مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- فهرست داورهای سال 1401
فهرست داورهای سال 1401

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/4 | 
لیست داورهای سال 1401
ردیف نام  خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمان
1 ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
2 آسیابانها عباس دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین
3 بومری محمد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
4 بیابانگرد حبیب استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
5 جمشیدی بدر محبوبه دانشیار دانشگاه پیام نور
6 خادمی حسین استاد دانشگاه اصفهان
7 زارعی سهامیه رضا استاد دانشگاه لرستان
8 زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
9 سپاهی علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
10 سلیمان نژاد ژانت استاد دانشگاه تهران
11 سیمونز وارطان دانشیار دانشگاه تبریز
12 شاهرخی سید وحید استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
13 عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
14 فضل نیا عبدالناصر استاد دانشگاه ارومیه
15 قاسمی حبیب الله استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
16 قاسمی سیانی مجید استادیار دانشگاه خوارزمی
17 قاضی محمد ابراهیم استاد دانشگاه شاهرود
18 کوهساری امیرحسین دانشیار دانشگاه یزد
19 محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
20 مظلومی علیرضا استادیار دانشگاه پیام نور مشهد
21 ملک زاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
22 مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
23 مؤید محسن استاد دانشگاه تبریز
24 موذن محسن استاد دانشگاه تبریز
25 نخعی ملیحه استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند
26 همام سید مسعود دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
27 یوسف زاده محمدحسین استادیار دانشگاه بیرجند
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find-1.119.76.fa.html
برگشت به اصل مطلب