دوره 29، شماره 1 - ( 1-1400 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 220-207 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ajalli, Torkian, Tale Fazel. Intermediate sulfidation epithermal Cu±Au deposit of Rasht‌‌Abad (North of Zanjan): evidence of mineralization, fluid inclusions and C-O stable isotope. www.ijcm.ir 2021; 29 (1) :207-220
URL: http://ijcm.ir/article-1-1595-fa.html
اجلی نیر، ترکیان اشرف، طالع فاضل ابراهیم. کانسار اپی ترمال سولفیداسیون حدواسط مس±طلا رشت آباد (شمال زنجان): شواهد کانه‌زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار C-O. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1400; 29 (1) :220-207

URL: http://ijcm.ir/article-1-1595-fa.html


1- گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
چکیده:   (1926 مشاهده)
کانسار مس±طلا رشت‌آباد (شمال زنجان) بخشی از کمربند فلززایی طارم- هشتجین در پهنه البرزغربی- آذربایجان است. واحدهای رخنمون­یافته شامل سنگ­های آتشفشانی و نیمه­عمیق ائوسن با سرشت آهکی-قلیایی تا شوشونیتی هستند که در گستره کمان آتشفشانی قرار دارند. مهمترین دگرسانی‌های در ارتباط با کانه­زایی شامل دگرسانی­های کم دمای سیلیسی و سریسیتی هستند. کانه­­سازی در رگه­های کوارتز-سولفید شامل مجموعه­­‌های اکسیدی (هماتیت)، سولفیدی (کالکوپیریت، کوولیت، بورنیت و گالن)، سولفاتی (باریت) و کربناتی (مالاکیت و آزوریت)، است. داده‌های میانبارهای سیال برای میانبارهای دوفازی مایع+بخار (L+V) اولیه، دمای 138 تا C°320 (متوسطC°229) و شوری 49/2 تا 41/9 (متوسط 95/5) درصد وزنی معادل نمک طعام، نشانگر پدیده آمیختگی هم دما و رقیق­شدگی سیال کانه­ساز هستند. همچنین مقادیر C13δ (21/9-تا ‰ 81/6-) و δ18O (14-تا ‰ 15-) نیز بیانگر عملکرد سیال جوی در شکل­گیری رگه­های کربناتی مرحله تأخیری است. ویژگی‌های اصلی کانسار رشت آباد گویای شباهت این ذخیره با کانسارهای اپی­ترمال سولفیداسیون حدواسط است.    
متن کامل [PDF 5549 kb]   (264 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Ghorbani M., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural Resources'', Arian publication, (2007) 515pp.
2. [2] Aghanabati A., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural Resources'', Geological Survey of Iran, (2007) 345pp.
3. [3] Alavi M., ''Tectonic map of the Middle East: Scale1:5,000,000'', Tehran, Geological Survey of Iran (1991).
4. [4] Nabavi M.H., ''An introduction to the Iranian geology'', Geological Survey of Iran, Tehran, (1976) 110 pp, (in Persian).
5. [5] Geosciences Development Company "Gold and associated elements exploration project in Golojeh area (north of Zanjan)", Ministry of Industry, Mine and Trade, (2007), 178pp.
6. [6] Nabatian G., Ghaderi M., Rashidnejad Omran N and Daliran, F.," Iron-apatite mineralization at Sorkhe Dizaj, Aliabad and Morvarieh deposits, southeast of Zanjan", 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, (2007) (in Persian).
7. [7] Nabatian G. and Ghaderi M., "Mineralogy and geochemistry of rare earth elements at iron oxide-apatite deposits of Zanjan area", Geological Survey of Iran, Scientific Quarterly Journal of Geosciences, Vol: 93 (3), (2014) p: 157-170 (in Persian).
8. [8] Nabatian Gh., Ghaderi M., Rashid Nejad M and Daliran F., ''Sorkheh Dizaj apatite - iron oxide deposit as a Kiruna Type: mineralogy, texture and structure, alteration and comparative Studies'' Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol: 19 (4), (2012) p: 665-686.
9. [9] Kouhestani H., and Mokhtari M.A.A., "Geological and mineralization characteristics of Aliabad Cu occurrence, Tarom area, east of Zanjan", 17th Symposium of Geological Society of Iran and the 1st International Congress on Zagros Orogen, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (2013) (in Persian).
10. [10] Saeedi A., "Petrology and geochemistry of Aliabad Mousavi-Khanchy intrusions (Tarom area, Zanjan province) with considering on Cu mineralization", M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, (2015) 152 pp. (in Persian).
11. [11] Feizi M., Ebrahimi M., Kouhestani H and Mokhtari A. A., ''Geology, Mineralogy and Geochemistry of Aghkand Copper Mine Occurrence, North of Zanjan, Tarom Hashtjin '', Journal of Economic Geology, Vol: 2, (2016) p: 524-507.
12. [12] Mehrabi B., Chaghaneh N. and Tale Fazel, E., "Petrology, mineralogy and alteration studies of anomaly no. 4 of Gulloje polymetal deposit (northwest of Zanjan)" ,1st Symposium of Iranian society of Economic Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (2009) (in Persian).
13. [13] Mehrabi B., Tale Fazel E., Ghasemi Siani M and Eghbali M.A.," Investigation on mineralization and genetic model of Gulloje Cu-Au vein deposit (north of Zanjan)" using mineralogical, geochemical and fluid inclusion data. Journal of Sciences, Vol: 35(4) (2010) p: 185-199 (in Persian).
14. [14] Zamanian H., Rahmani S., Zarei-sahameih R. "Fluid inclusion and stable isotope study of the Lubin-Zardeh epithermal Cu-Au deposit in Zanjan Province, NW Iran" Implications for ore genesis. Ore Geology Reviews, Vol: 112 (2019( 103014. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2019.103014]
15. [15] Kouhestani H., Mokhtari M.A.A., Kezhang Q., Junxing Z., "Fluid inclusion and stable isotope constraints on ore genesis of the Zajkan epithermal base metal deposit, Tarom-Hashtjin metallogenic belt, NW Iran", Ore Geology Reviews, Vol:109 (2019) p:564-584. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2019.05.014]
16. [16] Brown P. E., "FLINCOR: A microcomputer program for the reduction and investigation of fluid inclusion data", American Mineralogist, Vol: 74 (1989) p: 1390-1393.
17. [17] Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Azizi, H., Wilkinson, C. and Generod, M. "Geochemistry and geochronology of the volcano-plutonic rocks associated with the Glojeh epithermal gold mineralization, NW Iran", Open Geoscience, Vol: 7 (2015) p: 207-222. [DOI:10.1515/geo-2015-0024]
18. [18] Faridi M., Anvari A., ''Geological map of the Hashtjin: Scale 1:100000'', Geological Survey of Iran (2000).
19. [19] Cox K.G., Bell J.D., Pankhust R.J. "The interpretation of igneous rocks" Springer/Chapman & Hall ) 1979) 468 pp. [DOI:10.1007/978-94-017-3373-1]
20. [20] Le Maiter R.W.," Classifications of igneous rocks and glossary of terms", Black well scientific publications (1989) 206pp.
21. [21] Middlemost E.A.K., "Towards a comprehensive classification of igneous rocks and magmas'', Earth Science Reviews. Vol: 31(1991) p: 73-87. [DOI:10.1016/0012-8252(91)90016-9]
22. [22] Winchester J.A. and Floyd P.A. "Geochemical Discrimination of Different Magma Series and Their Differentiation Product Using Immobile Elements" Chemical Geology, Vol: 20, (1977) p: 325-343. [DOI:10.1016/0009-2541(77)90057-2]
23. [23] Ajalli A., Torkian A., Tale Fazel E., "Geochemistry of the basaltic rocks of the Meshkin-Rasht Abad area (North of Zanjan)", Petrology (in press).
24. [24] Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A. and Mitchell, S. F. "Classification of altered volcanic arc rocks using immobile trace elements: development of the Th- Co discrimination diagram", Journal of Petrology Vol: 48(12) (2007) p: 2341- 2357 [DOI:10.1093/petrology/egm062]
25. [25] Condie KC. "Geochemical changes in basalts and andesites across the Archean-Proterozoic boundary: identification and significance", Lithos, Vol: 23 (1989) p: 1-18. [DOI:10.1016/0024-4937(89)90020-0]
26. [26] Peirovan H., "Mineralogical and geochemical classification of alteration rocks in Tarom region", Proceedings of the 9th Iranian Geological Society Conference, (2005) p: 427-440.
27. [27] Hoseini M., "Alunite Formation in Tarom Region", Second Iranian Geological Society Conference, (1995), p: 175-186.
28. [28] Vearnkombe j. R., "Quartz vein morphology and implications for formation depth and classification of Archaean gold vein deposits'', El Science, Vol: 8 (1993) p: 407-424. [DOI:10.1016/0169-1368(93)90036-X]
29. [29] Whitney D.L. and Evans B.W., ''Abbreviations for names of rock-forming minerals'', American Mineralogist, Vol: 95, )2010( p: 185- 187. [DOI:10.2138/am.2010.3371]
30. [30] Sheppard T.J., Rankin A.H and Alderton D.H. "A practical guide to fluid inclusion studies ", Mineralogical Magazine, Vol: 50(356) (1985) p: 352-353.
31. [31] Roedder E.," Fluid Inclusions, Reviews in Mineralogy''. Mineralogical Society of American, Vol: 12 (1984) 646 pp. [DOI:10.1515/9781501508271]
32. [32] Hayba D. O., Bethke P.M., Heald P., and Foley N. F., "Geologic, mineralogic, and geochemical characteristics of volcanic-hosted epithermal precious-metal deposits", Economic Geology Review, Vol: 2, (1986) p: 129-167. [DOI:10.5382/Rev.02.07]
33. [33] Wilkinson J.J., "Fluid Inclusions in Hydrothermal Ore Deposits'' Lithos, Vol: 55, (2001) p: 229-272. [DOI:10.1016/S0024-4937(00)00047-5]
34. [34] Bodnar R.J., Lecumberri-Sanchez P., Moncada D and Steele-MacInnis M., "Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Treatise on Geochemistry", Second Edition. Elsevier, Oxford, (2014) p: 119-142. [DOI:10.1016/B978-0-08-095975-7.01105-0]
35. [35] Hedenquist J.W., Arribas A.N.T.O.N.I.O., Gonzalez-Urien E., "Exploration for epithermal gold deposits" Reviews in Economic Geology, Vol:13(2), (2000) p: 45-77.
36. [36] Barnes H. L., "Geochemistry of hydrothermal ore deposites", (1997) 972pp.
37. [37] Hoefs J., "Stable Isotope Geochemistry" 7th edition. Springer, Heidelberg,) 2015( 1-285 pp. [DOI:10.1007/978-3-319-19716-6_1]
38. [38] Clark I and Fritz P., "Environmental isotopes in Hydrogeology", (1997) 249 pp.
39. [39] Kakegawa T and Nanri H., "Sulfur and carbon isotope analyses of 2.7 Ga stromatolites and sandstone in the Jeerinah Formation, Western Australia" , Precambrian Research, Vol:148, (2006) p:115-124. [DOI:10.1016/j.precamres.2006.03.005]
40. [40] Zheng Y. F., "Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals", Geochemical Journal, Vol: 33, (1999) p: 109-126 [DOI:10.2343/geochemj.33.109]
41. [41] White N.C. and Hedenquist J.W., "Epithermal environments and styles of mineralization: variations and their causes, and guidelines for exploration", Journal of Geochemical Exploration, Vol: 36, (1990) p: 445-474. [DOI:10.1016/0375-6742(90)90063-G]
42. [42] Sollitoe R and Hedenquist J., "Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious-metal deposits", Society of Economic Geologists: Special Publication (2003) p: 315-343.
43. [43] Einaudi M.T., Hedenquist J.W., and Inan E., "Sulfidation state of fluids in active and extinct hydrothermal systems: Transitions from porphyry to epithermal environments" Society of Economic Geologists and Geochemical Society: Special Publication, Vol: 10 (2003) p: 285-313.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb