مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 
                           سردبیر
 
دکتر ناصر تجبر
استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: nasser.tajaborgmail.com
ID: 0000-0002-7553-7211
            
                  مدیر مسئول

دکتر احمد قلی زاده
دانشیار فیزیک دانشگاه دامغان
پست الکترونیک: gholizadehdu.ac.ir
ID: 0000-0003-2377-6808
                         

  اعضای هیات تحریریه:


دکتر پروانه ایرانمنش
دانشیار فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
پست الکترونیک: p.iranmaneshgmail.com

دکتر مهرداد پورایوبی
دانشیار شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک:Pourayoubium.ac.ir
ID: 0000-0001-5608-2111


دکتر ناصر تجبر
استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: nasser.tajaborgmail.com
ID: 0000-0002-7553-7211

دکتر آزاده تجردی
استاد شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیک: Tajarodiiust.ac.ir
ID: 0000-0003-0496-2322


دکتر ژانت سلیمان نژاد
استاد شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:janet_soleimannejadkhayam.ut.ac.ir
ID: 0000-0003-0327-5475

دکتر حبیب الله قاسمی
استاد زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیک: habibghasemi45gmail.com
ID: 0000-0001-5446-9961

دکتر قاسم قربانی
دانشیار زمین شناسی دانشگاه دامغان
پست الکترونیک: ghorbanidu.ac.ir
ID: 0000-0001-6907-0814


دکتر احمد قلی زاده
دانشیار فیزیک دانشگاه دامغان
پست الکترونیک: gholizadehdu.ac.ir
ID: 0000-0003-2377-6808


دکتر علی کنعانیان
استاد زمین شناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:kananianut.ac.ir
ID: 0000-0001-5136-2130

دکتر سید سعید محمدی
استاد زمین شناسی دانشگاه بیرجند
پست الکترونیک: ssmohammadibirjand.ac.ir
0000-0003-1018-2955 :ID


دکتر محسن مؤید
استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز
پست الکترونیک: Moayyedtabrizu.ac.ir
ID: 0000-0002-7600-7482دکتر سید مسعود همام
دانشیار زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: rezanima2010yahoo.com
ID: 0000-0003-0076-9832


                            همکاران نشریه

دکتر شکوفه طباطبایی یزدی
ویراستار متن فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید رضا موسوی حرمی
ویراستار متن انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید مسعود همام
مدیر اجرایی
دانشگاه فردوسی مشهد


سعیده قوامی صبوری
امور اجرایی و صفحه آرایی
دبیرخانه مجله


حمیده قوامی صبوری
مسئول سایت و ارتباطات
دبیرخانه مجله
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب