مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 
                           مدیر مسئول و سردبیر
 
دکتر ناصر تجبر
استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: nasser.tajaborgmail.com
ID: 0000-0002-7553-7211


                           اعضای هیات تحریریه:

دکتر بیژن اعتمادی
دانشیار زمین شناسی دانشگاه شیراز
پست الکترونیک: Etemadi_biyahoo.com


دکتر ناصر تجبر
استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: nasser.tajaborgmail.com
ID: 0000-0002-7553-7211

دکتر مرتضی زرگر شوشتری
استاد فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیت: zargarscu.ac.ir
0000-0002-9225-2429 :ID

دکتر محمدعلی زنجانچی
استاد شیمی دانشگاه گیلان
پست الکترونیک:zanjanchiguilan.ac.ir
ID: 0000-0001-5314-1286

دکتر ژانت سلیمان نژاد
استاد شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:janet_soleimannejadkhayam.ut.ac.ir
ID: 0000-0003-0327-5475

دکتر سید مسعود همام
دانشیار زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: rezanima2010yahoo.com
ID: 0000-0003-0076-9832

دکتر عباس طائب
استاد شیمی دانشگاه علم صنعت ایران
پست الکترونیک:taebiust.ac.ir


دکتر حسین عشقی
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیک:h_eshghishahroodut.ac.ir
Y-3007-2019 :ID


دکتر حبیب الله قاسمی
استاد زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیک: habibghasemi45gmail.com
ID: 0000-0001-5446-9961

دکتر علی کنعانیان
استاد زمین شناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:kananianut.ac.ir
ID: 0000-0001-5136-2130

دکتر امیر حسین کوهساری
دانشیار زمین شناسی دانشگاه یزد
پست الکترونیک: kohsaryyazd.ac.ir
ID: 0000-0001-5300-7028

دکتر محسن مؤذن
استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز
پست الکترونیک: moazzentabrizu.ac.ir
ID: 0000-0003-2799-6920                            همکاران نشریه

دکتر شکوفه طباطبایی یزدی
ویراستار متن فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید رضا موسوی حرمی
ویراستار متن انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید مسعود همام
مدیر اجرایی
دانشگاه فردوسی مشهد


سعیده قوامی صبوری
امور اجرایی و صفحه آرایی
دبیرخانه مجله


حمیده قوامی صبوری
مسئول سایت و ارتباطات
دبیرخانه مجله
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب