مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 
  • صاحب‌ امتیاز                                انجمن‌ بلـورشنـاسی‌ و کـانی‌شنـاسی‌ ایران‌
  • سردبیر و مدیر مسؤول               دکتر ناصر تجبر (استاد دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)                                                                    ntajabor[AT]yahoo.com
  • هیأت‌ تحریریه                                                                                                                            

                                                                     دکتر بیژن‌ اعتمادی‌ (دانشیار دانشگاه‌ شیراز)Etemadi_bi[AT]yahoo.com                                              

                                                                     دکتر ناصر تجبر (استاد دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)ntajabor[AT]yahoo.com                                            

                                                                     دکتر مرتضی زرگر شوشتری (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)zargar[AT]scu.ac.ir                            

                                                                     دکتر محمد علی‌ زنجانچی‌ (استاد دانشگاه‌ گیلان‌)zanjanchi[AT]guilan.ac.ir                                        

                                                                     دکتر ژانت سلیمان نژاد (دانشیار دانشگاه تهران)janet_soleimannejad[AT]khayam.ut.ac.ir            

                                                                     دکتر سید مسعود همام  (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)rezanima2010[AT]yahoo.com                          

                                                                     دکتر عباس‌ طائب‌ (استاد دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌)taeb[AT]iust.ac.ir                                            

                                                                     دکتر حسین عشقی (استاد دانشگاه صنعتی شاهرود)                        h_eshghi[AT]shahroodut.ac.ir

                                                                     دکتر حبیب اله قاسمی (استاد دانشگاه صنعتی شاهرود)habibghasemi45[AT]gmail.com                   

                                                                     دکتر علی کنعانیان  (استاد دانشگاه‌ تهران)       kananian[AT]ut.ac.ir                                             

        دکتر امیرحسین کوهساری (دانشیار دانشگاه یزد)kohsary[AT]yazduni.ac.ir                                     

        دکتر محسن مؤذن (استاد دانشگاه تبریز)                                                 moazzen[AT]tabrizu.ac.ir

                                                                           

  • ویراستار متن فارسی                      دکتر شکوفه طباطبایی (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)                                                    sh_tabatabai3[AT]yahoo.com
  • ویراستار متن انگلیسی                  دکتر سید رضا موسوی‌ حرمی‌ (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)                                     Harami2004[AT]yahoo.com            
  • مدیر اجرایی                                     دکتر سید مسعود همام   (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)                                             rezanima2010[AT]yahoo.com
  • تایپ و صفحه آرایی                        سعیده قوامی صبوری
  • امور اجرایی و فنی                          حمیده قوامی صبوری
  • چاپ:                                                   چاپخانه دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد

نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب