دوره 26، شماره 1 - ( 1-1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 245-250 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (927 مشاهده)
از واکنش پارا تولوئن سولفونیل هیدرازید و 2- هیدروکسی 3- متوکسی بنزآلدهید در شرایط تقطیر یک ترکیب هم­بلور N'-(2- هیدروکسی-3متوکسی بنزیلیدن)-4- نیترو بنزوسولفونیل هیدرازید) و 1، 2- بیس(2- هیدروکسی-3متوکسی- بنزیلیدن هیدرازید) (1) تهیه شد. وجود پیوندهای هیدورژنی به نسبت قوی در ترکیب 1 بر اثر اتصال اتم­های اکسیژن یک مولکول 1، 2- بیس (2-­هیدروکسی-3­­ متوکسی بنزیلیدن هیدرازید) به گروه NH از N'-(2- هیدروکسی-3متوکسی بنزیلیدن)-4- نیترو بنزوسولفونیل هیدرازید) می­تواند باعث پایداری ساختار هم بلور باشد. ترکیب 1 با استفاده از روش­های طیف­سنجی فروسرخ (IR)، تشدید مغناطیسی هسته (­NMR)، تجزیه­ی عنصری و پراش پرتوی X (X-ray) شناسایی شد. اطلاعات بلورشناسی برای این ترکیب در دمایK 95 جمع­ آوری شد. ترکیب در سیستم بلوری تک­میل، گروه فضایی P21/n و با چهار مولکول در یاخته یکه تبلور یافته است. پارامترهای شبکه­ای آن عبارت از ˚(3) 56/95 = β، Å(1)398/17 = c، Å (1)207/19 = b، Å (1)677/6= a و مقدار نهاییR  برای 4047 بازتابش­های مستقل برابر 037/0 هستند.    
متن کامل [PDF 455 kb]   (267 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹

فهرست منابع
1. [1] Thomas R., Kulkarni G.U., "Hydrogen bonding in proton-transfer complexes of cytosine withtrimesic and pyromellitic acids", J. Mol. Struct., 873 (2008) 160-167. [DOI:10.1016/j.molstruc.2007.03.020]
2. [2] Zerkowski J.A., Seto C.T., Whitesides G.M., "Solid-state structures of rosette and crinkled tapemotifs derived from the cyanuric acid melamine lattice", J. Am. Chem. Soc., 114 (1992) 5473-5475. [DOI:10.1021/ja00039a096]
3. [3] Eppel S., Bernstein J., "Statistical survey of hydrogen-bond motifs in crystallographic specialsymmetry positions, and the influence of chirality of molecules in the crystal on the formation ofhydrogen-bond ring motifs", ActaCrystallogr., B64 (2008) 50-56. [DOI:10.1107/S0108768107059629]
4. [4] Derikvand Z., Dorosti N., Hassanzadeh F., Shokrollahi A., Mohammadpour Z., Azadbakht A., "Three new supramolecular compounds of copper(II), cobalt(II) and zirconium(IV) withpyridine-2,6-dicarboxylate and 3,4-diaminopyridine: solid and solution states studies", Polyhedron, 43 (2012) 140–152. [DOI:10.1016/j.poly.2012.06.026]
5. [5] Steed J.W., Atwood J.L., "Supramolecular chemistry", J. Wiley andsons, (2000).
6. [6] Supuran C.T., Scozzafava A., Menabuoni L., Mincione F., Briganti F., Mincione G., "Synthesis and antiglaucoma propertis of metal complexes of p-flurobenolamid", Metal-Based Drugs, 6 (1999) 67-73. [DOI:10.1155/MBD.1999.67]
7. [7] Vellaiswamy G., Ramaswamy S., "Synthesis, Special Characterization and Biological studies of novel Schiff base complexes derived from 4,6-dimettyl-2-sulfanilamidopyrimidinm and 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde", Int J Pharm Sci., 6 (2014) 487-491.
8. [8] Bernal M., García-Vázquez J.A., Romero J., Gómez C., Durán M.L., Sousa A., Sousa-Pedrares A., Rose D.J., Maresca K.P., Zubieta J., "Electrochemical synthesis of cobalt, nickel, copper, zinc and cadmium complexes with N[(2-hydroxyphenyl) methylidine]‌N'-tosylbenzene-1,2-diamine.‌ Thecrystal structures of {(1,10-phenanthroline)[N-(2-oxophenyl)methylidine]-N-tosylbenzene-1,2-diaminato}nickel(II) and {(1,10-phenanthroline)[N-(2-oxophenyl)methylidine]-N'-tosylbenzene-1,2-diaminato}copper(II)", Inorg. Chim. Acta, 295 (1999) 39-47. [DOI:10.1016/S0020-1693(99)00304-7]
9. [9] Tahriri M., Yousefi M., Mehrani K., Tabatabaee M., Ashkezari M.D., "Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities of Two Novel sulfonamide-Schiff base compounds", pharm. Chem., (2016) accepted.
10. [10] Tabatabaee M., Ghassemzadeh M., Hesami L., Neumuller B., "4-Methyl-N-[(E)-4-methyl-1-(4-methyl-phenylsulfonyl)-1,2-dihydropyridin-2-yl-idene] benzene sulfonamide", Acta Cryst., E66 (2010) 1891-1902. [DOI:10.1107/S1600536810025158]
11. [11] Tabatabaee M., Noozari N., "2-Aminopyrimidin-1-ium 4-methyl-Benzene sulfonate", Acta Crysta., 67 (2011) 1457-1467.
12. [12] Tabatabaee M., Hesami L., Ghassemzadeh M., Rothenberger A.Z., Kristallogr Z., "Crystal structureof(2Z)-N,3-ditosylthiazol-2(3H)-imine, C17H16N2O4S3", Kristallogr. NCS, 226 (2011) 273-274.
13. [13] Tabatabaee M., Ghassemzadeh M., Zarabi B., Heravi M.M., Anary-Abbasinejad M., Neumüller B., "Solvent-Free Microwave Synthesis of (Aryland Heteroaryl-methylene)-amino Derivatives of 4-Amino-6-methyl-5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine and 4-Amino-5-methyl-3-thioxo-2H-1,2,4-triazole: Crystal Structure of 6-Methyl-4-(3-nitrobenzylideneamino)- 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazinePhosphorus", Sulfur Silicon Relat Elem., 182 (2007) 677-686. [DOI:10.1080/10426500601047461]
14. [14] Tabatabaee M., Ghassemzadeh M., Dehghan A.R., Khavasi H.R., Heravi M.M., "Ethoxycarbonylmethyl 3-(2-chlorobenzylidene) dithiocarbazate", Acta Cryst., E63 (2007) o42-o43. [DOI:10.1107/S1600536806051178]
15. [15] Shirinkam B., Tabatabaee M., Kukovec B.M., Oliver C., Ghassemzadeh M., "Preparation, spectroscopic characterization, and crystal structure of a mixed-ligand silver(I) complex with 1,2,4-triazole-based Schiff base and triphenylphosphine", Monatsh Chem., 145 (2014) 1753–1757. [DOI:10.1007/s00706-014-1256-z]
16. [16] Shirinkam B., Tabatabaee M., Gassemzadeh M., Neumuller B., "(E)-4-(2-Hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)-6-methyl-3-sulfanylidene-3,4-dihydro-1,2,4-triazin 5(2H)-one", Acta Cryst., E68 (2012) 2815-2824. [DOI:10.1107/S1600536812036756]
17. [17] Dayan S., Ozpozan N.K., Ozdemir N., Dayan O., "Synthesis of some ruthenium_ (II)–Schiff base complexes bearing sulfonamide fragment: New catalysts for transfer hydrogenation of ketone", J. Organomet. Chem., 770 (2014) 21-28. [DOI:10.1016/j.jorganchem.2014.08.002]
18. [18] Organic Syntheses, Coll. 5 (1973) 1055-1098.