دوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 28 شماره 1 صفحات 233-248 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei M, Sadeghian M, Ghasemi H, Lambrini P. Mineral chemistry and thermobarometry of the Late Neoproterozoic metabasites from Do-Chah metamorphic-igneous complex (SE Shahrood). www.ijcm.ir. 2020; 28 (1) :233-248
URL: http://ijcm.ir/article-1-1430-fa.html
رضایی مژگان، صادقیان محمود، قاسمی حبیب الله، دوپائلولامبرینی پاپا. شیمی کانی‌ و دما-فشارسنجی متابازیت‌های نئوپروتروزوئیک پسین مجموعه دگرگونی– آذرین جنوب دو چاه (جنوب ‌شرق شاهرود). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1399; 28 (1) :233-248

URL: http://ijcm.ir/article-1-1430-fa.html


دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده:   (488 مشاهده)
مجموعه­ دگرگونی-آذرین نئوپروتروزوئیک پسین در جنوب دوچاه یکی از مجموعه­های پی­سنگی ایران در جنوب­شرق شاهرود و در کرانه شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. این مجموعه دربردارنده طیف ترکیبی گسترده­ای از سنگ­های دگرگونی چون متابازیت­، متاپلیت­، متاکربنات و متاپسامیت­ است که میزبان سنگ­های آذرین لوکوگرانیتی و بیوتیت­گرانیتی هستند. سنگ­های­ مادر متابازیت­ها شامل روانه­های ­بازالتی زیردریایی، دسته دایک­های دیابازی و توده­های نفوذی گابرودیوریتی کوچک مقیاس بوده­اند که در مسیر یک دگرگونی ناحیه­ای بارووین فشار بالا، به شیست­سبز، آمفیبولیت و گارنت­آمفیبولیت دگرگون­ شده­اند. برآوردهای دما-فشارسنجی بر پایه تجزیه شیمیایی نقطه­ای آمفیبول­ها و پلاژیوکلاز­های همزیست در این متابازیت­ها، گستره دمایی 387 تا 636 درجه سانتیگراد و فشار 7/2  تا 11 کیلوبار را برای توقف تبادل و تعادل نهایی آنها مشخص کرده است. این شرایط بیانگر برقرار بودن یک نظام دگرگونی نوع بارووین فشار بالا در رخداد کوهزادی کادومین در سرزمین­های گندوانایی ایران در شرایط دما و فشار رخساره­های شیست­سبز تا آمفیبولیت بالایی است.     
متن کامل [PDF 4491 kb]   (125 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Hassanzadeh J., Stockli D.F., Horton B.K., Axen G.J., Stockli L.D., Grove M., Schmitt A.K., Walker J.D., "U-Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic-Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement", Tectonophysics 451(2008)71-96. [DOI:10.1016/j.tecto.2007.11.062]
2. [2] Rahmati Ilkhchi M., Faryad S.V., Holub F.V., Kosler J., Frank, W., "Magmatic and metamorphic evolution of the Shotur Huh metamorphic complex (Central Iran)", Earth Sciences 100(2011) 45-62. [DOI:10.1007/s00531-009-0499-0]
3. [3] Shafaii Moghadam H., Khademi M., Hu Z., Stern R J., Santos J F., Wu Y., "Cadomian (Ediacaran-Cambrian) arc magmatism in the ChahJam-Biarjmand metamorphic complex (Iran): Magmatism along the northern active margin of Gondwana", Gondwana Research 27(2013) 439-452. [DOI:10.1016/j.gr.2013.10.014]
4. [4] Balaghi Einalou M., "Petrology and Geochemistry of Delbar Metamorphic-igneous Complex, Biarjomand Region (Southeast of Shahrood)", PhD thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, (2015) 522p.
5. [5] Hosseini S. H., "Petrology, geochemistry and geochronology of Band-e-Hezar Chah granitoid pluton of Biarjomand (SE of Shahrood)" PhD thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, (2015)256p.
6. [6] Sadeghian M., Hosseini S.H, Hemmati A., Shekari S., "Petrology, geochemistry and geochronology of SW Mayamey granitoids", Journal of Earth Sciences, Geological Survey of Iran 103(2016) 41-60.
7. [7] Shekari S., "Petrology and geochemistry of Shotor Kuh metamorphic-igneous complex", PhD thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, (2018) 392p.
8. [8] Baluchi S., "Petrology, geochemistry and isotope geology of Jandagh-Arusan metamorphic- igneous complex" PhD thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, (2019) 428p.
9. [9] Veiskarami., Sadeghian M., Mingguo Z and Ghasemi H., "Petrology, geochemistry and dating of the Late Neoproterozoic metabasites of the Majerad metamorphic complex (SE of Shahrood): One step to understanding of the geodynamic evolutions of Iranian Gondwanan terrains", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27(2019)191-216. [DOI:10.29252/ijcm.27.1.191]
10. [10] Rahmati Ilkhchi M., "1:100000 geological map of Rezveh", Geological Survey of Iran, 2003.
11. [11] Ghasemi A., Haji Hosseini A., "1:100000 geological map of Dareh Daii", Geological Survey of Iran, 2004.
12. [12] Ghasemi H., "Petrography and petrogenesis of metamorphic rocks: Volume 2: Petrogenesis of Compositional Groups and Tectonic Settings of metamorphic event". Shahrood University of Technology Publications. First Ed. (2016) 725p.
13. [13] Tao Peng., Ling-Sen Zeng., Li-E Gao., Axel Gerdes., Jia-Hao Gao., Zhao-Ping Hu and Chun-Ming Wu., "Metamorphic P-T path and SIMS zircon U-Pb dating of amphibolite of the Namche Barwa Complex, southeast Tibet, China", Lithos 104(2018) 1-74. [DOI:10.1016/j.lithos.2018.10.002]
14. [14] Ghasemi H., Rostami Hossury M., and Sadeghian, M., "Basic Magmatism in the Extensional back-arc basin of the Lower-Middle Jurassic on the northern edge of Central Iran-South of Eastern Alborz Zones, Shahrood-Damghan". Geosciences 27(107) (2018) 123-136.
15. [15] Rostami-Hossury M, Ghasemi H, Kavan Nang P, Rezaii M, Mobasheri M., "Mineral chemistry and thermobarometry of Jurassic diabasic dikes swarm from West Reza-Abad (Southwest of Biarjomand. )". Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25(2018) 761-774 [DOI:10.29252/ijcm.25.4.761]
16. [16] Balaghi Einalou Z., Sadeghian M., Ghasemi H., Zhai M. G., Mohajjel M., "Mineralogy, geochemistry and radiometric age of mafic dikes in Delbar metamorphic complex (Southeast of Shahrood)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 22(2013b) 484-471.
17. [17] Bucher K., Frey M., "Petrogenesis of Metamorphic Rocks", (1946) 308P.
18. [18] Leake B. E. "The relationship between tetrahedral aluminum and the maximum possible octahedral aluminum in natural calciferous and subcalciferous amphiboles", American Mineralogist 50(1965) 843 - 851.
19. [19] Leake B. E., Woolley A. R., Arps C. E. S., Birch W. D., Gilbert M. C., Grice J. D., Hawthorne F. C., Kato A., Kisch H. J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Mandarino J. A., Maresch W. V., Nickel E. H., Rock N. M. S., Schumacher J. C., Smith D. C., Stephenson N. C. N., Ungaretti L., . "Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names", American Mineralogist. 82(1997) 1019-1037. [DOI:10.1127/ejm/9/3/0623]
20. [20] Fleet M.E., Barnett R.L., "A1IV, A1VI partitioning in calciferous amphiboles from the Frood mine, Sudbury, Ontario", Canadian Mineralogist 16(1978) 527-532.
21. [21] Deer W.A., Howie R.A., Zussman J., "An Introduction to the rock-forming minerals", John Wiley and Sons, New York, (1966) P 528.
22. [22] Hammarastrom J. M., Zen E. A., "Aluminum in hornblende: An empirical igneous geobarometer", American mineralogist 71(1986) 1297-1313.
23. [23] Cooper A. F., Lovering J. F., "Greenschist amphiboles from River, New Zealand", Contributions to Mineralogy and Petrology 27(1970) 11-24. [DOI:10.1007/BF00539538]
24. [24] Hynes A., "A comparison of amphiboles from medium- and low pressure metabasites", Contributions to Mineralogy and Petrology 8(1982) 119-125. [DOI:10.1007/BF00372049]
25. [25] Ernst W. G., Liu J., "Experimental phase-equilibrium study of Al and Ti contents of Calcic amphibole in MORB-A semiquantitative thermobarometer", American Mineralogist 83(1998) 952-969. [DOI:10.2138/am-1998-9-1004]
26. [26] Schmidt M. W., "Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: An experimental calibration of the AI-in-hornblende barometer" Contributions to Mineralogy and Petrology 110 (1992) 304-310. [DOI:10.1007/BF00310745]
27. [27] Hollister L.S., Grissom G.E., Peters E.K., Stowell H. H., Sisson. V. R., "Confirmation of the empirical correlation of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline plutons" American Mineralogist 72(1987) P 231-239.
28. [28] Johnson M. e., Rutherford. M. J., "Experimental calibration of the aluminum-in-hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California)", Geology 17(1989) 837-841. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<0837:ECOTAI>2.3.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1989)0172.3.CO;2]
29. [29] Holland T., Blundy J., "Non-Ideal Interactions in Cal- cic Amphiboles and Their Bearing on Amphibole-Pla- gioclase Thermometry", Contributions to Mineralogy and Petrology 116(1994) 433-447. [DOI:10.1007/BF00310910]
30. [30] Shekari S., Sadeghian M., Ghasemi H., Zhai M., "Mineral chemistry, petrogenesis of metapelitic rocks of metamorphic-igneous Shotor-Kuh complex (SE Shahrood)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 26(2018) 179-194. [DOI:10.29252/ijcm.26.1.179]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb