands of Milos and Kimolos, Aegean, Greece", Clays and Clay Minerals 46(1998) 379-399. [DOI:10.1346/CCMN.1998.0460403]
120. [67] Maclean W., "Mass change calculations in altered rock series", Mineralium Deposita 25 (1990) 44-49 [DOI:10.1007/BF03326382]
122. [68] Nesbitt H. W., Wilson R. E., "Recent chemical weathering of basalts", American Journal of science 292 (1992) 740-777. [DOI:10.2475/ajs.292.10.740]
124. [69] Brimhall G.H., Chadwick O.A., Lewis C.J., Compston W., Williams I.S., Danti K.J., Dietrich W.E., Power M.E., Hendricks D., Bratt J., "Deformational mass transport and invasive processes in soil evolution", Science 255 (1992) 695-702. [DOI:10.1126/science.255.5045.695]
126. [70] Gresens R.L., "Composition -volume relationships of metasomatism", Chemical Geology 2 (1967) 47-55. [DOI:10.1016/0009-2541(67)90004-6]
128. [71] Grim R.E., Güven N., "Bentonites, Geology, Mineralogy, Properties and Uses, Development in Sedimentology", Elsevier 24 (2011) 256.
129. [72] Grant J., "The isocone diagram -A simple solution to Gresen's equation for metasomatic alteration", Economic geology 81 (1986) 1976-1982. [DOI:10.2113/gsecongeo.81.8.1976]
131. [73] Zielinski R.A., "The mobility of uranium and other elements during alteration of rhyolite ash to mintmorillonite: a case study in the troublesome formation. Colorado. U.S.A.", Chemical geology 35 (1982) 185-204. [DOI:10.1016/0009-2541(82)90001-8]
133. [74] Malek Mahmoudi F., Khalili M., "The behavior of elements in the process of alteration of andesite-basalt to bentonite in Tashtab Mountain, Khur, northeastern Isfahan province", Journal of Economic Geology 4(2012) 109-121.
134. [75] Fulignati P., Gioncada A., Sbrana A., "Rare earth element (REE) behavior in the alteration facies of the active magmatic-hydrothermal system of Volcano (Aeolian Islands, Italy)", Journal of Volcanology and Geothermal Research 88 (1999) 325-342. [DOI:10.1016/S0377-0273(98)00117-6]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb